IBPP3/443-688/08/DG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-688/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych znajdujących się w magazynie składu podatkowego, pomniejszania zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nałożonych znaków akcyzy oraz dokonywania nabycia wewnątrzwspolnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych znajdujących się w magazynie składu podatkowego, pomniejszania zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nałożonych znaków akcyzy oraz dokonywania nabycia wewnątrzwspolnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w ramach którego wykonuje działalność polegającą na produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Wnioskodawca zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego (np. z Francji) butelkowanych wyrobów spirytusowych (wódka) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby te będą sprzedawane na rynku krajowym, przemieszczane do składu podatkowego na terytorium innego państwa członkowskiego (np. na Litwie) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz przemieszczane do składu celnego w celu ich dalszego wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej (np. na Ukrainę).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz nakładania znaków akcyzy na te wyroby w magazynie tj. poza procesem produkcji.

Czy w przypadku nakładania znaków akcyzy w składzie podatkowym prowadzącemu skład podatkowy przysługuje prawo do pomniejszenia zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nałożonych znaków akcyzy.

Czy można dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy z przeznaczeniem ich do sprzedaży na rynku krajowym.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia znakami akcyzy. A contario Wnioskodawca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wódki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzić ją do składu podatkowego bez oznaczania znakami akcyzy.

Prawidłowe oznaczenie wyrobów znakami akcyzy musi nastąpić przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym), co ma miejsce m.in. w momencie wprowadzenia wyrobów do obrotu na rynku krajowym. Wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do nałożenia znaków akcyzy w skaldzie podatkowym, przy czym oznaczenie to nastąpi w magazynie, a więc poza procesem produkcji.

Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie kończy natomiast przemieszczenie wódki ze składu podatkowego Wnioskodawcy do innego skałdu podatkowego na terytorium Wspólnoty Europejskiej. W takiej sytuacji wyroby zostaną dostarczone bez nałożenia znaków akcyzy (art. 87 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym)

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy oznacza, że prowadzący skałd podatkowy staje się podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne (art. 19 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). Przy czym wpłata dzienna jest pomniejszana o kwotę stanowiącą równowartość znaków akcyzy, w płaconą w celu otrzymania tych znaków (art. 19 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest również nabycie wewnątrzwspolnotowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wódki oznaczonej znakami akcyzy z przeznaczeniem jej do obrotu w kraju. Art. 27 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza bowiem zakaz stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jedynie w dostawie wewnątrzwspólnotwej i obrocie krajowym takimi wyrobami, nie reguluje kwestii nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:

* produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym;

* przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju;

* zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu;.

* przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej;

* eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej;

* dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy będącego podmiotem upoważnionym przez właściwy organ podatkowy państwa członkowskiego do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;

* nabywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju przez prowadzącego skład podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na producentach, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawicielach podatkowych oraz na podmiotach dokonujących pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe, a także przepakowania, ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku win gronowych, o których mowa w art. 30 ust. 2, przed ich przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.

Zgodnie natomiast z ust. 2 ww. art. 87 wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być:

1.

importowane;

2.

przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Na podstawie art. § ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.) oznaczanie wyrobów znakami akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrobów, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym oznaczaniem, pisemne zgłoszenie, podając ilość i rodzaj wyrobów, rodzaj opakowań jednostkowych oraz miejsce przeprowadzenia tych czynności.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że przepisy dotyczące podatku akcyzowego zezwalają na dokonywanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (wódki) nieoznaczonych znakami akcyzy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez skład podatkowy znajdujący się na terytorium kraju. Zezwalają także, z uwzględnieniem przepisów o szczególnym nadzorze podatkowym, na oznaczanie znakami akcyzy nabytych wyrobów na terenie magazynu znajdującego się w tym składzie podatkowym, gdzie wyroby są objęte zawieszoną procedurą poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1-3 ww. ustawy o podatku akcyzowym podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podatnicy są również obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne.

Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niż 25 dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wpłaty dzienne dokonywane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc rozliczeniowy.

Stosownie do ust. 4 pkt 1 ww. artykułu wpłaty dzienne dokonywane w miesiącu rozliczeniowym są pomniejszane o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca w przypadku nakładania znaków akcyzy na wyroby znajdujące się w magazynie składu podatkowego, a przeznaczone do wprowadzenia do obrotu na terenie kraju będzie upoważniony do odliczenia kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków.

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ww. ustawy o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oznaczonych znakami akcyzy w dostawie wewnątrzwspólnotowej i obrocie na terytorium kraju, z wyjątkiem przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między skaldami podatkowymi tego samego podatnika.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy wprowadza je do swojego składu podatkowego powyższy przepis nie ma zastosowania. Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dopuszczalne jest w omawianej sytuacji nabycie wewnatrzwspólnotowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (wódki) oznaczonych znakami akcyzy z przeznaczeniem ich do obrotu w kraju.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca przemieszczenia wyprodukowanych wyrobów akcyzowych do składu celnego zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl