IBPP3/443-644/08/IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-644/08/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 9 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 28 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w odniesieniu do przejętych nieodpłatnie mieszkań zakładowych zasiedlonych przed dniem 1 maja 2004 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 28 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w odniesieniu do przejętych nieodpłatnie mieszkań zakładowych zasiedlonych przed dniem 1 maja 2004 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 29 stycznia 1993 r. lokator zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego z KWK. W dniu 12 października 1998 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa na mocy ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe przejęła nieodpłatnie budynek mieszkalny od KWK. W dniu 1 lutego 1999 r. ww. lokator zawarł umowę najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

W dniu 9 lipca 2007 r. lokator ten wystąpił do Spółdzielni z wnioskiem o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zostało ustanowione 9 lipca 2007 r., a lokator został przyjęty w poczet członków Spółdzielni.

W dniu 31 lipca 2007 r. członek ten wystąpił z wnioskiem o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. Ustanowienie odrębnej własności nastąpi we wrześniu 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy lokator w chwili ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu powinien zapłacić 7% podatek VAT naliczony od różnicy między wartością rynkową lokalu, a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego pomniejszonej o kwotę podatku zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 8 ustawy, czy na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy powinien być zwolniony z zapłaty podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest zwolnione z podatku VAT. Dostawa bowiem polegająca na ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przejętego przez Spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego, która nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia podlega na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniu.

W związku z powyższym, również przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Z powyższego wynika, iż czynności związane m.in. z ustanowieniem na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zostały zrównane z dostawą towaru.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy zwalnia od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 cyt. ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 8 jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

W myśl art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż dostawa polegającą na ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego praw do przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali zakładowych, które nie jest dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Dotyczy to również przekształcenia tego prawa.

Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu, który był już wcześniej zasiedlony, jest opodatkowane tylko wówczas, gdy od pierwszego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie upłynęło 5 lat oraz ustanowienie tego prawa i pierwsze zasiedlenie tego lokalu miało miejsce po 30 kwietnia 2004 r. Brak jest bowiem uzasadnienia celowościowego oraz logicznego, do opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w sytuacji, gdy jego ustanowienie podlega zwolnieniu od podatku.

Z opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dotyczy byłego lokalu zakładowego, który został zasiedlony przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym zarówno ustanowienie lokatorskiego prawa do tego lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy jak i przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl