Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-678/08/BWo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego CN 8704 z Belgii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 24 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego CN 8704 z Belgii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako podatnik zajmuje się handlem samochodami. Większość samochodów przeznaczonych na handel nabywanych jest wewnątrzwspólnotowo w krajach Unii Europejskiej. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza nabyć samochód z Belgii, który to samochód posiada homologację samochodu ciężarowego wydaną przez stosowny urząd kraju, w którym będzie nabyty. Ponadto samochód ten jest zarejestrowany w kraju nabycia jako samochód ciężarowy. Auto nie posiada drugiego rzędu siedzeń, a pierwszy rząd siedzeń jest oddzielony od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą, w związku z czym kodem CN właściwym dla tego samochodu będzie kod 8704. Model, o którym mowa w zdaniu poprzednim najczęściej spotyka się w konfiguracji osobowej z drugim rzędem siedzeń (VW Touareg).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt nabycia wewnątrzwspólnotowego i przemieszczenia na terytorium RP samochodu spełniającego kryteria uznania go za samochód do transportu towarowego (jeden rząd siedzeń oddzielony trwała przegrodą od części ładunkowej), a tym samym zakwalifikowania go do poz. 8704 Scalonej Nomenklatury nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Wnioskodawca swoje stanowisko uzasadnia tym, że w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyłącznie samochody osobowe (zał. nr 1 do ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie wyrobów podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2.

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

4.

eksport i import wyrobów akcyzowych.

5.

nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Przez wyroby akcyzowe, zgodnie z art. 2 pkt 1 cyt. ustawy rozumie się wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Zgodnie z poz. 59 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym samochody osobowe to pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, oznaczone kodem CN 8703.

Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy - przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 80 ust. 1 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, podatnikami akcyzy od samochodów są:

1.

podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju;

2.

importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od samochodów powstaje:

* w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu (art. 80 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy);

* w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć samochód w Belgii, który to samochód posiada homologację samochodu ciężarowego wydaną przez stosowny urząd tego kraju, w którym będzie nabyty. Ponadto samochód ten jest zarejestrowany w kraju nabycia jako samochód ciężarowy. Auto nie posiada drugiego rzędu siedzeń, a pierwszy rząd siedzeń jest oddzielony od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą. Przedmiotowy samochód został zaklasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704. Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowy samochód nie jest samochodem osobowym.

W związku z powyższym, będący przedmiotem zapytania samochód zaliczony przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 - nie jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu art. 2 pkt 1, podlegającym przepisom ustawy o podatku akcyzowym. A zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie wyżej opisanego samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz klasyfikację dokonaną przez Wnioskodawcę, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. organ podkreśla, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN). Zgodnie z powołanym wyżej przepisem ustawy o podatku akcyzowym w celu określenia zakresu wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jak również regulacjom dotyczącym obrotu tymi wyrobami, ustawodawca odwołuje się do odpowiednich klasyfikacji statystycznych, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego (CN). Obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji ciąży na producencie, wyrobów akcyzowych jak również na dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych jak i na ich importerze, tutejszy organ podatkowy nie jest uprawniony do weryfikacji poprawności klasyfikacji dokonanej przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl