IBPP3/443-662/10/AB, Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.... - OpenLEX

IBPP3/443-662/10/AB - Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-662/10/AB Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 31 sierpnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.) oraz pismem z dnia 23 listopada 2010 (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 16 listopada 2010 r.) oraz pismem z dnia 23 listopada 2010 r. (data wpływu) będącymi odpowiedzią na wezwanie z dnia 10 listopada 2010 r. znak IBPP3/443-662/10/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej - działka Nr 8/8 KW Nr.... Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Powiat posiada przedmiotową nieruchomość od 2000 r. Obecnie opisana działka jest przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz prywatnej osoby. Na nieruchomości nie były czynione żadne nakłady finansowe.

Pismem z dnia 15 listopada 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny w następujący sposób:

1.

Zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe.

2.

Starostwo Powiatowe złożyło zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego i uzyskało potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny (VAT-5).

3.

Starostwo Powiatowe rozlicza się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług.

4.

Numer NIP został nadany Starostwu Powiatowemu i Starostwo się nim posługuje.

5.

Opisana we wniosku nieruchomość tj. działka nr 8/8,Kw Nr..., posiada zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego symbol 41UO, który określa jej przeznaczenie podstawowe jako teren usług oświaty, usług zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej. Przeznaczenie uzupełniające nieruchomości to; usługi, funkcje mieszkaniowe, obiekty małej architektury, parkingi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej należy doliczyć podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak również biorąc pod uwagę zaistniały stan faktyczny i dyspozycję płynącą z art. 43 ustawy o VAT do ceny zbywanej przez Powiat działki niezabudowanej należy doliczyć podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ustawodawca przez towary rozumie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 cyt. ustawy.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w art. 43 ustawy zawarto katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 pkt 9 przywołanego wyżej art. 43 zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 9 posługuje się kryterium przeznaczenia terenu.

Jednakże ustawodawca zwalniając z podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu. O przeznaczeniu gruntu rozstrzyga bowiem odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji, celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada działkę niezabudowaną, którą zamierza sprzedać. Działka ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod zabudowę.

W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że czynność zbycia działki niezabudowanej o nr 8/8, Kw nr... w sytuacji gdy działka ta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiada symbol 41UO, który określa jej przeznaczenie podstawowe jako teren usług oświaty, usług zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej a przeznaczenie uzupełniające nieruchomości to; usługi, funkcje mieszkaniowe, obiekty małej architektury, parkingi, a więc jako teren przeznaczony pod zabudowę, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według 22% stawki, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl