Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-511/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z 9 października 2008 r. (data wpływu 9 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sukcesji praw i obowiązków Spółki Jawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 9 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sukcesji praw i obowiązków Spółki Jawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta T., w ramach której między innymi prowadzi przedsiębiorstwo X. Oprócz tego przedsiębiorstwa Wnioskodawca prowadzi działalność - w oparciu o ten sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej - w ramach Spółki Cywilnej PHU P. Wnioskodawca jest żonaty, jednak w ich małżeństwie panuje małżeńska rozdzielność majątkowa, a opisane przedsiębiorstwa stanowią przedmiot odrębnej własności Wnioskodawcy.

Wraz z żoną Wnioskodawca utworzył Spółkę jawną Y. (zarejestrowana w dniu 30 stycznia 2008 r. pod numerem KRS...), do której wraz z żoną wniósł wkład gotówkowy po 1000 zł każde z nich. W chwili obecnej w zyskach Spółki oraz w jej majątku wspólnicy uczestniczą po połowie i taką proporcję w tym zakresie chcą oni zachować po wniesieniu do Spółki aportu.

Obecnie Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki Jawnej Y. wkład w postaci całego przedsiębiorstwa X. (w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, nie wyłączając żadnych jego składników), w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie zamierza on kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Spółki Cywilnej PHU P.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa X. do Spółki Y., Spółka ta jako podatnik podatku od towarów i usług wstąpi we wszelkie przewidziane przepisami prawa i obowiązki Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług związanego z czynnościami wykonywanymi w ramach przedsiębiorstwa X. W szczególności:

1.

Czy Spółce Jawnej będzie przysługiwało, prawo rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym uzyskanej przez podatnika X. prowadzącego działalność osobiście, w kolejnych okresach sprawozdawczych (rozliczeniowych) kiedy to tożsama działalność będzie prowadzona już przez Spółkę Jawną.

2.

Czy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony będzie przysługiwało tej Spółce w sytuacji gdy poszczególne faktury zakupu, obejmujące podatek naliczony, wystawione będą na rzecz nabywcy - X., a fizyczne doręczenie towarów nastąpi już w okresie prowadzenia działalności przez Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej Spółka Jawna, w związku z wniesieniem do jej majątku wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa X., wstąpi we wszystkie prawno-podatkowe prawa i obowiązki X. wynikające z prowadzenia wnoszonego przedsiębiorstwa.

Tym samym Spółce Jawnej, jako następcy X. w zakresie praw i obowiązków wynikających z podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym, uzyskanej przez podatnika X. prowadzącego działalność osobiście, w kolejnych okresach sprawozdawczych (rozliczeniowych) kiedy to tożsama działalność będzie prowadzona już przez Spółkę Jawną.

Ponadto prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony będzie przysługiwało Spółce w sytuacji gdy poszczególne faktury zakupu, obejmujące podatek naliczony, wystawione będą na rzecz nabywcy - X., a fizyczne doręczenie towarów nastąpi już w okresie prowadzenia działalności przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 ustawy przepis art. 93a § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia: a. innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej,

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego, a więc wniesienie aportem Przedsiębiorstwa do spółki jawnej powoduje sukcesję podatkową praw i obowiązków określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz jej przepisach wykonawczych.

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, określonego w fakturach VAT oraz prawo do rozliczenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za następne okresy rozliczeniowe lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, należą do kategorii praw podatkowych, uregulowanych odpowiednio w 86 i art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur, faktur korygujących oraz dane, które powinny zawierać określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza, wnieść na pokrycie udziału w spółce jawnej wkład w postaci całego przedsiębiorstwa (nie wyłączając żadnych jego składników), spełniającego warunki określone w art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Czynność ta stanowi zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej przypadek sukcesji praw i obowiązków, polegających na tym, ze spółka niemająca osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby fizycznej, która wniosła w formie wkładu rzeczowego przedsiębiorstwo.

Tym samym Spółka Jawna jako następca prawny, na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (w tym przypadku wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz jej przepisów wykonawczych), o ile przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

Reasumując Spółka Jawna, jako podatnik podatku od towarów i usług wstąpi we wszelkie przewidziane przepisami prawa i obowiązki osoby fizycznej, która wniosła jako aport całe przedsiębiorstwo do tej Spółki. Spółce Jawnej będzie zatem przysługiwało prawo rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, zadeklarowanej przez osobę fizyczną wnoszącą przedsiębiorstwo do Spółki Jawnej, w kolejnych okresach rozliczeniowych, na zasadach określonych w ustawie w podatku od towarów i usług.

Prawo to będzie także przysługiwało Spółce Jawnej w sytuacji gdy poszczególne faktury zakupu, zawierające podatek naliczony, wystawione będą na rzecz osoby fizycznej wnoszącej przedsiębiorstwo, a sprzedaży tych towarów dokona Spółka Jawna, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl