Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-531/08/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 23 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.), 26 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) oraz 2 października (data wpływu) i 3 października (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sprzedaży części budynku wraz z ułamkową częścią działki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnionym pismami z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.), 26 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) oraz 2 października (data wpływu) i 3 października (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sprzedaży części budynku wraz z ułamkową częścią działki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1976 r. został wybudowany budynek administracyjno-usługowy, jako wspólna inwestycja ze środków pieniężnych Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy.Sprawę własności unormowano w dniu 30 kwietnia 1996 r. aktem notarialnym, stanowiącym umowę przeniesienia własności nieruchomości, na podstawie której Bank Spółdzielczy stał się właścicielem części powyższego budynku oraz ułamkowej części zabudowanej działki, na której budynek został wybudowany.Wartość budynku i działki wprowadzono do ksiąg jak odrębne środki trwałe odpowiednio w wartościach: 21.322,00 zł oraz 1.523,00 zł.W roku 1998 Bank poniósł wydatki na modernizację swojej części budynku na kwotę 326.622,69 zł.Kolejne modernizacje miały miejsce w 2002 r. (kwota 31.922,46 zł) oraz w 2005 r. (kwota 15.527,75 zł).Do chwili obecnej Bank użytkuje budynek do swojej działalności, lecz nosi się z zamiarem sprzedaży swej części budynku Urzędowi Gminy.

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nastąpiło przeniesienie własności na rzecz Banku 1523/10000 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1019/3 o obszarze 0.18,44. W dniu przeniesienia prawa własności nieruchomości wynikającego z aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 1996 r. Bank nie spełniał formalnych warunków do odliczenia podatku VAT i podatku VAT nie odliczał.

Częścią składową tej działki jest budynek administracyjno-usługowy, wybudowany w 1976 r. jako wspólna inwestycja ze środków pieniężnych Urzędu Gminy w P. i Banku Spółdzielczego.

Dla przedmiotowej działki ustanowiono KW Nr 15944, w której wpisano jako właścicieli:

1.

Gmina w 8477/10000 częściach

2.

Bank Spółdzielczy w 1523/10000 częściach.

Na podstawie umowy ustalono, że Zarząd nad nieruchomością sprawować będzie Urząd Gminy, natomiast Bank Spółdzielczy partycypować będzie w kosztach utrzymania nieruchomości proporcjonalnie do udziału we współwłasności.

Od chwili wybudowania budynku, Bank użytkował swoją część do wykonywania czynności opodatkowanych. Wkład pieniężny na wspólną inwestycję Bank wniósł w latach jej budowy (1975 r.). W dniu przeniesienia prawa własności nieruchomości wynikającego z aktu notarialnego. Bank nie spełniał formalnych warunków do odliczenia podatku VAT i podatku VAT nie odliczał.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sprzedaż budynku wraz z przypadającą na Bank częścią działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pojawiły się wątpliwości czy planowana transakcja - zbycie ułamkowej części działki oraz proporcjonalnego udziału w budynku administracyjno-usługowym, który stanowi część składowa przedmiotowej działki - będzie traktowana jako sprzedaż 1523/10000 udziałów we współwłasności, zbycie prawa majątkowego czy sprzedaż części budynku i działki oraz czy transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Definicja towarów używanych wg art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje, że za towar używany uznaje się budynki i budowle, lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat. W związku z tym Bank uważa, że budynek wybudowany i użytkowany od 1976 r. w stosunku do którego prawo odliczenia nie mogło wówczas przysługiwać, uważa się za towar używany. Wątpliwości budzi jednak fakt dokonania modernizacji w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budynku. Bowiem na mocy art. 43 ust. 6 ustawy o VAT zwolnienie od podatku nie przysługuje m.in. do dostawy towarów używanych, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania poniesione wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Analizując jednak dalej zapis art. 43 ust. 6 Wnioskodawca uważa, że zwolnienia nie stosuje się, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie trzy warunki ujęte w tym art., tj. ("podatnik poniósł wydatki na ulepszenie, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej") i ("podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego" oraz "podatnik użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych"). Zdaniem Wnioskodawcy użycie w tym przepisie sformułowania ("użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych") wskazuje, że chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie o okres od zakończenia modernizacji. Bank Spółdzielczy stoi więc na stanowisku, że część zajmowanego przez niego budynku wraz z przypadającą na niego częścią działki, stanowi towar używany i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 jego sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku współwłasności nieruchomości określonych w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Nieruchomościami są budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, a planowaną transakcję zbycia należy traktować w kategorii sprzedaży towaru która korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług jako towar używany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%. Jednakże, zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane, w przypadku budynków i budowli lub ich części - zgodnie z zapisem art. 43 ust. 2 pkt 1, rozumie się budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

W art. 43 ust. 6 ww. ustawy wskazano, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Użycie w tym przepisie sformułowania "użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych" wskazuje, że chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie o okres od zakończenia modernizacji, czy też okres liczony od momentu przekroczenia ww. kwoty wydatków poniesionych na modernizację.

Zatem, aby cytowany przepis art. 43 ust. 6 ustawy o VAT wyłączający zwolnienie z podatku od towarów i usług znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. Niewystąpienie jednego z nich oznacza konieczność zastosowania zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar sprzedać część budynku wybudowanego w 1976 r. wraz z ułamkową częścią działki na której znajduje się budynek. Przedmiotowy budynek spełnia definicję towaru używanego, a przy nabyciu na własność jego części, będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przedmiotowej sytuacji nie będzie miało zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 6 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione łącznie przesłanki zawarte w tym przepisie. Zatem do przedmiotowej dostawy części budynku wraz z ułamkową częścią działki na której znajduje się budynek będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl