IBPP3/443-726/14/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-726/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 17 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) oraz z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie barku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu różnicy podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu różnicy podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 15 lipca 2014 r. znak IBPP3/443-726/14/EJ oraz pismem z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 17 lipca 2014 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina) w ramach zadań własnych realizuje zadanie pn. "...". Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Obiekt budowlany zostanie dobudowany do istniejącego budynku Urzędu Gminy, stanowić będzie samodzielny odrębny obiekt. W piwnicy przewidziano pomieszczenia na urządzenia grzewcze, na parterze pomieszczenia magazynowe oraz garaże. Garaże będą przeznaczone dla autobusów do dowozu dzieci na zajęcia świetlicowe oraz dla wszystkich osób korzystających z obiektu. Na piętrze przewidziana jest świetlica oraz sala przeznaczona na działalność kulturalno-edukacyjną i społeczną, a także pomieszczenia przeznaczone na zaplecza. Na poddaszu przewidziane są pomieszczenia spotkań. Wszystkie te pomieszczenia będą użyczone nieodpłatnie na potrzeby spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu całej gminy czyli LKS "O." oraz LKS "B.", Stowarzyszenia "S.", Zespołu dziecięcego, sołtysów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki tej inwestycji Gmina będzie realizować zadania umożliwiające integrowanie się grup społecznych, umożliwi komunikowanie się mieszkańców, a tym samym wpłynie na niwelowanie różnic miedzy ludźmi oraz będzie oddziałowywać wychowawczo na dzieci i młodzież. Realizacja tego przedsięwzięcia w wielu aspektach wpłynie pozytywnie na rozwój społeczny Gminy. Głównym celem inwestycji jest wielofunkcyjne wykorzystanie niedostatecznie zagospodarowanego terenu w Gminie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.

W piśmie z 17 lipca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że:

Termin realizacji projektu:

27 grudnia 2007 r. - wykonanie dokumentacji kosztorysowej,

31 grudnia 2013 r. - podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych,

22 kwietnia 2014 r. - podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013,

30 czerwca 2015 r. - planowane zakończenie realizacji projektu.

Na fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu figuruje Wnioskodawca, tj. Gmina. Efekty zrealizowanego projektu nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Wszystkie pomieszczenia będą udostępniane nieodpłatnie. Koszty utrzymania majątku ponosić będzie Wnioskodawca. Gmina będzie odpowiedzialna za bieżące utrzymanie oraz nadzór nad powstałym majątkiem. Nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podatników. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne realizowane dzięki temu projektowi obejmują sprawy z zakresu kultury i edukacji, a także współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Realizacja przedsięwzięcia spełnia cel kulturalny, bowiem uruchomienie Centrum Integracji Społeczności Lokalnej przyczyni się do zachowania i podkreślenia tożsamości kulturowej, a przede wszystkim wartości jej działania (np. organizacja w Centrum warsztatów tematycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, działalność lokalnych stowarzyszeń i organizacji z terenu Gminy). Utworzenie Centrum Integracji Społeczności Lokalnej spełni również cel edukacyjny, rozumiany jako wzmocnienie osobowości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, zaspokajanie podstawowych potrzeb uczniów. Głównym celem inwestycji jest również cel społeczny polegający na rewitalizacji terenów lub obiektów, co prowadzić ma do "rewitalizacji społecznej", tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania patologii oraz marginalizacji społecznej (np. stworzenie warunków dla efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież). Centrum Integracji Społeczności Lokalnej będzie udostępniane nieodpłatnie na potrzeby spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu całej gminy czyli LKS "O." oraz LKS "B.", Stowarzyszenia "S.", Zespołu dziecięcego, sołtysów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki tej inwestycji Gmina będzie realizować zadania umożliwiające integrowanie się grup społecznych, umożliwi komunikowanie się mieszkańców, a tym samym wpłynie na niwelowanie różnic między ludźmi oraz będzie oddziaływać wychowawczo na dzieci i młodzież. Realizacja tego przedsięwzięcia w wielu aspektach wpłynie pozytywnie na rozwój społeczny Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z 17 lipca 2014 r.):

Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo do zwrotu różnicy podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanie w piśmie z 17 lipca 2014 r. oraz z 24 lipca 2014 r.):

Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana (brak podatku należnego). Nabyte towary i usługi w celu zrealizowania projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi (brak podatku naliczonego). W związku z powyższym Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Gmina nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach zadań własnych realizuje projekt pn. "...". Obiekt budowlany zostanie dobudowany do istniejącego budynku Urzędu Gminy, stanowić będzie samodzielny odrębny obiekt. W piwnicy przewidziano pomieszczenia na urządzenia grzewcze, na parterze pomieszczenia magazynowe oraz garaże. Garaże będą przeznaczone dla autobusów do dowozu dzieci na zajęcia świetlicowe oraz dla wszystkich osób korzystających z obiektu. Na piętrze przewidziana jest świetlica oraz sala przeznaczona na działalność kulturalno-edukacyjną i społeczną, a także pomieszczenia przeznaczone na zaplecza. Na poddaszu przewidziane są pomieszczenia spotkań. Wszystkie te pomieszczenia będą użyczone nieodpłatnie na potrzeby spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu całej gminy czyli LKS "O." oraz LKS "B.", Stowarzyszenia "S.", Zespołu dziecięcego, sołtysów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Efekty zrealizowanego projektu nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, nie powstanie sprzedaż opodatkowana. Nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, ze sprzedażą opodatkowaną.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nabyte towary i usługi w celu zrealizowania projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl