IBPP3/443-714/10/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-714/10/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu 24 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia z faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawiera umowy współpracy z dostawcami towarów i usług, na mocy których przysługują Spółce rabaty i premie pieniężne uzależnione od obrotu. Premie udzielane są w celu intensyfikacji sprzedaży w przypadku kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłaceniu określonych kwot pieniężnych. Premie obliczane są jako procent od obrotu lub w kwocie ryczałtowej po osiągnięciu określonego pułapu obrotów w rocznych okresach rozliczeniowych. Wypłacane po zakończeniu okresu kwoty nie są związane z konkretnymi dostawami, lecz przysługują w odniesieniu do ogółu transakcji z danym kontrahentem.

Wielkość premii wypłacanych jako procent od obrotu, uzależniona jest od wielkości zakupów, np. w przypadku zakupów mąki

* przy zakupie do 1800 ton/rok - premia w wysokości 0,5 % obrotu,

* przy zakupie od 1801 do 3600 ton/rok - premia w wysokości 1 % obrotu,

* przy zakupie od 3601 do 5400 ton/rok - premia w wysokości 2 % obrotu itd.

W takich przypadkach zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-81201222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom z dnia 30 grudnia 2004 r. Wnioskodawca traktuje otrzymane kwoty pieniężne jako wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z działaniami na rzecz intensyfikacji sprzedaży i wystawia faktury VAT stosując stawkę VAT w wysokości 22 %.

W przypadku niektórych kontrahentów premie przyznawane są pod warunkiem utrzymywania stałej współpracy i dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego. Analogicznie spółka traktuje premie pieniężne wypłacane w związku z powstrzymywaniem się od dokonywania nabyć podobnych towarów u innych podatników.

Podobnie jak w przypadku współpracy z dostawcami towarów i usług, Wnioskodawca nawiązał współpracę z odbiorcami wyrobów. Takimi dużymi stałymi odbiorcami są sieci handlowe, które następnie zajmują się dystrybucją i dalszą sprzedażą produktów Wnioskodawcy.

Długoterminowe umowy współpracy przewidują, że po upływie określonych w umowie okresów współpracy, Wnioskodawca udziela takim kontrahentom premii pieniężnej. Wysokości premii uzależniona jest od wartości obrotów uzyskanych w danym okresie.

Premia udzielana kontrahentom, jest w tym wypadku wynagrodzeniem za stałą współpracę, a także za całokształt działań kontrahentów zmierzających do intensyfikacji sprzedaży.

W takich przypadkach zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom z dnia 30 grudnia 2004 r. kontrahenci traktują otrzymane kwoty jako wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z działaniami na rzecz intensyfikacji sprzedaży i wystawiają faktury VAT stosując stawkę VAT w wysokości 22 %.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając kontrahentowi fakturę VAT z tytułu premii rocznej od obrotu naliczając 22 % VAT, czy też powinien wystawić tylko notę w kwocie netto, jako dokument dotyczący transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2.

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących świadczenia, za które wypłacana jest premia pieniężna.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 uptu dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 uptu przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Z przepisów tych wynika, szeroki zakres pojęcia "świadczenia usług". Co do zasady każde świadczenie wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niebędące dostawą towarów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika także, że w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu dokonywania stale w określonym czasie zakupów u danego dostawcy, Spółka powinna wystawić fakturę naliczając 22 % VAT. W sprawie premii pieniężnych istnieje obowiązujące stanowisko Ministerstwa Finansów, konstatujące, że jeżeli premii nie można powiązać z żadną konkretną dostawą, należy zakwalifikować je jako wynagrodzenie za świadczenie usług. Wówczas za zachowanie, stanowiące świadczenie ekwiwalentne, uważa się zakup określonej ilości towaru w określonym czasie, czy niedokonywanie zakupów u innych dostawców. Czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, a co za tym idzie kontrahent otrzymujący premie powinien wystawić na rzecz przyznającego premie fakturę VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (Ministerstwo finansów pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. PP3-812-1222/2004/AP/4026).

Swoje stanowiska Minister Finansów potwierdził w piśmie z 28 grudnia 2007 r. nr T3/0602/34/599/LBE/07/MB7-16001. W piśmie tym Minister skontatował: "W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretna dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach".

Potwierdzeniem, a zarazem kontynuacją zaprezentowanego powyżej stanowiska są pisma organów skarbowych m.in. interpretacja nr IPPP1/443-136/08-2/AP, IPPP1/443-193/08-2/AP, P-PP2-443-170/08-4/PW - wszystkie z dnia 29 lutego 2008 r. w których stwierdza się, że kontrahent dokonując zakupów świadczy usługę na rzecz dostawcy wypłacającego mu premię pieniężną. W konsekwencji wyraził pogląd, że premia pieniężna jako wynagrodzenie za wyświadczenie usługi polegającej na osiągnięciu pewnego pułapu zakupów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Inaczej kwestię udzielania premii pieniężnych traktują Sądy Administracyjne wskazując, że premia wypłacona przez sprzedawcę w przypadku osiągnięcia przez nabywcę określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi i nie podlega opodatkowaniu VAT (tak np. WSA w Opolu z dnia 14 stycznia 2009 r. I SA/Op 386/08, WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sygn. akt III SA/Wa 4080/06, wyrok NSA w sprawie sygn. akt I FSK 94/06). W związku z tym spółka zapytuje jak na wstępie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W sprawie kwalifikacji dla celów VAT premii pieniężnych swoje stanowiska wypracowało Ministerstwo Finansów i wyraził je w pismach z dnia 30 grudnia 2004 r., PP3-812-1222/2004/AP/4026, a następnie w piśmie z dnia 28 grudnia 2007 r. nr T3/0602/34/599/LBE/07/MB7-16001. Zgodnie z nim, jeżeli premii nie można powiązać z żadną konkretną dostawą, należy zakwalifikować ją jako wynagrodzenie za świadczenie usług. Wówczas za zachowanie, stanowiące świadczenie ekwiwalentne, uważa się zakup określonej ilości towaru w określonym czasie, czy niedokonywanie zakupów i u innych dostawców. Czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem na zasadach ogólnych, a co za tym idzie kontrahent otrzymujący premie pieniężna powinien wystawić fakturę VAT.

Kierując się przepisami uptu oraz interpretacjami organów skarbowych Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących świadczenie, za które wynagrodzeniem jest premia pieniężna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powołane powyżej przepisy art. 5 i 8 cyt. ustawy, wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonane usługi powinno zostać wpłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem stanowiącym usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał dwa odrębne zdarzenia odnoszące się do premii pieniężnych:

* pierwsze z nich dotyczy premii pieniężnych, które Wnioskodawca otrzymuje od dostawców.

Premie pieniężne, które otrzymuje Wnioskodawca dotyczą dwóch sytuacji:

a.

dostawcy udzielają Wnioskodawcy premii pieniężnej po osiągnięciu określonego pułapu obrotów w rocznych okresach rozliczeniowych. Premia pieniężna jest udzielana Wnioskodawcy w odniesieniu do ogółu transakcji z danym dostawcą i jest obliczana jako procent od obrotów lub w kwocie ryczałtowej. Wskazano też na przypadki uzależnienia wypłaty premii od dokonania płatności w okresie pełnego roku obrotowego i stałej współpracy,

b.

premie pieniężne otrzymuje również Wnioskodawca w związku z powstrzymywaniem się od dokonywania nabyć podobnych towarów u innych podatników.

Wnioskodawca traktuje otrzymane premie pieniężne jako wynagrodzenie za świadczenie usług i wystawia faktury VAT stosując stawkę VAT w wysokości 22 %.

* drugie ze zdarzeń dotyczy sytuacji gdy Wnioskodawca wypłaca premie pieniężne odbiorcom towarów, którymi są sieci handlowe.

Wysokość premii, które udziela Wnioskodawca uzależniona jest od wartości obrotów uzyskanych w danym okresie. Wpłacona przez Wnioskodawcę premia stanowi w tym przypadku wynagrodzenie:

a.

za stałą współpracę,

b.

za całokształt działań kontrahentów zmierzających do intensyfikacji sprzedaży.

Kontrahenci Wnioskodawcy traktują otrzymane kwoty jako wynagrodzenie za świadczenie usług i wystawiają faktury VAT stosując stawkę VAT w wysokości 22 %.

W odniesieniu do wypłacanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych zadano pytanie czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w otrzymanych fakturach VAT.

Mając na uwadze cyt. wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zauważyć należy, iż premia pieniężna otrzymywana przez Wnioskodawcę w części w ktorej stanowi wynagrodzenie za powstrzymywanie się od dokonywania zakupów podobnych towarów u innych podatników, jest wynagrodzeniem dla Wnioskodawcy za świadczenie na rzecz dostawcy.

Analogicznie winna być traktowana premia pieniężna wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowych jeżeli jest ona udzielana za określone działania zmierzające do intensyfikacji sprzedaży np. promocyjne i reklamowe zachęcające konsumentów do zakupu towarów Wnioskodawcy. We wskazanych wyżej sytuacjach Wnioskodawca świadcząc na rzecz dostawcy towaru odpłatna usługę polegającą na określonym zachowaniu się tj. na powstrzymywaniu się od zakupów określonych towarów u innych podatników, winien czynność tą udokumentować fakturą VAT.

Podobnie sieci handlowe, jeśli podejmują na rzecz Wnioskodawcy określone działania, za które Wnioskodawca wypłaca im wynagrodzenia w postaci premii pieniężnych winny czynność tą dokumentować fakturą VAT.

Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przy czym przez sprzedaż należy rozumieć odpłatna dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnatrzwspólnotową dostawę towarów.

Odnosząc się natomiast do tej części premii pieniężnych, które udzielają Wnioskodawcy dostawcy towarów i które również udziela Wnioskodawca sieciom handlowym, a które są udzielane jedynie za osiągnięcie określonego pułapu obrotów w danym okresie rozliczeniowym lub też są uzależnione od stałej współpracy bądź dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego i brak jest przy tym innych działań np. marketingowo-promocyjnych, stwierdzić należy co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie, rozdzielając usługi od dostaw. Prezentowana wykładnia pozostaje w zgodności z wykładnia art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE. Wskazany przepis zawiera definicję świadczenia usług, tworzy wraz z art. 14 ust. 1-3 Dyrektywy, definiującym dostawę towarów oraz przepisami art. 20-22, zawierającymi definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i art. 30 Dyrektywy definiującym import, podstawę opodatkowania dokonywanych transakcji i tworzą bazę systemu podatku od wartości dodanej w zakresie przedmiotu opodatkowania.

System ten, co do zasady obejmuje wszystkie transakcje wykonywane w ramach działalności gospodarczej i odzwierciedla jedną z podstawowych cech podatku, wyrażoną w art. 2 Dyrektywy - powszechność opodatkowania. Oznacza to, że wszelkie transakcje wykonywane w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ale jednocześnie, że transakcje już opodatkowane nie mogą podlegać ponownemu opodatkowaniu.

Nie może bowiem ta sama czynność prawna być opodatkowywana dwukrotnie tym samym podatkiem od wartości dodanej.

Dokonywanie przez Wnioskodawcę jak i przez sieci handlowe u Wnioskodawcy zakupów mieści się w czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu zakupów za świadczenie usługi. Zauważyć należy, że w tej sprawie, na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów dokonanych na rzecz Wnioskodawcy jak również dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowych. Czynności stanowiące dostawę towaru na rzecz Wnioskodawcy jak i dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowych, nie mogą poprzez ich zsumowanie, przekształcać się w usługę. Przeszkodą do takiej konstatacji - jak wcześniej zauważono - jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.

Zatem w tej części, w której premia pieniężna jest udzielana wyłącznie za zrealizowanie określonego z góry pułapu obrotów lub też jest uzależniona od stałej współpracy bądź dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego nie jest uznawana za świadczenie usług, a tym samym nie podlega dokumentowaniu fakturą VAT.

W odniesieniu do premii pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowych wyłącznie z tytułu zrealizowania określonego z góry pułapu obrotów wskazać należy na przepisy art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o VAT. W myśl tych przepisów podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczonych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z kolei stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Obowiązek korekty ma miejsce także w razie zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy (§ 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia).

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że w razie udzielenia rabatu konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

W piśmiennictwie wskazuje się, że rabat stanowi określoną kwotowo lub procentowo zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru, udzieloną najczęściej nabywcom płacącym gotówką, kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie, a także udzielaną z powodu wad towaru. Wśród rabatów wyróżnia się między innymi rabaty ilościowe będące obniżką cen w zamian za zakup dużych ilości produktu (por. wyrok WSA z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1561/09).

W sytuacji gdy premia pieniężna jest wypłacana jedynie za zrealizowanie określonego pułapu obrotów lub też są uzależnione od stałej współpracy bądź dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego oznacza to, że źródło premii tkwi w umowach sprzedaży (dostawie towarów), które zostały zawarte w danym okresie czasu (ich wykonaniu). Z ekonomicznego punktu widzenia, wypłacanie przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowych premii powoduje, że ulega zmianie (zmniejszeniu) kwota jaką de facto otrzymuje Wnioskodawca z tytułu transakcji sprzedaży towarów. Ekonomiczny charakter premii jako kwoty determinującej należność z tytułu dostawy towarów ma zasadniczy wpływ na ocenę premii jako rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Mieć bowiem należy na względzie, że obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży i że obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy. Odwołanie się do "całości świadczenia należnego od nabywcy" nakazuje uwzględnić całokształt okoliczności wpływający na faktyczny rozmiar świadczenia nabywcy, a stosownie do tego należy ocenić zdarzenia, które zakres tego świadczenia modyfikują.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż wpłacając sieciom handlowy premię pieniężną w tej części, która odnosi się wyłącznie do zrealizowanego pułapu obrotów lub też są uzależnione od stałej współpracy bądź dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego, Wnioskodawca winien premię tę traktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 zmniejszający podstawę opodatkowania i kwotę należnego podatku. W konsekwencji wypłacenie ww. premii Wnioskodawca winien udokumentować wystawieniem faktury korygującej o której mowa w cyt. wyżej § 13 ust. 1 rozporządzenia.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tyt. nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 i pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub gdy wystawiona faktura stwierdza czynność, która nie została dokonana - w części dotyczącej tej czynności.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, wówczas gdy nabywa on towary lub usługi opodatkowane podatkiem VAT w celu wykorzystywania ich do działalności opodatkowanych.

Zatem prawo do odliczenia dotyczy wyłącznie tych czynności w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT które faktycznie zostały dokonane. Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego.

Prawo do odliczenia przysługuje tylko wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że faktury otrzymane przez Wnioskodawcę od kontrahentów - sieci handlowych, którym udziela on premii pieniężnych stanowić mogą u Wnioskodawcy podstawę do odliczenia podatku naliczonego jedynie w tej części, w której dotyczą świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w części w której premia pieniężna dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za zrealizowanie określonego pułapu obrotów lub też są uzależnione od stałej współpracy bądź dokonywania płatności w okresie pełnego roku obrotowego jak wskazano wyżej premia ta stanowi u Wnioskodawcy rabat, a tym samym w tej części faktury wystawione przez odbiorców - sieci handlowe nie stanowią podstawy do odliczenia. W tej części bowiem nie dokumentują one żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy oceniając całościowo należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl