Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-624/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Wnioskodawca zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. olejów ujętych w nomenklaturze scalonej CN pod numerami 27101981, 27101983, 27101987, 27101991 i 27101999. Przedmiotowe wyroby w kraju nabycia nie są uznawane za wyroby akcyzowe i w konsekwencji w kraju nabycia nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy ani procedury przemieszczania wyrobów z zapłaconą akcyzą z uproszczonym dokumentem towarzyszącym. Nabywanym wyrobom towarzyszą zwyczajowe dokumenty handlowe i transportowe (faktura, specyfikacja przemieszczanych towarów lub list przewozowy). Podmiotem odpowiedzialnym za transport ww. olejów smarowych będzie dostawca. Nabywane wyroby będą następnie sprzedawane kontrahentom na terenie kraju przy zastosowaniu różnych łańcuchów dostaw.

Jednym ze sposobów dystrybucji będzie nabywanie wewnątrzwspólnotowe olejów o kodach CN 27101983-27101993 i dostarczanie ich bezpośrednio z kraju nabycia do kontrahenta krajowego. Odbiorca wyrobów nie jest składem podatkowym, zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym handlowcem oraz nie dokonał rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego. Nabywane przez niego wyroby są natomiast zużywane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na cele inne niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów opałowych lub olejów smarowych do silników.

Ponadto Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje o kodach CN 27101983- 27101993 i dostarczać je do magazynu wynajmowanego przez siebie na terenie kraju. Wnioskodawca nie będzie prowadzić składu podatkowego w miejscu dostawy olejów smarowych, a w wynajętym magazynie posiada status zarejestrowanego handlowca. Następnie oleje smarowe będą sprzedawane z magazynu klientom na terytorium kraju, którzy będą finalnymi odbiorcami zużywającymi oleje smarowe na cele objęte zwolnieniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w sytuacji bezpośredniej dostawy olejów smarowych od sprzedawcy z Unii Europejskiej do nabywców końcowych w kraju zużywających ww. oleje do celów objętych zwolnieniem.

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sytuacji odsprzedaży w kraju finalnemu odbiorcy zużywającemu oleje na cele objęte zwolnieniem od akcyzy.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym analizowana transakcja będzie odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Nabywając wewnątrzwspólnotowo, a następnie dokonując sprzedaży w kraju finalnemu odbiorcy, zużywającym wyrób w celu objętym zwolnieniem Wnioskodawca staje się uprawnionym nabywcą zgodnie z § 13 ust. 2b pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 72 z 2006 r., poz. 500 z późn. zm.) i w nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów przysługuje mu zwolnienie z podatku akcyzowego, po spełnieniu warunków określonych w § 13 ust. 2d pkt 1, 2, 3 i 4 ww. rozporządzenia. W tak realizowanej procedurze Wnioskodawca, jako podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotwego będzie składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, iż nabywane wyroby będą odsprzedane na cele inne niż napędowe lub opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Wnioskodawca będzie prowadzić odrębną ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.

Wnioskodawca będzie składać zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia o podatku akcyzowym, które będzie zwolnione w momencie zużycia wyrobów do celów uzasadniających zwolnienie.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy analizowana transakcja będzie odbywać się bez zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wskazuje na to przepis § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. Przepis ten wskazuje, iż "nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, który to załącznik w pozycji 4 obejmuje m.in. wyroby oznaczone kodami CN 27101983-27101993, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1".

Ustęp 2 analizowanego paragrafu ma zastosowanie do wyrobów produkowanych i przemieszczanych na terytorium kraju, a nie do wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo. Natomiast § 2b ust. 1 dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów wprowadzanych następnie do składu podatkowego, a w przedstawionej sytuacji wyroby są dostarczane bezpośrednio do klienta zużywającego te wyroby cele objęte zwolnieniem lub do magazynu nie będącego składem podatkowym. Biorąc pod uwagę fakt, iż § 13 ust. 2d rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie stawia warunku wprowadzenia nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów do składu podatkowego, to w takim przypadku nie będzie miało miejsca nabycie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W związku z powyższym w rozpatrywanym przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego trzeba dokonać w procedurze zapłaconej akcyzy tj. w trybie art. 55 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Zgodnie z § 13 ust. 2b uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2a, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:

1.

zużywa wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i złoży oświadczenie stwierdzające, że wyroby zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem;

2.

dokonuje odsprzedaży wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

W myśl § 13 ust. 2d Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego (tekst jedn. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów oznaczonych kodem CN 27101983 -27101993, dokonywane przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b, jeżeli:

1.

uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży oświadczenie naczelnikowi urzędu celnego, że nabyte wyroby zostaną zużyte lub odsprzedane do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

2.

uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;

3.

uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

4.

uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, które będzie zwolnione w momencie zużycia wyrobów przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Z powyższego wynika zatem, iż podmiotami uprawnionymi do zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych sklasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 83 do 2710 19 93 są dwie grupy podmiotów:

1.

podmioty, które nabywają oleje smarowe z innych państw członkowskich w celu ich zużycia na terytorium kraju,

2.

podmioty, które nabywają wyżej wymienione wyroby w celu ich odsprzedaży podmiotom dokonującym ich zużycia na terytorium kraju.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca należy do drugiej grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia, ponieważ dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych sklasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 83 do 2710 19 93, a następnie dokonuje ich odsprzedaży podmiotom dokonującym ich zużycia na terytorium kraju.

Mając zatem na uwadze przestawiony opis zdarzenia przyszłego należy uznać, iż w opisanym stanie, nabywane przez Wnioskodawcę oleje smarowe objęte kodem CN 27101983 - 27101993, które Wnioskodawca;

* bezpośrednio dostarcza do podmiotu zużywającego te wyroby do celów objętych zwolnieniem określonym z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, lub

* wprowadza je do wynajmowanego przez siebie, z którego następnie dostarczane są do podmiotu zużywającego te wyroby do celów objętych zwolnieniem określonym z § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia,

będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na warunkach określonych w § 13 ust. 2d w związku z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Jednakże odnosząc się do przedstawionej we wniosku, kwestii zarejestrowanego handlowca, stwierdzić należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym instytucja zarejestrowanego handlowca nie ma zastosowania. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) zarejestrowany handlowiec to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż do nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych o kodach CN 27101983-27101993, nie objętych w kraju wysyłki procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania przepis art. 2 pkt 13 ww. ustawy.

Stosownie do § 2a ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1.

Zgodnie art. 55 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

1.

przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2.

potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3.

złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4.

prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby korzystają ze zwolnienia od podatku akcyzowego na mocy § 13 ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w związku z tym nie mają do nich zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) jak również przepisy art. 55 ww. ustawyo podatku akcyzowym.

Reasumując uznać należy, że do nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów samarowych o kodach CN 27101983-27101993 będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 13 ust. 2d cyt. wyżej rozporządzenia, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

W związku z powyższym oceniając całościowo należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę 1 stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz dokumentowania zużycia olejów smarowych i składania deklaracji, zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl