Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-587/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wniokodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wypełniania jakichkolwiek formalności związanych z przepisami akcyzowymi w stosunku do nabywanego i odsprzedawanego jako odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych metanolu, 1-butanolu i 2-propanolu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wypełniania jakichkolwiek formalności związanych z przepisami akcyzowymi w stosunku do nabywanego i odsprzedawanego jako odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych metanolu, 1-butanolu i 2-propanolu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem i dystrybutorem surowców chemicznych oraz chemii wysokospecjalizowanej. Wnioskodawca planuje dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw produktów o następującej klasyfikacji PKWiU i Nomenklatury Scalonej (CN):

1.

metanol 24.14.22-10.00 CN 290511

2.

1-butanol 24.14.22-30.00 CN 290513

3.

2-propanol 24.14.22-20.20 CN 290512.

Produkty te będą odsprzedawane kontrahentom i zostaną wykorzystane jako odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe i/lub krajowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe i/lub krajowe realizowane przez Wnioskodawcę dla następujących produktów (uszlachetnionych na drodze procesów produkcyjnych u Wnioskodawcy, lub tylko na drodze dystrybucji)

1.

metanol 24.14.22-10.00 CN 290511

2.

1-butanol 24.14.22-30.00 CN 290513

3.

2-propanol 24.14.22-20.20 CN 290512

wiąże się z wypełnieniem jakichkolwiek formalności przez Wnioskodawcę związanych z przepisami akcyzowymi.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z klasyfikacją PKWiU i Nomenklatury Scalonej (CN) omawiane wyroby posiadają, odpowiednio następujące kody:

* metanol 24.14.22-10.00 CN 290511

* 1-butanol 24.14.22-30.00 CN 290513

* 2 -propanol 24.14.22-20.20 CN 290512

Nomenklatury te klasyfikują, ww. wyroby do nasyconych alkoholimonowodorotlenowych, które nie są wymienione w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), a tym samym nie są samoistnie wyrobem akcyzowym. W myśl art. 62 ustawy o podatku akcyzowym do paliw i olejów opałowych zalicza się produkty węglowodorowe wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy jak również pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%. Jak wynika z powyższego, omawiane wyroby nie są samoistnie wyrobami akcyzowymi, gdyż nie są wymienione wprost w przepisach akcyzowych. Mogłoby się nimi stać jedynie w przypadku użycia lub oferowania ich na sprzedaż jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Omawiane wyroby, produkowane i sprzedawane przez Wnioskodawcę, przeznaczone są wyłącznie jako odczynniki do laboratoryjnych analiz chemicznych. W sytuacji tej trudno, zatem mówić o ich paliwowym czy napędowym zastosowaniu. W przepisach akcyzowych, które regulują powyższe zagadnienia pojawia się kwestia przeznaczenia wyrobów, która wskazuje na element subiektywny (ktoś musi mieć wolę, żeby produkty na taki cel przeznaczyć). Warto podkreślić, iż sam fakt obiektywnej możliwości zastosowania produktów do użycia jako paliwa silnikowe czy oleje opałowe nie powoduje jeszcze powstania obowiązku podatkowego. Ma to miejsce jedynie w sytuacji ich faktycznego przeznaczenia i zastosowania podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku oleju roślinnego, którego głównym i powszechnym zastosowaniem są cele spożywcze, a który potencjalnie, a nawet w praktyce może być używany do celów napędowych. Jednakże w odniesieniu do produktu, jakim jest olej roślinny, nie stosuje się przepisów akcyzowych ani specjalnych procedur czy instytucji składu podatkowego.

Z uwagi na powyższe należy uznać, że wymogi określone w przepisach akcyzowych nie będą miały zastosowania do produktów skierowanych do wykorzystania wyłącznie jako odczynniki do laboratoryjnych analiz chemicznych.

Z uwagi na fakt, iż żaden z ww. produktów nie jest wymieniony wprost w wykazie wyrobów akcyzowych w załączniku nr 1 poz. 6 do ustawy o podatku akcyzowym, ani w załączniku nr 2 do ustawy, który zawiera wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie jest przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ani też nie służy celom opałowym nie podlega opodatkowaniu i z tytułu jego sprzedaży u Wnioskodawcy nie postaje obowiązek podatkowy. W takiej sytuacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisy dotyczące warunków określających to zwolnienie wymienione w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.).

Mając na uwadze warunki dla zastosowania zwolnienia od akcyzy wymienione w § 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, istnieją wątpliwości czy przepis ten może być odniesiony do tego rodzaju produktów, zważywszy, że zwolnienie dotyczy wyłącznie wyrobów zharmonizowanych. W myśl § 11 rozporządzenia, głównym wymogiem stosowania zwolnienia z akcyzy jest sprzedaż wyrobów dokonana ze składu podatkowego na terytorium kraju. Formalności te mają natomiast zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a co za tym idzie zwolnienie nie może odnosić się do produktów niezharmonizowanych. W tym kontekście, w świetle przepisów akcyzowych nie ma również formalnego obowiązku pobierania oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz, 257 z późn. zm.) do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikacje wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zaś do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, wyrobami akcyzowymi podlegającymi akcyzie są wyroby, które są ujęte w załączniku nr 1 do ustawy. Natomiast wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są te, które są ujęte w załączniku nr 2 do ustawy.

W ww. załącznikach do ustawy nie ujęto wyrobów o symbolach PKWiU i kodach CN przedstawionych przez Wnioskodawcę tj.

PKWiU 24.14.22-10.00 i CN 290511 - metanol

PKWiU 24.14.22-30.00 i CN 290513 - 1-butanol

PKWiU 24.14.22-20.20 i CN 290512 - 2-propanol

Należy również zauważyć, iż stosownie do art. 62 ww. ustawy do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się:

1.

wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy

2.

pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwo silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN.

Olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służącego do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%.

Ponadto w poz. 6 załącznika nr 1 do ww. ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów akcyzowych objętych podatkiem akcyzowym zostały zaliczone, bez względu na symbol PKWiU i kod CN pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, w którym Wnioskodawca stwierdza, iż przedmiotowe wyroby tj.

* metanol 24.14.22-10.00 CN 290511

* 1-butanol 24.14.22-30.00 CN 290513

* 2-propanol 24.14.22-20.20 CN 290512.

będą przeznaczone do wykorzystania jako odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych czyli nie są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwo silnikowe albo dodatek lub domieszka do paliw do paliw silnikowych, oraz mając na uwadze, że przedmiotowe wyroby o podanych symbolach PKWiU i kodach CN nie zostały wymienione w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, stwierdzić należy, iż nie są one wyrobami akcyzowymi i nie podlegają przepisom ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji do wyrobów tych nie ma zastosowania przepis art. 24 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym ani § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.)

Reasumując w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, nabycia krajowego, dostawy krajowej oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej przedmiotowych wyrobów w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w którym wyroby te są wykorzystywane jako odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych, nie podlegają one podatkowi akcyzowemu, a tym samym czynności te nie wiążą się z wypełnieniem przez Spółkę jakichkolwiek formalności związanych z przepisami akcyzowymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl