Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 lipca 2014 r.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-506/14/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje program osi 4 LEADER w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi", objętego PROW 2007-2013.

W dniu 28 marca 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa, która określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji operacji pn. "...", której celem jest:

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD... przez promowanie unikatowych lokalnych postaci... w formie ludowych lalek, oraz

2.

zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich racjonalne wykorzystanie,

3.

wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej,

4.

rozwój potencjału społecznego obszaru LGD przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.

Wnioskodawca jest zobowiązany przez Samorząd Województwa do przedstawienia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją ww. operacji. Na podstawie ww. umowy Wnioskodawca ma otrzymać dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowanie operacji na podstawie "wniosku beneficjenta o płatność".

Efekty powstałe w wyniku operacji nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie jest i nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Całkowita wartość realizowanej operacji nie przekracza kwoty 50.000 zł i wynosi 35.825,00 zł.

Wszystkie faktury, dokumentujące nabywane na potrzeby realizowanej operacji towary i usługi, będą wystawione na Wnioskodawcę. Wszystkie działania wykonywane w ramach operacji realizowane są przez Wnioskodawcę w ramach jego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a wytworzone w ramach operacji lalki (innych produktów operacja nie generuje), będą dystrybuowane nieodpłatnie, nie będą przedmiotem odpłatnej działalności Wnioskodawcy, nie przyniosą mu żadnych dochodów i nie będą przez niego wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca posiada prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Oś 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie 413).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przepisy ustawy o VAT stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, kiedy spełnione są dwa warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku. W ramach operacji nie będzie prowadzona sprzedaż. Zakupione towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących należny podatek, a Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca w związku z realizacją operacji pn. "...", w ramach Osi 4 LEADER, objętej PROW 2007-2013 działanie 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi" finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od I stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowaniu jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa, na realizację operacji pn. "...". Celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przez promowanie unikatowych lokalnych postaci... w formie ludowych lalek, zachowanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich racjonalne wykorzystanie, wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej, rozwój potencjału społecznego obszaru LGD przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.

Wszystkie faktury, dokumentujące nabywane na potrzeby realizowanej operacji towary i usługi, będą wystawione na Wnioskodawcę. Wszystkie działania wykonywane w ramach operacji realizowane są przez Wnioskodawcę w ramach jego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a wytworzone w ramach operacji lalki (innych produktów operacja nie generuje), będą dystrybuowane nieodpłatnie, nie będą przedmiotem odpłatnej działalności Wnioskodawcy, nie przyniosą mu żadnych dochodów i nie będą przez niego wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Efekty powstałe w wyniku operacji nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał, że nie jest i nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

Zaznaczenia zatem wymaga, że zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że efekty powstałe w wyniku operacji nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. "...".

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl