Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-685/08/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania dostawy działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania dostawy działek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 23 marca 1999 Wnioskodawca nabył udział we współwłasności niezabudowanych nieruchomości położonych w K.

W dniu 29 października 2007 r. Sad Rejonowy Wydział II Cywilny wydał postanowienie, którym zniósł współwłasności nieruchomości niezabudowanych stanowiących, według rejestru gruntów: grunt orny, pastwiska trwałe i drogi położone w K. Jednocześnie prawo własności tych gruntów przyznano wyłącznie spółce pod firmą Przedsiębiorstwo "O." sp. z o.o., przy zasądzeniu spłaty na rzecz spółki pod firmą "S. - Polska" SA. Wnioskodawca informuje, że przedmiotem wniosku jest nieruchomość gruntowa niezabudowana. Droga wymieniona w rejestrze gruntów jest jedynie oznaczeniem rejestrowym, zaś żadna droga nie jest faktycznie wytyczona w trenie, ani jako budowla, ani jako faktycznie oznaczony fragment powierzchni ziemi. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenia przedmiotu wniosku.

Aktualnie nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmowałby ww. nieruchomość.

Na żądanie organów skarbowych Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miasta K., Wydział Planowania Przestrzennego o ustalenie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta K.".

W odpowiedzi Spółka otrzymała informację, że wnioskowana działka położona jest w strefie zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności. Równocześnie Urząd Miasta K. poinformował Wnioskodawcę że "Studium..." nie jest aktem prawa miejscowego, a tym samym nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Zakup udziału we współwłasności nieruchomości nastąpił w dniu 23 marca 1999 r. na mocy Aktu Notarialnego. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko od taksy notarialnej określonej w Akcie Notarialnym w kwocie 1100,00 złotych.

W związku z sytuacją zniesienia w drodze orzeczenia sądowego współwłasności niezabudowanej nieruchomości, powstała wątpliwość, czy S. powinien potraktować zaistniałą sytuację jak dostawę towarów zgodnie z ustawą o VAT. Każdy ze współwłaścicieli był uprawniony do korzystania z określonej wydzielonej w sensie faktycznym części nieruchomości. Stan taki trwał od momentu zakupu nieruchomości, gdyż od początku istniał zamiar podziału nieruchomości i w konsekwencji utworzenia dwóch odrębnych nieruchomości jednej S.u i drugiej Spółki O. Sp. z o.o. Dlatego też każda ze stron od początku wiedziała i była zainteresowana tylko określoną częścią nieruchomości.

Wydanie nieruchomości na rzecz współwłaściciela, któremu przysądzono całość nieruchomości nastąpiło w dniu 14 lutego 2008, co zostało potwierdzone protokołem Wydania w Posiadanie oraz fakturą VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Czy w sytuacji zniesienia współwłasności nieruchomości, stanowiącej niezabudowane działki gruntu, za spłatą, S. powinien potraktować transakcję jako podlegającą VAT wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy tj. przekazania gruntu, potwierdzonego protokołem przekazania.

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku przekazania gruntu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości w trybie art. 210-212 Kodeksu cywilnego, dochodzi do przeniesienia prawa własności rzeczy, przy czym charakter tej czynności jest odpłatny z uwagi na spłaty należne dotychczasowemu współwłaścicielowi. Wobec tego czynność ta spełnia ustawowe przesłanki dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu. Podstawą prawną opodatkowania jest zatem art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca przez towary rozumie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 cyt. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż podatnicy dokonujący odpłatnej dostawy towaru, w tym także nieruchomości, winni taką transakcję opodatkować. W aspekcie analizowanej sprawy istotne jest ustalenie czy zniesie współwłasności przy równocześnie zasądzonej spłacie należy traktować jako odpłatną dostawę towarów.

Niewątpliwie w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem odpłatnym (spłata) bowiem z treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie wynika aby ustawodawca narzucił formy odpłatności za czynność dostawy towarów lub świadczenia usługi czy też uwarunkowań prawnych na podstawie których dana odpłatność jest dokonywana.

Ze złożonego wniosku można wywnioskować, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze współwłasnością w częściach ułamkowych, gdyż jak podano we wniosku współwłasność zniesiono w trybie art. 210-212 Kodeksu cywilnego. Należy zauważyć, iż zgodnie z 196 § 2 ustawy - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (dział IV. Współwłasność), w którym to znajdują się art. 210-212.

Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Należy zaznaczyć, że rozporządzenie udziałem we współwłasności obejmuje w pierwszym rzędzie czynnośc jego przeniesienia. Rozporządzenie udziałem może także polegać na jego obciążeniu. Mogą tu występować różne obciążenia, stosowne dla nieruchomości lub rzeczy ruchomych. W przypadku nieruchomości możliwe jest obciążenie udziału hipoteką i użytkowaniem, jego zbycie lub zrzeczenie się.

Odnosząc powyższe do regulacji ustawy o VAT należy zauważyć, iż współwłaściciel dysponuje towarem jako właściciel tylko w części mu przypadającej. W sytuacji nabycia przez współwłaściciela pozostałej części od innego współwłaściciela (i) niewątpliwie dochodzi do transakcji która umożliwia nowemu właścicielowi dysponowania całością towaru jak właściciel. Mając na uwadze, jak już wcześniej stwierdzono, że jest to transakcja odpłatna należy stwierdzić, że w sytuacji gdy jeden współwłaściciel przenosi odpłatnie na rzecz innego współwłaściciela prawo własności do swojej części udziału, niezależnie czy to na podstawie umowy czy też wyroku sądowego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT).

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze. zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15 i 15a.

Jak wynika z ww. przepisów podatnik dokonujący sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT), winien udokumentować tę czynność fakturą VAT, którą należy wystawić do 7 dni od dnia wydania towaru.

Reasumując, przeniesienie prawa współwłasności gruntu na podstawie postanowienia sądu w zamian za spłatę należy traktować jako odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz należy taką transakcję udokumentować fakturą VAT, niezależnie od tego czy sprzedaż ta będzie opodatkowana czy też będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Ww. fakturę należy wystawić nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania dostawy działek zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl