IBPP3/443-535/08/KO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-535/08/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 25 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia powtórnie ustanowionego po dniu 1 maja 2004 r. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, gdy zasiedlenie po raz pierwszy tego lokalu i ustanowienie po raz pierwszy spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu miały miejsce przed dniem 1 maja 2004 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia powtórnie ustanowionego po dniu 1 maja 2004 r. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, gdy zasiedlenie po raz pierwszy tego lokalu i ustanowienie po raz pierwszy spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu miały miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 lipca 2007 r., na podstawie art. 12 ust. 1 zobowiązana jest na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu przedstawionych w ustawie warunków, tj. po dokonaniu przez niego:

1.

spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,

2.

spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków.

Lokale mieszkalne, o których mowa zostały wybudowane oraz po raz pierwszy zasiedlone i zamieszkane przed 1997 r.Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł lokatorskiego prawa do lokalu dokonują spłaty kredytu w oparciu o art. 7, a w przypadku spłaty jednorazowej w oparciu o art. 10 lub 11 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z dnia 30 listopada 1995 r.

Ustanowienie powtórnie po dniu 1 maja 2004 r. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu może nastąpić w wyniku:

* zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy członkami,

* zamiany pomiędzy członkami rodziny,

* nabycie tytułu po zmarłym członku rodziny.

Pismem z dnia 24 września 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny w następujący sposób:Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych, o których mowa we wniosku nastąpiło po raz pierwszy przed 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania, jeżeli nie wniesioną część wkładu mieszkaniowego stanowi kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię w roku 1990, a w wyniku zamiany po 1 maja 2004 (wtórne zasiedlanie) następca przejmuje ww. kredyt do spłaty, na zasadach ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Czy ustanowienie prawa odrębnej własności dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zasiedlonego po raz pierwszy przed rokiem 1997 oraz powtórnie po 1 maja 2004 ma zastosowanie art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mając na uwadze fakt, że od powtórnego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie upłynęło 5 lat, a spłata kredytu mieszkaniowego następuje w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie art. 10 lub art. 11 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zasiedlonego po raz pierwszy przed rokiem 1997, a powtórne ustanowienie lokatorskiego prawa nastąpiło po 1 maja 2004 r. to powtórne ustanowienie tego prawa podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku lokali obciążonych kredytem mieszkaniowym spłacanym na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych problematyczne staje się ustalenie podstawy do opodatkowania.Ustanowienie prawa odrębnej własności dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zasiedlonego po raz pierwszy przed rokiem 1997 oraz powtórnie po 1 maja 2004 r. nie podlega ustawie zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 24 września 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w następujący sposób:Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r. - to ustanowienie prawa odrębnej własności po 1 maja 2004 r. nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług (art. 153 ust. 2), wobec powyższego wniesione środki z tytułu spłaty kredytu (uzupełnienie wkładu mieszkaniowego) nie stanowią podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 29 ust. 8 ww. ustawy - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania również w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ww. ustawy. Natomiast zgodnie z art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 tej ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.Ustanowienie po tej dacie ponownie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego objęte jest zakresem art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Do przekształcenia zaś tego prawa lokatorskiego w prawo własności będzie miał zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ww. ustawy, jako że pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego i ustanowienie do tego lokalu prawa lokatorskiego miało miejsce jednak przed 1 maja 2004 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl