Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-727/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca opodatkowania usługi związanej z nieruchomością położoną na terytorium Słowacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca opodatkowania usługi związanej z nieruchomością położoną na terytorium Słowacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zrealizował jako podwykonawca w miesiącu wrześniu usługę szlifowania posadzki betonowej w hali położonej w nieruchomości znajdującej się w Słowacji. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Słowacji. Zlecającym usługi związane z nieruchomością w Słowacji jest również Polski podmiot, na zlecenie którego Wnioskodawca dokonał usługę szlifowania posadzki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wykonanej usługi powinien być naliczony i odprowadzony podatek VAT w wysokości 22% w Polsce, czy też zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT gdy usługa jest związana z nieruchomością położoną poza granicami kraju to miejscem świadczenia usługi i tym samym miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości czyli Słowacja.

Zdaniem Wnioskodawcy usługa szlifowania posadzki w nieruchomości położonej w Słowacji pomimo wykonania jej na rzecz polskiego wykonawcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce bowiem jest świadczeniem usługi związanej z nieruchomością położoną poza granicami kraju - art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Usługa ta podlega opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości czyli w Słowacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało między innymi w art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Omówione zasady dotyczą zarówno wykonawców, jak i podwykonawców. Wykonawcy, świadcząc usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium innego państwa są usługodawcami. Podobnie rzecz ma się w przypadku podwykonawców. Również oni są usługodawcami usług, których miejscem opodatkowania jest kraj położenia nieruchomości, której usługa dotyczy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczona usługa szlifowania posadzki związana jest z nieruchomością położoną na terenie Słowacji. Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż usługę wykonał podwykonawca, bowiem istotne jest miejsce położenia nieruchomości, z którą usługa ta jest związana. Zatem dla przedmiotowej usługi, miejscem świadczenia będzie Słowacja, tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Sposób dokumentowania czynności związanych ze świadczeniem usług poza granicami kraju, w przypadku, gdy podatnik nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej (w kraju wykonania usługi) reguluje art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) obowiązujący do dnia 30 listopada 2008 r. Stosownie do art. 106 ust. 2 i 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek wystawiania faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" lub "zwolnieni", jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Ww. przepis stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towarów lub wykonaniem usługi. Stosownie do § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia wystawiona w takich przypadkach faktura, powinna zawierać dane określone w § 9 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W świetle powyższego w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w kraju wykonania usługi (Słowacji) winien wystawić fakturę VAT (dokumentującą wykonanie przedmiotowej usługi) na rzecz polskiego zleceniodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i sług i § 27 rozporządzenia wykonawczego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, iż ocenę stanowiska Wnioskodawcy dokonano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008 r. Z dniem 1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w art. 15 tejże ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Równocześnie z dniem 1 grudnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl