Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-565/08/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 7 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności w sytuacji gdy ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i jego zasiedlenie miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, w sytuacji gdy ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i jego zasiedlenie miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zasoby Spółdzielni to zasoby stare, prawa do nich zostały ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. i pierwszy raz zasiedlone zostały również przed dniem 1 maja 2004 r., poza nielicznymi przypadkami powtórnego ustanowienia praw po dniu 1 maja 2004 r. z tytułu poprzednio wygasłego prawa na skutek śmierci współmałżonka, przepisania lokatorskiego prawa do mieszkania z rodziców na dzieci, wzajemnej zamiany lokatorów, ustanowienia prawa na jednego z małżonków po podziale majątku dorobkowego w trakcie rozwodu oraz podziału mieszkania na dwa mieszkania odrębne i przekazania jednego z nich w drodze darowizny dziecku.

Na mocy art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 125, poz. 873) członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego po dokonaniu spłaty nominalnej kwoty umorzenia i innych zaległości wobec Spółdzielni żądają przeniesienia prawa do lokalu w odrębną własność. Większość przypadków przeniesienia lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego w odrębną własność dokonywana od 1 stycznia 2008 r. dotyczy przypadków gdy lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego uzyskano przed dniem 1 maja 2004 r.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzą przypadki przeniesienia lokatorskich praw do lokali w odrębną własność po dniu 1 stycznia 2008 r., które ustanowiono powtórnie po dniu 1 maja 2004 r. na skutek śmierci małżonka, przepisania na członka rodziny - dzieci, wnuków, wzajemnej zamiany między lokatorami, przydziału jednemu z małżonków po rozwodzie lub podziału mieszkania na dwa mieszkania odrębne i przekazania jednego z nich w drodze darowizny dziecku. Wnioskodawca zaznacza, że osoby te nie wnoszą wkładów lokatorskich do Spółdzielni - wkład lokatorski zostaje przepisany bądź podzielony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT w wysokości 7% od przeniesienia lokatorskich praw do lokalu w odrębną własność dokonanego od 1 stycznia 2008 r. wg podstawy określonej w art. 29 ust. 8 ustawy o VAT tj. od różnicy między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego pomniejszonej o kwotę podatku VAT jeżeli nie minęło 5 lat od ustanowienia prawa (po powtórnym zasiedleniu) na skutek śmierci małżonka, wzajemnej zamiany, przepisania na członka rodziny, przydziału po rozwodzie lub przy podziale mieszkania na 2 mieszkania odrębne i przekazania jednego dziecku.

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. to przekształcenie po dniu 1 stycznia 2008 r. w odrębną własność zgodnie z art. 153 ust. 2 nie podlega VAT.

Jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło po dniu 1 maja 2004 na skutek śmierci małżonka, który otrzymał przydział przed dniem 1 maja 2004 r., przeniesienie w odrębną własność po dniu 1 stycznia 2008 r. gdy nie minęło 5 lat - nie podlega ustawie o VAT zgodnie z art. 153 ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ww. ustawy - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania również w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Z powyższego wynika, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu będzie miało miejsce jedynie w sytuacji gdy ustanowienie po raz pierwszy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i zasiedlenie po raz pierwszy tego lokalu nastąpiło po 1 maja 2004 r., a ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności nastąpi przed upływem 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto z cyt. wyżej art. 153 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy tego przepisu, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed ta datą.

Ustanowienie po tej dacie ponownie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego objęte jest zakresem art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Do przekształcenia zaś tego prawa lokatorskiego w prawo własności będzie miał zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ww. ustawy, jako że pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego i ustanowienie do tego lokalu prawa lokatorskiego miało miejsce jednak przed 1 maja 2004 r.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż ustanowienie po raz pierwszy lokatorskich praw do lokali mieszkalnych i ich zasiedlenie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Zatem przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl