Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-74/13/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2013 r. (data złożenia do tut. organu 22 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (data złożenia do tut. organu 10 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży własnych produktów rolnych oraz opodatkowania podatkiem VAT dostawy własnych produktów rolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2013 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej obrotów ze sprzedaży własnych produktów rolnych oraz opodatkowania podatkiem VAT dostawy własnych produktów rolnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (data złożenia 10 kwietnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 kwietnia 2013 r. znak: IBPP3/443-74/13/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 9 kwietnia 2013 r., ukształtował się następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą (kiosk warzywa-owoce) na terenie swojej miejscowości opodatkowaną w formie ryczałtu 3%. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów na potrzeby podatku ryczałtowego. Ponadto Wnioskodawca posiada na własność (akt notarialny) gospodarstwo rolne o powierzchni 3,17 ha w którym to Wnioskodawca prowadzi produkcję rolną oraz warzywną pod potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeby własne. Gospodarstwo spełnia kryteria działalności rolniczej, posiada nr producenta rolnego nadany przez ARMIR oraz zasady wzajemnej zgodności i norm obowiązujących obecnie w UE. Wnioskodawca ma także zgłoszone do Urzędu Skarbowego działy specjalne produkcji rolnej (kury nioski w ilości 250 sztuk) z których to (jajka) Wnioskodawca również sprzedaje w kiosku. Oprócz typowej produkcji rolnej Wnioskodawca uprawia także warzywa jak: czosnek, rabarbar, ziemniaki, kapustę, buraczki ćwikłowe, marchew, seler, pietruszkę, sałatę, rzodkiewkę, ogórki, cukinie, borówki, maliny, zieleninę i wiele innych. Całość produkcji jest prowadzona na terenie gospodarstwa rolnego, a przyjmowana dowodem wewnętrznym na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe produkty handlowe nabywane są w hurtowniach oraz bielskiej giełdzie towarowej na które to wystawiane są dowody zakupu w postaci faktur.

W 2012 r. Wnioskodawca osiągnął obrót 33.638 zł co w związku z obniżeniem progu obrotu zmusiło Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2013 r. i rejestrowania całego obrotu przy użyciu kasy.

Wprowadzanie własnych produktów do obrotu za pomocą kasy fiskalnej powodowałoby podwójne ich opodatkowanie co byłoby sprzeczne z dyrektywą o podwójnym opodatkowaniu. do tej pory produkty własne jak i zakupione na giełdzie stanowiły łączny obrót z którego Wnioskodawca odprowadza podatek w wysokości 3% od sumy obrotu. Wnioskodawca informuje, ze z gospodarstwa rolnego opłaca podatek rolny i leśny, a także podatek z działów specjalnych.

Taki sam przypadek był opublikowany w Gazecie Prawnej w której to Izba Skarbowa w Bydgoszczy podzieliła zdanie wnioskodawcy zwalniając go z rejestracji własnych produktów rolnych poprzez kasę fiskalną zwalniając go jednocześnie z opodatkowania tychże produktów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (pytanie oznaczone nr 1 we wniosku ORD-IN ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 kwietnia 2013 r.):

Czy produkty rolne pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca ma obowiązek rejestrować poprzez kasę fiskalną i w ten sposób odprowadzać podatek należny do urzędu Skarbowego od wartości ich sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy (stanowisko do pytania nr 1 ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 kwietnia 2013 r.):

Wnioskodawca uważa, że własnych produktów rolnych nie ma obowiązku rejestrować sprzedaży poprzez kasę fiskalną, a wartość obrotu tych produktów powinna być zwolniona z opodatkowania. Rejestracji poprzez kasę fiskalną powinien Wnioskodawca dokonywać wszystkich pozostałych produktów zakupionych.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy jest decyzja Bydgoskiej Izby Skarbowej w takim samym przypadku jak Wnioskodawcy zwolniła podatnika od płacenia podatku z prowadzonej działalności gospodarczej w której sprzedawane były jego własne produkty pochodzące z gospodarstwa od których nie musiał płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 2 pkt 15 stanowi, że przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Z art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy wynika, że zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu, z możliwością skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego (jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie).

Z treści art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Z kolei w myśl art. 109 ust. 3 podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym, w przedmiotowym zakresie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W tym miejscu należy wskazać, że w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w części II w poz. 48 (zwalniającej z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej niektórą sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności) zostały wymienione dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. (...).

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1).

Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

1.

nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz

2.

nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Natomiast w myśl art. 117 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

1.

wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;

2.

prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;

3.

składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

4.

dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą (kiosk warzywa-owoce) na terenie swojej miejscowości. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z tego podatku. Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,17 ha w którym to Wnioskodawca prowadzi produkcję rolną oraz warzywną pod potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeby własne. Oprócz typowej produkcji rolnej Wnioskodawca uprawia także warzywa jak: czosnek, rabarbar, ziemniaki, kapustę, buraczki ćwikłowe, marchew, seler, pietruszkę, sałatę, rzodkiewkę, ogórki, cukinie, borówki, maliny, zieleninę i wiele innych. Całość produkcji jest prowadzona na terenie gospodarstwa rolnego, a przyjmowana dowodem wewnętrznym na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe produkty handlowe nabywane są w hurtowniach oraz bielskiej giełdzie towarowej na które to wystawiane są dowody zakupu w postaci faktur.

W 2012 r. Wnioskodawca osiągnął obrót 33.638 zł co w związku z obniżeniem progu obrotu zmusiło Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2013 r.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy. W tym też zakresie nie powstanie wobec Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanym art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany w 2013 r. do prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (własnego gospodarstwa rolnego).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym własnych produktów rolnych nie ma obowiązku rejestrować sprzedaży poprzez kasę fiskalną, a wartość obrotu tych produktów powinna być zwolniona z opodatkowania, należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązku rejestracji poprzez kasę fiskalną wszystkich pozostałych produktów zakupionych, wskazać należy, że w zakresie sprzedaży towarów zakupionych w hurtowniach oraz na giełdzie towarowej dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawca ze względu na przekroczenie obrotu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym rejestracji poprzez kasę fiskalną powinien Wnioskodawca dokonywać wszystkich pozostałych produktów zakupionych, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę decyzji zauważyć należy, że wydawana ona była w indywidualnej sprawie podatnika i niewątpliwie kształtuje sytuację prawną tego podatnika w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, jednakże dotyczy ona konkretnego stanu faktycznego i nie ma mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy ją traktować indywidualnie.

Kwestia objęta pytaniem nr 2, dotycząca możliwości przyjmowania i dokumentowania produktów własnych oraz pochodzących od innych krajowych producentów rolnych, zostanie rozpatrzona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl