IBPP3/443-712/08/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-712/08/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu), oraz pismem z dnia 14 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 14 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zakupić od firmy środki trwałe z grupy pierwszej w skład której wchodzą:

* grunty użytkowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 1 stycznia 2002 r. o wartości początkowej 776 919,57 zł,

* budynek przemysłowy 2 kondygnacyjny wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 29 grudnia 1964 r. o wartości początkowej 457 340,02 zł,

* budynek gospodarczy wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 1964 r. o wartości początkowej 4 890,75 zł,

* zadaszenie CPN wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 1997 r. o wartości początkowej 500,00 zł,

* hala produkcyjna wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 29 grudnia 1964 r. o wartości początkowej 393 022,53 zł,

* budynek biurowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 1964 r. o wartości początkowej 49 345,89 zł,

* budynek socjalny wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 28 grudnia 1978 r. o wartości początkowej 322 358,92 zł w odniesieniu do w 2005 r. i 2006 r. poczyniono nakłady inwestycyjne zwiększające wartość początkową o 83 752,37,

* wiata żelazna wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 30 grudnia 1988 r. o wartości początkowej 68 758,15 zł, która następnie została rozebrana

* portiernia wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 16 grudnia 1981 r. o wartości początkowej 144 325,45 zł w odniesieniu do której w 2003 r. poczyniono nakłady inwestycyjne zwiększające wartość początkową o 7 500,00 zł.

W skład grupy drugiej środków trwałych które zamierza nabyć Wnioskodawca należą:

* myjnia samochodowa wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 23 października 1990 r. o wartości początkowej 35 408,40 zł,

* sieć grzewcza wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 30 października 1998 r. o wartości początkowej 244 213,27 zł,

* kanalizacja wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 lipca 1986 r. o wartości początkowej 102 506,42 zł,

* wodociąg wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 1 lipca 2006 r. o wartości początkowej 15 313,64,

* place i drogi wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 1975 r. o wartości początkowej 184 071,91 zł,

* plac wybrukowany wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 30 października 1976 r. o wartości początkowej 64 469,19 zł,

#61485; plac postojowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 23 października 1990 r. o wartości początkowej 184 222,61 zł,

* plac utwardzony wprowadzony do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 lipca 2002 r. o wartości początkowej 35 952,09 zł,

* drogi wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 29 czerwca 2001 r. o wartości początkowej 88 290,50 zł,

* droga wewnętrzna wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 2001 r. o wartości początkowej 82 500,00 zł,

* droga wewnętrzna asfaltowa wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 grudnia 2003 r. o wartości początkowej 21 750,00 zł,

* droga bitumiczna wprowadzona do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 31 lipca 2004 r. o wartości początkowej 36 678,50 zł,

* oświetlenie placu wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 23 października 1990 r. o wartości początkowej 13 033,28 zł,

* ogrodzenie placu wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 29 grudnia 1964 r. o wartości początkowej 10 260,27 zł,

* ogrodzenie placu wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 17 grudnia 1981 r. o wartości początkowej 95 087,81 zł,

* ogrodzenie placu wprowadzone do ewidencji środków trwałych sprzedawcy 18 listopada 1991 r. o wartości początkowej 12 831,28 zł.

Ww. nieruchomości przejęte zostały przez firmę sprzedającą aktem notarialnym z dnia 24 września 1992 r. w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Budowle w grupie 2 powstały w latach 2003-2006 ze środków sprzedającego i firma korzystała z odliczenia podatku VAT. Nabywający i sprzedający są podatnikami podatku VAT.

Wnioskodawca pismem z dnia 10 i 14 października 2008 r. uzupełnił zdarzenie przyszłe w następujący sposób:

* zadaszenie CPN jest związane trwale z gruntem, ogrodzenie nie jest trwale związane z gruntem, natomiast wiata żelazna została rozebrana

* budowa placu jest budowlą w rozumieniu PKOB

* w sprawie będącej przedmiotem wniosku występuje sprzedaż działek zabudowanych: nr XXX/XXX i XXX/XXX objętych księgą wieczystą.

Od zakupionych środków trwałych tj. zadaszenie CPN, sieć grzewcza nowa, wodociąg zakładowy, budowa placu - plac, drogi, droga wewnętrzna, droga wewnętrzna asfaltowa, droga bitumiczna, został odliczony podatek VAT w całości lub w części.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy uprawniony on będzie do odliczenia podatku VAT od środków trwałych takich jak plac wybudowany 31 lipca 2002 r., droga wewnętrzna asfaltowa wybudowana 31 grudnia 2003 r., droga bitumiczna wybudowana 31 lipca 2004 r., wodociąg wybudowany 1 lipca 2006 r., których sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W odniesieniu do prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wskazać należy, iż w ocenie Wnioskodawcy będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem placu, drogi wewnętrznej asfaltowej, drogi bitumicznej oraz wodociągu, których sprzedaż podlega opodatkowaniu. Podczas gdy w interpretacji indywidualnej znak IBPP3/443-520/08/AB z dnia 16 października 2008 r. wydanej dla Wnioskodawcy stwierdzono, iż dostawa:

* zadaszenia CPN,

* sieci grzewczej,

* wodociągu zakładowego,

* placu utwardzonego,

* drogi,

* drogi wewnętrznej,

* drogi wewnętrznej asfaltowej,

* drogi bitumicznej

podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa pozostałych składników majątku tj.:

* budynku przemysłowego dwukondygnacyjnego,

* budynku gospodarczego,

* hali produkcyjnej,

* budynku biurowego,

* budynku socjalnego,

* portierni,

* myjni samochodowej,

* kanalizacji,

* placu i drogi,

* placu wybrukowanego,

* placu postojowego,

* oświetlenia placu,

* oraz stanowiących rzeczy ruchome - ogrodzenia placu

korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał czynności, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 powołanej ustawy.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (w tym powołane wyżej), nie pozbawiają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostały opodatkowane inną niż należna (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokonać odliczenia podatku przy nabyciu środków trwałych, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT.

Zatem, na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach stwierdzających nabycie towarów opodatkowanych 22% stawką VAT - w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy tj. w takiej części w jakiej towary te związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl