IBPP3/443-560/08/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-560/08/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego została zawarta w dniu 1 września 2006 r., jest to mieszkanie obciążone kredytem zaciągniętym na sfinansowanie kosztów budowy i zostało zasiedlone po raz kolejny. Obecnie członek spłacił zadłużenie kredytowo-odsetkowe przypadające na jego lokal i przekształca mieszkanie w odrębną własność. Jest to mieszkanie o statusie lokatorskim, ale przy rozliczaniu kosztów budowy w 1994 r. nie zastosowano możliwości jednorazowego umorzenia w wysokości 30% kosztów budowy (jak na zasadach własnościowych, ale o statusie lokatorskim, gdyż jednorazowa spłata kredytu wyniosła 10% zamiast 20%). Spółdzielnia posiada w swych zasobach 83 mieszkania w stosunku do których bank nie zastosował umorzenia (spółdzielnia nie otrzymała pomocy ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali). W związku z tym wkład mieszkaniowy w przypadku tego mieszkania stanowi 100% kosztów budowy (wkład budowlany), a zwaloryzowany wkład mieszkaniowy 100% wartości rynkowego.

Wg art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przy przenoszeniu własności na tego członka, dokonuje on spłaty zadłużenia kredytowo-odsetkowego przypadającego na jego lokal (wnosi wkład mieszkaniowy), ale w tym przypadku nie dokonuje on spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji, ponieważ takiej pomocy spółdzielnia nie otrzymała. Ponieważ wartość rynkowa lokali to zwaloryzowany koszt budowy mieszkania (wkład mieszkaniowy plus otrzymana pomoc ze środków publicznych w postaci umorzenia kredytu), a według art. 29 ust. 8 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszonym o kwotę podatku. Nie wystąpi w przypadku przekształcenia tego mieszkania w odrębną własność podstawa opodatkowania (wkład mieszkaniowy równa się wartości rynkowej).

Przy ustanawianiu lokatorskiego prawa do tego mieszkania w 2006 r. w deklaracji VAT został wykazany zwaloryzowany wkład mieszkaniowy w wysokości wartości rynkowej (obrót zwolniony - mieszkanie zasiedlone po raz kolejny).

Mieszkanie zostało zasiedlone po raz pierwszy w 1992 r., a ustanowienie po raz pierwszy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nastąpiło 29 września 1992 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy różnica miedzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wynosi 0 zł, ma zastosowanie przepis art. 29 ust. 8 ustawy o VAT. Czy wystąpi w tym przypadku podstawa opodatkowania, jeżeli nie minęło 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przy zawieraniu umowy o przekształcenie w prawo odrębnej własności.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 8 i art. 153 ust. 2 ustawy o VAT w opisanym przypadku nie wystąpi VAT należny ponieważ podstawa opodatkowania wynosi 0 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ww. ustawy - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania również w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 tej ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.

Ustanowienie po tej dacie ponownie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego objęte jest zakresem art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Do przekształcenia zaś tego prawa lokatorskiego w prawo własności będzie miał zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ww. ustawy, jako że pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego i ustanowienie do tego lokalu prawa lokatorskiego miało miejsce jednak przed 1 maja 2004 r.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i jego zasiedlenie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. tj. w 1992 r. Zatem przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy.

Tym samym nie występuje podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl