Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-583/08/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 30 października 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatkowej dla sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przeznaczył do sprzedaży zabudowaną nieruchomość stanowiącą jego własność, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 2..., 2..., 2...,..., o łącznej pow. 4731 m 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planu 1 UUP - tereny budynków użyteczności publicznej. Na działce o nr 2.... znajduje się budynek biurowy użytkowany powyżej 5 lat oraz parking i chodniki. Część działki oznaczonej nr 2809/5 stanowi wybrukowaną drogę dojazdową do działki nr 2..... Natomiast działki oznaczone nr 2... i 2.... są niezabudowane i niezagospodarowane.

Opisaną we wniosku nieruchomość Wnioskodawca nabył nieodpłatnie z mocy prawa w 2001 r. na podstawie Decyzji Wojewody Ś. w oparciu o art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Parking, chodniki i droga dojazdowa znajdowały się na nieruchomości w chwili nabycia i od tego czasu nie były modernizowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy dostawie towarów, tj. sprzedaży całej nieruchomości należy zastosować zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - towar używany do ceny całej nieruchomości, czy raczej do ceny części nieruchomości, która nie jest zabudowana, należy zastosować stawkę podatku VAT 22%, natomiast do ceny zabudowanej części zastosować zwolnienie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, iż nieruchomość stanowi zorganizowaną całość, tj. ogrodzony teren, na którym znajduje się budynek wraz z parkingiem i chodnikami, przy sprzedaży całej nieruchomości do ceny całej nieruchomości powinno być zastosowane zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - towar używany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

A zatem grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla budynków i budowli trwale z nimi związanych. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż budynków i budowli trwale związanych z gruntem będzie zwolniona od podatku VAT - wówczas sprzedaż tego gruntu będzie również korzystać ze zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane do celów zwolnienia od podatku rozumie się między innymi budynki i budowle lub ich części - jeżeli do końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy).

W związku z art. 43 ust. 6 ustawy o VAT powyższe zwolnienie od podatku dostawy budynków i budowli lub ich części nie będzie miało zastosowania w przypadku jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

* miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,

* użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby jednak cytowany przepis, wyłączający zwolnienie od podatku VAT, znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. Niespełnienie któregokolwiek z nich powoduje, że zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku VAT dotyczące dostawy używanych budynków, budowli lub ich części, a co za tym idzie, w związku z art. 29 ust. 5 ustawy, także zwolnienie z podatku VAT gruntu, na którym budynki te są posadowione.

Natomiast w kwestii dostawy gruntu niezabudowanego wskazać należy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji polegającej na zbyciu nieruchomości, składającej się z kilku działek oznaczonych odrębnymi numerami geodezyjnymi. W związku zatem z faktem, że działki zostały wyodrębnione geodezyjnie, mogą stanowić odrębne przedmioty dostawy na gruncie ustawy o VAT i należy je potraktować jako odrębne przedmioty opodatkowania dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W złożonym wniosku Strona wskazała, iż budynek wraz z parkingiem i chodnikiem znajduje się na działce 2...., natomiast działka 2... stanowi wybrukowaną drogę dojazdową.

Odnosząc cyt. wyżej przepisy do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, stwierdzić należy, iż dostawa (sprzedaż) działki 2... zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem i chodnikiem będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust. 5 ustawy, ponieważ:

* znajdujące się na nich obiekty mieszczą się w ustawowej definicji towarów używanych (zarówno budynek biurowy jak i parking oraz chodnik są użytkowane powyżej 5 lat),

* przy ich nabyciu podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawca nabył nieruchomość nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Ś.),

* nie zaistniały przesłanki określone w art. 43 ust. 6 ustawy wykluczające przedmiotowe zwolnienie (przedmiotowe obiekty były użytkowane przez Wnioskodawcę przez okres dłuższy niż 5 lat. Ponadto parking i chodniki nie były modernizowane).

Natomiast jeśli chodzi o dostawę działki gruntu nr 2.... zabudowanej drogą dojazdową stwierdzić należy, że również dostawa działki będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, ponieważ:

* przedmiotowa drogo była użytkowana przez Wnioskodawcę przez okres powyżej 5 lat,

* przy jej nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* nie zaistniały przesłanki określone w art. 43 ust. 6 ustawy wykluczające przedmiotowe zwolnienie (Wnioskodawca nie poniósł nakładów na modernizację drogi).

Zauważyć należy, iż droga dojazdowa znajdująca się na działce nr 2809/5 jest budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Tym samym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowa droga dojazdowa stanowi towar (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Ponadto Wnioskodawca zamierza sprzedać niezabudowane działki o numerach 2809/4 i 2809/6.

Dostawa (sprzedaż) dwóch działek niezabudowanych o numerach 2809/4 oraz 2809/6 oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny użyteczności publicznej będzie opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 11c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122, art. 129 ust. 1. Do dostawy ww. działek nie będzie miało zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż podane przez Wnioskodawcę przeznaczenie działek oparte na planie zagospodarowania przestrzennego oznacza, iż są to tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Celem określenia czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy się odwołać do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

a.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o przeznaczeniu gruntu.

Odpowiednie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego jest warunkiem decydującym o zwolnieniu z podatku w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku działki 2.... (zabudowanej budynkiem biurowym, parkingiem oraz chodnikami), jak również działki 2.... (zabudowanej drogą dojazdową) mamy do czynienia z dostawą towarów używanych, zatem Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w związku z art. 29 ust. 5 ustawy. Natomiast dostawę pozostałych dwóch działek niezabudowanych oznaczonych numerami 2..... i 2... należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej wynoszącej 22%, ponieważ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zatem nie można tych gruntów objąć zwolnieniem wynikającym z przepisu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl