IBPP3/443-480/08/DG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-480/08/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa związanych z udzieleniem licencji i świadczeniem usług projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych zaklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.20.35 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 10 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa związanych z udzieleniem licencji i świadczeniem usług projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych zaklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.20.35.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podpisał umowę (zwaną dalej "kontraktem") z firmą posiadającą swoją siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej (zwaną dalej "kupującym"). Przedmiotem tej umowy jest odpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz kupującego następujących usług:

* udzielenie licencji na prawo wykorzystywania technologii przemysłowej Wnioskodawcy przez kupującego w jego zakładzie produkcyjnym położonym w Chińskiej Republice Ludowej i udostępnienie stosownego know-how,

* opracowanie i przekazanie kupującemu dokumentacji technicznej zawierającej ww. know-how,

* świadczenie przez specjalistów Wnioskodawcy (na miejscu położenia nieruchomości tj. budowanego zakładu produkcyjnego w Chińskiej Republice Ludowej) usług tzw. "nadzoru autorskiego" oraz

* instruktaż, trening personelu technicznego (załogi) kupującego w zakładzie produkcyjnym Spółki w Polsce.

Miejscem opodatkowania przedmiotowych usług jest Chińska Republika Ludowa zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT co w konsekwencji stanowi dla Wnioskodawcy sprzedaż niepodlegajacą VAT z prawem do odliczenia.

W związku z realizacją przedmiotowego kontraktu Spółka (zwana dalej zleceniodawcą) zamierza podpisać umowę z agentem, który będzie świadczył usługi na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Siedziba agenta znajduje się w Hong Kongu. Zgodnie z planowaną umową agent będzie zobowiązany w szczególności:

1.

utrzymywać w ścisłej poufności w stosunku do wszystkich stron trzecich wszystkich informacji handlowych i sekretów technicznych powierzonych mu przez zleceniodawcę,

2.

informować zleceniodawcę o wszystkich znanych mu zamiarach kupującego w odniesieniu do ww. kontraktu i przedsięwzięcia,

3.

informować zleceniodawcę o możliwych do uzyskania warunkach i sugerować postępowanie prowadzące do ich osiągnięcia,

4.

informować zleceniodawcę o aktywności firm konkurencyjnych zainteresowanych udostępnieniem kupującemu takiego samego procesu produkcyjnego,

5.

dostarczać informacje o lokalnych warunkach technicznych oraz ekonomicznych i przepisach,

6.

dostarczać zleceniodawcy niezbędnej porady prawnej w związku z przygotowaniem stosownej oferty i projektu kontraktu, jak również w czasie negocjacji kontraktu i jego realizacji,

7.

współpracować z kupującym w eliminowaniu wszystkich trudności związanych z wejściem kontraktu w życie, w szczególności wspierać kupującego w uzyskaniu wszystkich niezbędnych licencji importowych i pozwoleń związanych z dostawami dokumentacji i usługami świadczonymi przez zleceniodawcę,

8.

monitorować uzyskiwanie niezbędnych gwarancji finansowych, a w szczególności gwarancji bankowych,

9.

informować zleceniodawcę o otrzymaniu dokumentacji technicznej przez kupującego,

10.

informować zleceniodawcę o wszystkich żądaniach kupującego dotyczących dostarczonej dokumentacji technicznej/usług i gwarancji wystawionych przez zleceniodawcę,

11.

świadczyć przedstawicielom zleceniodawcy i osobom wyznaczonym przez zleceniodawcę w związku z przedsięwzięciem wszelkiej pomocy i usług zwyczajowo stosowanych (transfer, usługi logistyczne, porozumiewanie się itp. - w czasie negocjacji i realizacji kontraktu),

12.

przedkładać co 3 miesiące stosowny raport o przebiegu sytuacji,

13.

agent jest zobowiązany w szczególności do świadczenia zleceniodawcy następujących usług w czasie całego okresu realizacji kontraktu:a) pomagać w sprawnej i dokładnej wymianie korespondencji pomiędzy zleceniodawcąi kupującym (łącznie z tłumaczeniem korespondencji),

b)

pomagać i doradzać w celu zapewnienia dobrej współpracy z kupującym, sprawnym uzyskaniu wstępnej i końcowej technicznej akceptacji przedsięwzięcia,c) pomagać i doradzać w sprawach celnych dla dostaw zleceniodawcy niezbędnych dla realizacji kontraktu, jak również pomagać i doradzać w reeksporcie tych towarów (jeżeli taka potrzeba wystąpi),

d)

pomagać i doradzać w zakresie uzyskiwania przy zakupie cen preferencyjnych i sprawnych dostaw lokalnych niezbędnych do realizacji projektu (jeżeli taka potrzeba wystąpi),

e)

doradzać w przypadku problemów podatkowych i ubezpieczeń socjalnych, w szczególności zapewnić natychmiastowe otrzymywanie certyfikatów podatkowych przez zleceniodawcę od kupującego,

f)

pomagać i doradzać w udowodnieniu żądań zleceniodawcy, jeżeli takie wystąpią wystosowanych do lokalnych firm ubezpieczeniowych, transportowych i agencji spedytorskich itp.,

g)

pomagać i doradzać zleceniodawcy w działalności związanej z ewentualnymi naruszeniami patentowymi (jeżeli takie wystąpią).

(określenie "przedsięwzięcie" oznacza budowę przez kupującego ww. zakładu produkcyjnego położonego w Chińskiej Republice Ludowej).

Agent nie ma prawa podpisania kontraktu.

Wynagrodzenie agenta jest obliczane (X%) na podstawie zafakturowanej kwoty netto za licencję i know-how i dokumentację techniczną po otrzymaniu płatności przez zleceniodawcę na jego konto bankowe. Usługi świadczone przez agenta zostały zaklasyfikowane do PKWiU "74.87.14-00.00 usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości".

W uzupełnieniu pisma Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił:

1.

W odniesieniu do czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę:

a)

Wnioskodawca udzieli kontrahentowi z Chin licencji, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT oraz będzie świadczył usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT (PKWiU 74.20.35 - usługi projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych),

b)

świadczenie tzw. "nadzoru autorskiego oraz "instruktażu i treningu" mieści się w ramach ww. usług, czyli udzielenia licencji i świadczenia usług projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych - PKWiU 74.20.35;

c)

czynności projektowe (nazywane "usługami projektowymi") również mieszczą się w ramach usług projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych - PKWiU 74.20.35. Czynności te to "opracowanie i przekazanie kontrahentowi z Chin (Kupującemu) dokumentacji technicznej zawierającej know-how".

2.

W odniesieniu do czynności wykonywanych przez Agenta:

a)

Czynności Agenta związane będą z udzieleniem licencji i świadczeniem usług projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych PKWiU 74.20.35;

b)

w pkt C wniosku wskazano pomoc i doradztwo w sprawach celnych dla dostaw Wnioskodawcy i w reeksporcie towarów, jeżeli w przyszłości okazałoby się, że będzie konieczna dostawa towarów z Polski do Chin (które wcześniej zostaną zaimportowane) w związku z wykonywanymi usługami. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie wie czy taka sytuacja wystąpi. Wnioskodawca w umowie z Agentem chce zapisać wszystkie możliwe przypadki tak, aby później uniknąć problemów gdy pojawi się dana sytuacja. Chce uniknąć aneksowania umowy, gdyż w przypadku kontrahentów z Chin jest to sprawa dość trudna i może powodować dodatkowe koszty (np. konieczność wypłaty z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia Agentowi). Jeżeli taka sytuacja wystąpi to dla Wnioskodawcy będzie to eksport towarów opodatkowany na terytorium RP.

c)

w pkt D wniosku wskazano pomoc i doradztwo w zakresie uzyskiwania przy zakupie cen preferencyjnych i sprawnych dostaw lokalnych, jeżeli taka potrzeba wystąpi w związku z realizacją kontraktu. Jeżeli wystąpi konieczność zakupu towarów przez Wnioskodawcę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, to miejsce opodatkowania będzie na terytorium państwa trzeciego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez agenta jest Polska, a w związku z tym, Wnioskodawca winien traktować przedmiotowe usługi jako import usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że miejscem opodatkowania sprzedaży licencji i know-how, dokumentacji usług nadzoru, usług projektowych, instruktażu i treningu załogi jest Chińska Republika Ludowa, to również miejscem opodatkowania świadczonych przez agenta na terenie Chińskiej Republiki Ludowej usług pośrednictwa, które uczestniczą w zapewnieniu usług będących przedmiotem kontraktu jest również Chińska Republika Ludowa. Powyższe zdaniem Spółki wynika z zapisów art. 27 ust. 4 pkt 11 ustawy o VAT oraz art. 27 ust. 3, który dotyczy usług wszystkich agentów i pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w ust. 4.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że nie powinien usług pośrednictwa świadczonych przez agenta w Chińskiej Republice Ludowej rozpoznawać jako importu usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Dział V Rozdział 3 cyt. ustawy (art. 27 oraz art. 28) określa miejsce świadczenia przy świadczeniu usług, co wskazuje wprost na miejsce opodatkowania tych usług. Zasady te mają zastosowanie zarówno do usług świadczonych na terenie Wspólnoty Europejskiej, jak i na terenie państw trzecich niewchodzących w skład Wspólnoty.

W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania.

Od tej ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług jako miejsce prowadzenia działalności istnieje szereg wyjątków zawartych w przepisach art. 27 ust. 2- 6 i art. 28 cyt. ustawy. Chcąc zatem ustalić miejsce świadczenia danej usługi, a co za tym idzie miejsce jej opodatkowania podatkiem VAT należy wpierw sprawdzić, czy nie ma zastosowania, któryś z przepisów szczególnych. Jeśli nie mają zastosowania przepisy szczególne, to dopiero wtedy będzie miała zastosowanie zasada ogólna wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy.

Zasada rozliczania tzw. usług niematerialnych została uregulowana w art. 27 ust. 3 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zatem w przypadku świadczenia ww. usług niematerialnych podmiotem obowiązanym do rozliczenia i zapłaty podatku jest zawsze ich usługobiorca.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 cyt. ustawy do usług niematerialnych zaliczamy następujące usługi:

1.

sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;

2.

reklamy;

3.

doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresieoprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń;

4.

bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;

5.

dostarczania (oddelegowania) personelu;

6.

wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;

7.

telekomunikacyjnych;

8.

nadawczych radiowych i telewizyjnych;

9.

elektronicznych;

10.

polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i11;

11.

agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10:

12.

polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych;

13.

przesyłowych: a) gazu w systemie gazowym, b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;

14.

bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13.

W świetle art. 27 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 cyt. ustawy o VAT przepis ust. 3 stosuje się do usług m.in. sprzedaży praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do użytku wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw oraz do usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2). Przepis ust. 3 stosuje się również do usług agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 - 10 (art. 27 ust. 4 pkt 11).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

- będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

Stosownie zaś do art. 17 ust. 2 ww. ustawy przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 3 ww. ustawy w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o VAT, na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Natomiast w przypadku Agenta, Wnioskodawca jest usługobiorcą usług pośrednictwa związanych z ww. usługami, świadczonych na terytorium Chin przez Agenta mającego siedzibę w Hong Kongu. Usługi te świadczone są przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy. Agent uczestniczy w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 i pkt 3, tj. w zakresie udzielania licencji dotyczącej prawa wykorzystania technologii przemysłowej kontrahentowi z Chin, opracowaniu i przekazaniu na rzecz kontrahenta z Chin dokumentacji technicznej (know-how), nadzoru autorskiego, instruktażu i treningu w ramach udzielonej licencji oraz innych pomocniczych usług związanych z udzieloną licencją oraz z projektowaniem technicznym dla procesów przemysłowych PKWiU 74.20.35. Ponadto Agent za wykonane usługi będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie obliczane osobno na podstawie zafakturowanej kwoty netto za licencję, know-how i dokumentację techniczną po otrzymaniu płatności przez zleceniodawcę (kontrahenta z Chin). Zatem w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie przepis art. 27 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy. Natomiast w odniesieniu do Agenta uzasadnione jest twierdzenie, iż wykonuje on usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku VAT.

W świetle powyższego spełnione są warunki do uznania, że miejscem świadczenia usług przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy (usługobiorcy tych usług), jest zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, miejsce gdzie Wnioskodawca będący nabywcą usługi pośrednictwa posiada siedzibę. Miejscem opodatkowania ww. usług będzie więc terytorium Polski. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca winien traktować usługi świadczone przez Agenta jako import usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl