IBPP3/443-755/09/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-755/09/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 26 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 1997 Wnioskodawca nabył nieruchomość w postaci gruntu zabudowanego budynkami. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami podatkowymi transakcja ta była zwolniona z podatku VAT. Dlatego też podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego. W roku 1997 Wnioskodawca dokonał ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia nieruchomości i następnie oddał budynki i grunt do użytkowania, to jest wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca rozpoczął amortyzację. W okresie po nabyciu przedmiotowa nieruchomość (tj. grunt wraz z budynkami) była przez Wnioskodawcę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to jest do wykonywania czynności opodatkowanych i trwało to nieprzerwanie przez okres począwszy od roku 1997 do chwili obecnej. W roku 1999 oraz w roku 2002 dokonano kolejnych ulepszeń co wpłynęło na zwiększenie wartości budynków. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość na rzecz nabywcy będącego również czynnym podatnikiem podatku VAT.

Pismem z dnia 26 listopada 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe w następujący sposób: Przedmiotem opisanej w stanie faktycznym planowanej przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży jest grunt razem z posadowionym nad nim budynkami.

W związku z powyższym jako przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji indywidualnej Wnioskodawca podaje dodatkowo art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowana transakcja sprzedaży nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT wynikającego z treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a ustawy o podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. planowana sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 7 ustawy o podatku VAT. Dlatego też Wnioskodawca nie może zrezygnować z tego zwolnienia w trybie przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o podatku VAT. Podstawę takiego wniosku stanowią następujące okoliczności faktyczne. W ocenie Wnioskodawcy nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy o podatku VAT. W związku z tym Wnioskodawca nie spełnia przesłanek zwolnienia zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10. Podatnik jednakże - w jego ocenie - spełnia wymagania do zwolnienia zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a i ust. 7a ponieważ w chwili nabycia nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, zaś wartość dokonanych przez podatnika ulepszeń była co prawda wyższa niż 30% wartości początkowej środka, lecz nieruchomość w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez podatnika do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Co do zasady stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ww. ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 1997 r. nabył nieruchomość w postaci gruntu zabudowanego budynkami. Transakcja ta była zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego. W 1997 r. Wnioskodawca dokonał ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej odpowiadającej cenie nabycia nieruchomości i następnie oddał budynki i grunt do użytkowania, to jest wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca rozpoczął amortyzację. W okresie po nabyciu przedmiotowa nieruchomość (tj. grunt wraz z budynkami) była przez Wnioskodawcę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to jest do wykonywania czynności opodatkowanych i trwało to nieprzerwanie przez okres począwszy od roku 1997 do chwili obecnej. W roku 1999 oraz w roku 2002 dokonano kolejnych ulepszeń co wpłynęło na zwiększenie wartości budynków.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W związku z powyższym sprzedaż nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dokonania korekty podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami na ulepszenie dokonanymi przed 2004 r. zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl