IBPP3/443-615/11/IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-615/11/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 30 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

* nieprawidłowe w zakresie sposobu wykazania w deklaracji VAT świadczenia usług poza terytorium kraju.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i sposobu wykazania w deklaracji VAT świadczenia usług poza terytorium kraju.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlano-remontowych, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce jak i we Francji (posiadający NIP francuski - podatnik zarejestrowany we Francji do celów podatku VAT) świadczy usługi budowlano-remontowe na terenie Francji, na rzecz osób fizycznych jak i podatników VAT, z tym że podatek VAT rozlicza podatnik (usługodawca). W Polsce sprzedaż opodatkowana występuje sporadycznie - raz w roku, lub nie występuje w ciągu roku w ogóle. Zatem miejscem opodatkowania prawie wszystkich usług świadczonych przez podatnika jest Francja na podstawie art. 28e Ustawy o VAT. Podatnik rozlicza podatek dochodowy w Polsce oraz składa deklaracje VAT-7 w Polsce, do rozliczeń podatkowych zostało wynajęte biuro rachunkowe, które za swoje usługi wystawia fakturę VAT. Podatnik również, wówczas gdy przebywa w Polsce kupuje różne artykuły niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, artykuły reklamowe, a także narzędzia do wykonywania usług we Francji oraz część materiałów, z których później wykonywane są usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane w Polsce usługi, narzędzia i materiały.

2.

Czy podatnik ma obowiązek wykazywać w deklaracji VAT-7 (poz. 21) obrót uzyskany ze świadczenia usług we Francji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane w Polsce towary i usługi, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT, który stwierdza, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabywane towary lub usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane w kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Podatnik na wszystkie wykonane usługi wystawia faktury VAT, na których są wypisane wszystkie usługi jakie wyświadczył, oraz jakich materiałów użył do wykonania usług, co dokumentowałoby nabywane materiały. Natomiast narzędzia oraz usługi księgowe, czy artykuły reklamowe związane są ze wszystkimi świadczonymi przez podatnika usługami. Ponadto usługi remontowo-budowlane wykonywane w Polsce są czynnościami opodatkowanymi i gdyby były świadczone w Polsce, wówczas podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. zakupów.

Ad. 2. Wnioskodawca ma obowiązek wykazywać usługi świadczone poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 ustawy o VAT lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. Podatnik powinien tutaj wykazywać całość usług świadczonych we Francji, ponieważ usługi rachunkowe oraz narzędzia zakupione w Polsce są związane ze wszystkimi usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

* nieprawidłowe w zakresie sposobu wykazania w deklaracji VAT świadczenia usług poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;

6.

różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

Mając na uwadze przywołane przepisy należy stwierdzić, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju konieczne jest aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni i bezsporny.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z usługami świadczonymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych usług w kraju podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, usługi świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Z opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi remontowo - budowlane, które na gruncie podatku VAT podlegają opodatkowaniu pozytywną stawką, jak również Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających związek z działalnością wykonywaną poza terytorium kraju (Francja).

Zatem warunki wynikające z art. 86 ust. 8 pkt 1 cyt. ustawy zostały spełnione.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia na terenie Polski usług, narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania na terenie Francji usług budowlano - montażowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w kwestii sposobu wykazania w deklaracji VAT świadczenia usług poza terytorium kraju wskazać należy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W przepisie tym przyjęto, że usługi związane z nieruchomościami a zatem również usługi budowlano - remontowe są zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu są wykonywane. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca świadczy usługi budowlano-remontowe na terenie Francji i zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny w Polsce jak i we Francji (posiadający NIP francuski - podatnik zarejestrowany we Francji do celów podatku VAT). Usługi te są świadczone na rzecz osób fizycznych oraz podatników podatku VAT, z tym że podatek VAT rozlicza podatnik (usługodawca).

Wnioskodawca do rozliczeń podatkowych wynajął biuro w Polsce. Również będąc w Polsce kupuje różne artykuły niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, artykuły reklamowe, a także narzędzia do wykonywania usług we Francji oraz część materiałów, z których wykonywane są usługi.

Zatem miejscem świadczenia dla przedmiotowych usług jest Francja, tym samym świadczenie przedmiotowych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju.

W kwestii obowiązki deklarowania usług, które nie podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości - Francja należy zwrócić uwagę na fakt zarejestrowania przez Wnioskodawcę dla potrzeb podatku od wartości dodanej we Francji. Sposób deklarowania kwot obrotu oraz kwot podatku naliczonego ustawodawca uregulował w rozporządzeniu.

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 z późn. zm.), gdzie Minister Finansów określił m.in. wzór deklaracji VAT-7. Załącznik nr 1 tego rozporządzenia stanowi wzór deklaracji VAT-7, natomiast w załączniku nr 4 zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Z objaśnień tych wynika, iż w poz. 21 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W poz. tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego, a w szczególności fakt zarejestrowania działalności dla potrzeb podatku od wartości dodanej we Francji oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie powinien wykazać pod poz. 21 deklaracji VAT-7 wartości świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Obowiązek deklarowania tych wartości w poz. 21 deklaracji VAT -7 powstałby wówczas, gdyby Wnioskodawca nie był zarejestrowany na terytorium Francji dla potrzeb podatku od wartości dodanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

* prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

* nieprawidłowe w zakresie sposobu wykazania w deklaracji VAT świadczenia usług poza terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl