Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-487/14/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 marca 2014 r. (data wpływu 2 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego udostępniania aparatury,

* braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji projektu pn. "..." tj. zakupu laboratoryjnej aparatury badawczej i przystosowania pomieszczeń dla prawidłowej pracy tej aparatury"

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie między innymi braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego udostępniania aparatury oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji projektu pn. "..." tj. zakupu laboratoryjnej aparatury badawczej i przystosowania pomieszczeń dla prawidłowej pracy tej aparatury". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 21 lipca 2014 r. znak: IBPP3/443-487/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

W oparciu o ustawę o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Gmina S. (Wnioskodawca) realizuje projekt pn. "...". Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013, Priorytet I; Nowoczesna gospodarka, działanie 1.3. wspieranie innowacji.

Agencja..., z którą Wnioskodawca podpisał umowę na realizację ww. projektu, udziela wsparcia na realizację Działania 1.3 Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez. Agencję...pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW (Dz. U. Nr 34, poz. 271) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez. Agencję...pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604).

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowanie pomieszczeń należących do Wnioskodawcy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury badawczej. Etap ten został już zrealizowany. Gmina, jako Beneficjent zgodnie z zasadami obowiązującymi w PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 jest aktualnie właścicielem całości infrastruktury sfinansowanej przy wsparciu funduszy unijnych, wkładzie finansowym Budżetu Państwa i wkładzie finansowym własnym.

Podpisana umowa i zasady programowe obowiązujące w tym projekcie zakazują Beneficjentowi użytkowanie sprzętu w sposób komercyjny. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektów badawczych, zarówno materialne, jak i też intelektualne zostaną opublikowane i podane do publicznej wiadomości bezpłatnie i tym samym będą mogły być wdrożone lub wykorzystane przez wszystkie zainteresowane podmioty. Zakupiona aparatura badawcza zgodnie z celami projektu może być użyta jedynie nieodpłatnie do realizacji projektów badawczych - cała powstała infrastruktura służyć będzie w całości działalności, która nie jest związana i wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, z zachowaniem zasady trwałości przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Działalność badawcza realizowana będzie zarówno poprzez prowadzenie badań własnych jak i realizację projektów w ramach konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych. Planowane jest aktywne pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych z dostępnych źródeł krajowych i międzynarodowych. Środki pochodzące z tych programów przeznaczone będą na finansowanie, zgodnie z art. 713 k.c., kosztów zwykłych utrzymania Laboratorium (tekst jedn.: wynagrodzeń (części wynagrodzenia) za pracę w projekcie, mediów, materiałów, odczynników itp.) niezbędnych do realizacji prac badawczych. Pozyskiwane środki w żadnym stopniu nie będą pokrywały amortyzacji infrastruktury powstałej w ramach niniejszego projektu, ani wszelkich innych kosztów które mogłyby doprowadzić do tzw. "podwójnego finansowania".

Gmina, stworzy specjalistyczną komórkę w strukturach Urzędu Miasta do obsługi Laboratorium. Stworzone etaty (razem 3 nowe miejsca pracy) są jednym ze wskaźników rezultatów projektu, do osiągnięcia których Beneficjent - Gmina zobowiązał się podpisując umowę o dofinansowanie ww. projektu. Osoby będą zatrudnione do pozyskiwania i realizowania projektów badawczych oraz obsługi specjalistycznej aparatury.

Kolejnym krokiem będzie wybór w przetargu nieograniczonym Operatora, którego głównym zadaniem będzie osiągnięcie innego wskaźnika rezultatu projektu tj. realizacja w roku 2014, co najmniej jednego projektu badawczego, a w latach następnych, co najmniej trzech projektów badawczych w roku. Organizacja badań, zasady zakupu materiałów do badań, odpłatności za zużyte media (m.in. energię elektryczną, cieplną, wodę, opłaty za łączność i dostęp do internetu, zużyte odczynniki i gazy techniczne) w trakcie realizacji badań itp. będą w gestii Operatora i ustalane będą odrębnymi umowami z podmiotami współpracującymi z Operatorem w trakcie badań. Do innych zadań Operatora będzie należała dbałość o powierzoną aparaturę badawczą i pomieszczenia oraz ich utrzymywanie w gotowości do pracy.

Do realizacji zadania Operatorowi zostanie przekazana w nieodpłatne administrowanie i zarządzanie infrastruktura wytworzona ww. projekcie tj. laboratoryjna aparatura badawcza wraz z pomieszczeniami. Pracownicy zatrudnieni przez Beneficjenta zostaną oddelegowani do Operatora i w ramach swoich obowiązków będą wspomagać działalność Operatora.

W piśmie z 30 lipca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Ad. 1 Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-7 na podstawie Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 17 lutego 2005 r. i przedkłada deklaracje VAT-7.

Ad. 2 Zrealizowane w ramach projektu działania tj. zakup specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowanie pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury, wpisują się w zakładane priorytety i cele Strategii Rozwoju Miasta S. na lata 2007-2015. Strategia jest formalną deklaracją miasta co do kierunków i sposobu rozwoju. Wyznaczone w dokumencie obszary strategiczne wytyczają cele strategiczne, z których najważniejszy dla przedmiotowego projektu jest obszar sfera gospodarcza, priorytet: dalszy rozwój przemysłu oraz stworzenie warunków dla nowych inwestycji, obejmujący m.in. następujące cele strategiczne: rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych, innowacyjna gospodarka.

Ad. 3 Wnioskodawca informuje, iż zgodnie z założeniami projektu zarząd nad powstałym majątkiem został przekazany wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego Operatorowi, który na podstawie podpisanej umowy jest zobowiązany do prowadzenia w sposób ciągły prac badawczych lub rozwojowych na bazie przekazanej mu w zarządzenie infrastruktury, przy jednoczesnym niewykorzystywaniu jej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia. Ponadto zgodnie z zapisami Umowy z dn. 10 lipca 2014 r. na utrzymanie i eksploatację aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium Międzyuczelnianego w S. § 2 pkt 8, Operator został zobowiązany do przestrzegania całkowitego zakazu świadczenia usług komercyjnych na użytkowanej aparaturze badawczej i urządzeniach laboratoryjnych oraz do niewykorzystywania aparatury badawczej i urządzeń laboratoryjnych na własne cele chyba, że są one dozwolone w ramach projektu. Operator na podstawie zawartej umowy będzie miał za zadanie m.in. osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników rezultatu, nawiązywanie współpracy partnerskiej z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, partnerami przemysłowymi oraz związkami firm i rzedsiębiorstw, klastrami, zapewnienie obsługi księgowej Laboratorium Międzyuczelnianego, utrzymywanie obiektów i pomieszczeń zajętych na potrzeby Laboratorium we właściwym stanie technicznym oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy zatrudnionym przez Gminę pracowników w Laboratorium. Za realizowanie powyższych działań Operator będzie otrzymywał od Gminy wynagrodzenie ryczałtowe.

Ad.4 Gmina zawarła w dniu 10 lipca 2014 r. Umowę na utrzymanie i eksploatację aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium Międzyuczelnianego. Na podstawie niniejszej umowy Gmina przekazała nieodpłatnie Operatorowi w zarząd sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu. Operator na podstawie zawartej umowy zobowiązał się do m.in. do osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników rezultatu, nawiązywania współpracy partnerskiej z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, partnerami przemysłowymi oraz związkami firm i przedsiębiorstw, klastrami, zapewnienia obsługi księgowej Laboratorium Międzyuczelnianego, utrzymywania obiektów i pomieszczeń zajętych na potrzeby Laboratorium we właściwym stanie technicznym oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy zatrudnionych przez Gminę pracowników w Laboratorium, zagwarantowania prowadzenia ciągłych prac badawczych z wykorzystaniem istniejącej aparatury badawczej i urządzeń oraz pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych z dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych. Przy czym środki pochodzące z tych projektów przeznaczone będą na finansowanie kosztów pracy, kosztów zużytych mediów, odczynników oraz innych kosztów poniesionych przez Laboratorium na realizację tych projektów. Koszty związane z utrzymaniem obiektów i pomieszczeń zajętych na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego ponosić będzie Operator. Za wykonywane zadania Operator będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe przez okres 4 lat.

Ad 5. W celu doprecyzowania określenia "koszty zwykłe", informujemy że w zakresie niniejszego pojęcia mieszczą się koszty związane z utrzymaniem Laboratorium tj.: finansowaniem kosztów pracy, koszty zakupu materiałów biurowych, zużytych mediów, koszty odczynników, których ponoszenie jest konieczne do realizacji prac badawczych.

Ad. 6. Na podstawie Umowy Nr ZP.272.39.2014 z dn. 10 lipca 2014 r. na utrzymanie i eksploatację aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium Międzyuczelnianego, Gmina zobowiązała Operatora do pozyskiwania środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych z dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych oraz ponoszenia kosztów pracy, zużytych mediów czy odczynników z tych środków.

"Koszty zwykłe" o których mowa, będą rozliczane przez Operatora w ramach uzyskanego przez niego grantu na realizację projektu z instytucją, od której otrzyma On grant. W przypadku gdy natomiast Gmina uzyska grant na zrealizowanie prac badawczych czy rozwojowych, będzie również rozliczać koszty z instytucją, od której otrzyma środki. Wnioskodawca nie jest w stanie dokładnie określić w jakim terminie nastąpi pierwsze rozliczenie kosztów zwykłych.

Ponadto pierwsze płatności na rzecz Operatora związane z zarządzeniem aparaturą i majątkiem wytworzonym w projekcie będą realizowane w miesiącu sierpniu br. roku na podstawie Harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do Umowy z dn. 10 lipca 2014 r. na utrzymanie i eksploatację aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium Międzyuczelnianego.

W związku z powyższym opisem zadano miedzy innymi następujące pytania:

1. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji projektu pn. "...." tj. zakupu laboratoryjnej aparatury badawczej i przystosowania pomieszczeń dla prawidłowej pracy tej aparatury... (pytanie oznaczone nr 1 we wniosku ORD-IN)

2. Czy udostępnianie aparatury nieodpłatnie, zgodnie z zasadami projektu podlega opodatkowaniu... (pytanie oznaczone nr 4 we wniosku ORD-IN)

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 30 lipca 2014 r.):

Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji ww. projektu, gdyż realizacja nie jest powiązana z działalnością gospodarczą. Ponadto Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nieodpłatne udostępnienie aparatury zgodnie z zasadami projektu nie podlega VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższy przepis do dnia 31 marca 2013 r. posiadał następujące brzmienie: "Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

Zgodnie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Według regulacji art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy - w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy - należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania obejmujące sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I; Nowoczesna gospodarka, działanie 1.3. wspieranie innowacji. Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowanie pomieszczeń należących do Gminy (Wnioskodawcy) w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionego specjalistycznej aparatury badawczej.

Etap ten został już zrealizowany. Gmina, jako Beneficjent zgodnie z zasadami obowiązującymi w PO Rozwój Polski 2007-2013 jest aktualnie właścicielem całości infrastruktury sfinansowanej przy wsparciu funduszy unijnych, wkładzie finansowym Budżetu Państwa i wkładzie finansowym własnym. Podpisana umowa i zasady programowe obowiązujące w tym projekcie zakazują Beneficjentowi użytkowanie sprzętu w sposób komercyjny. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektów badawczych, zarówno materialne, jak i też intelektualne zostaną opublikowane i podane do publicznej wiadomości bezpłatnie i tym samym będą mogły być wdrożone lub wykorzystane przez wszystkie zainteresowane podmioty. Zakupiona aparatura badawcza zgodnie z celami projektu może być użyta jedynie nieodpłatnie do realizacji projektów badawczych - cała powstała infrastruktura służyć będzie w całości działalności, która nie jest związana i wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, z zachowaniem zasady trwałości przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Gmina, stworzy specjalistyczną komórkę w strukturach Urzędu Miasta do obsługi Laboratorium. Stworzone etaty (razem 3 nowe miejsca pracy) są jednym ze wskaźników rezultatów projektu, do osiągnięcia których Beneficjent - Gmina zobowiązał się podpisując umowę o dofinansowanie ww. projektu. Osoby będą zatrudnione do pozyskiwania i realizowania projektów badawczych oraz obsługi specjalistycznej aparatury.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-7 na podstawie Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 17 lutego 2005 r. roku i przedkłada deklaracje VAT-7. Zrealizowane w ramach Projektu działania tj. zakup specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowanie pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury, wpisują się w zakładane priorytety i cele Strategii Rozwoju Miasta S. na lata 2007-2015.

Gmina zawarła w dniu 10 lipca 2014 r. umowę na utrzymanie i eksploatację aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium Międzyuczelnianego. Na podstawie niniejszej umowy Gmina przekazała nieodpłatnie Operatorowi w zarząd sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu.

W tym miejscu należy wskazać, że nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub

w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

1. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to:

* w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

* w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Zakres działania gminy, jako organu władzy publicznej, został uregulowany w ww. ustawie o samorządzie gminnym. Główną sferę działalności gminy stanowi realizacja szeroko rozumianych zadań o charakterze publicznym, w których skład wchodzą zadania własne gminy (art. 7 ust. 1) oraz zadania zlecone (art. 8 ust. 1), należące do właściwości innych organów państwowych. Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 ("Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność"), art. 6 ust. 1 ("Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów") oraz art. 9 ust. 2 ("Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie") trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą, z tytułu której to działalności, są bez wątpienia podatnikami podatku od wartości dodanej.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że kupno specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowanie pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności wymienionej jednostki samorządowej. Zatem nieodpłatne udostępnianie Operatorowi sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne udostępnienie aparatury zgodnie z zasadami projektu nie podlega VAT, jest prawidłowe.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie sprawy Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z realizacją ww. projektu nie wynika, że głównym celem nabycia specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Międzyuczelnianego oraz dostosowania pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury będzie związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w omawianych okolicznościach - zdaniem Organu - nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z zakupem w ramach projektu sprzętu i wyposażenia oraz dostosowania pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury, gdyż podpisana umowa i zasady programowe obowiązujące w tym projekcie zakazują Beneficjentowi użytkowanie sprzętu w sposób komercyjny, a ponadto Gmina przekazała nieodpłatnie Operatorowi sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu, które to przekazanie stanowi - przy uwzględnieniu art. 8 ust. 2 ww. ustawy - czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego brak jest związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Gmina, dokonując zakupów tego sprzętu i wyposażenia, nie wykonywała tych czynności do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i nie działała w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a tym samym nie spełniła przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu sprzętu i wyposażenia oraz dostosowania pomieszczeń należących do Gminy w celu zapewnienia prawidłowej pracy zakupionej specjalistycznej aparatury.

Zatem, w ocenie Organu stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji ww. projektu, gdyż jego realizacja nie jest powiązana z działalnością gospodarczą, jest prawidłowe.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem (pytanie drugie i trzecie zawarte we wniosku ORD-IN) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl