IBPP3/443-633/10/AB, Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki niezabudowanej. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

IBPP3/443-633/10/AB - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki niezabudowanej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-633/10/AB Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki niezabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 24 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,05 ha. Nieruchomość ta od 1967 r. była w zarządzie i użytkowaniu Spółdzielni, która w latach 60-tych zabudowała teren budynkiem (zlewnia mleka). Spółdzielnia spóźniła się z wnioskiem o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ostatecznie Spółdzielnia zrzekła się użytkowania nieruchomości, która i tak od 10 nie była wykorzystywana jako zlewnia mleka (budynek zlewni został opuszczony). Obecnie Spółdzielnia nie jest zainteresowana przetargiem na działkę wraz z budynkiem. Interesuje ich zwrot kosztów poniesionych na wzniesienie budynku. Proponują rozwiązanie polegające na sprzedaży przez Powiat powyższej nieruchomości wraz z budynkiem w drodze przetargu dowolnej osobie fizycznej lub prawnej, a Spółdzielnia wystąpi o zwrot kosztów dotyczących budynku zlewni. Operat szacunkowy sporządzony do przetargu zawiera osobną wycenę gruntu i budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaką stawką opodatkować sprzedaż tej nieruchomości.

Czy całość jako sprzedaż zwolniona (budynek wraz z gruntem przy czym budynek nie widnieje w żadnej ewidencji jako własność Wnioskodawcy).

Czy osobno sprzedaż budynku czyli stawka zwolniona, a grunt stawka opodatkowana 22%.

Czy zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnie Mleczarską na budowę zlewni podlega opodatkowaniu 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 43 ust. 1 pkt 10a przewidziano zwolnienie dla dostawy w określonych warunkach budynków i budowli lub ich części. Z uwagi na stan faktyczny sprawy przy wzniesieniu przed 40 laty nie może być mowy o rozważaniu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Skarb Państwa nie ponosił wydatków na ulepszenia i remont. Przyjąć zatem należy, że dostawa budynku podlega zwolnieniu od podatku VAT. Stosując art. 29 ust. 5 również grunt.

Z uwagi na to, że budynek w żaden sposób nie został przekazany i zaewidencjonowany jako własność Wnioskodawcy, ma on prawo tylko do zbycia gruntu który jest budowlany. Wtedy stawka prawidłowa do opodatkowania przy sprzedaży to 22% art. 5 ust. 1.

Zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnię powinien być opodatkowany stawką 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

W treści powołanego wyżej art. 7 ust. 1 ustawy mowa jest o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zawartego w przytoczonym przepisie wyrażenia "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" nie należy utożsamiać z prawem własności, lecz jako własność ekonomiczną.

W tym znaczeniu własność ekonomiczna to sytuacja, w której z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz w rozumieniu potocznym, należałoby uznać kogoś za właściciela rzeczy, np. posiadacza nieruchomości, której wydaniu nie towarzyszyło przeniesienie własności w formie aktu notarialnego. W przypadku przejścia własności ekonomicznej ma miejsce dostawa towarów, której nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym. "Dostawa towarów" nie ogranicza się więc wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy. Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w art. 43 ustawy zawarto katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. W myśl ust. 1 pkt 9 przywołanego wyżej art. 43 ustawodawca zwolnił od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość, którą to w latach 60-tych Spółdzielnia zabudowała budynkiem zlewni mleka. Z wniosku wynika że przedmiotowy budynek nie został przekazany Wnioskodawcy i zaewidencjonowany jako jego środek trwały.

Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przedmiotem dostawy jest jedynie grunt, a budynek zlewni nie będzie przedmiotem dostawy gdyż nie został w żaden sposób przekazany Wnioskodawcy i zaewidencjonowany jako jego środek trwały. Zatem w świetle powołanych powyżej przepisów dostawa przedmiotowego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 22% jako teren budowlany.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5). Powyższe nie znajdzie jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż Wnioskodawca będzie sprzedawał jedynie grunt, budynek zlewni nie będzie przedmiotem dostawy, bowiem nie został on Wnioskodawcy przekazany.

W przedmiotowej sprawie, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie zatem wyłącznie wartość gruntu, gdyż nie podlega wliczeniu do niej wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę, tj. wartość budynku, bowiem w odniesieniu do tego obiektu nie występuje dostawa towaru.

Reasumując, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki na rzecz osoby trzeciej, będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22%.

Natomiast w zakresie zwrotu nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Mleczarską na budowę zlewni stwierdza się co następuje:

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja "świadczenia usług" ma charakter dopełniający definicję "dostawy towarów" i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.

Uwzględniając powyższe, w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym sprawy wskazać należy, że w sytuacji zwrotu nakładów poniesionych przez Spółdzielnię na gruncie Wnioskodawcy (odpłatna czynność zwrotu poniesionych nakładów jako prawa majątkowego), jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

Uwzględniając natomiast brzmienie art. 41 ust. 1 omawianej ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na brak przepisów umożliwiających zastosowanie stawek preferencyjnych lub zwolnienia od podatku, opisana we wniosku czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej, 22% stawki podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo należy podkreślić, że inaczej będzie przedstawiać się opodatkowanie dostawy w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie dokonywać dostawy gruntu wraz z budynkiem zlewni w związku z przeniesieniem nakładów na niego, wówczas w przypadku dostawy gruntu wraz z budynkiem należy mieć na uwadze art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Zastosowanie powyższego przepisu skutkuje tym, że grunt podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT właściwą dla dostawy budynku, a zatem w przedmiotowej sprawie należałoby dokonać analizy czy dostawa budynku zlewni może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Tut. organ nie odniósł się do powyżej wskazanego sposobu opodatkowania, bowiem nie było ono przedmiotem zapytania niniejszego wniosku. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że budynek zlewni nie został mu w żaden sposób przekazany i zaewidencjonowany jako jego środek trwały.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl