Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-396/13/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2013 r. (data wpływu 29 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) prowadzi szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na terenie całego kraju. Wnioskodawca działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzone przez niego szkoły i inne placówki oświatowe, funkcjonują na podstawie zezwolenia jednostki samorządu terytorialnego w przypadku szkół publicznych i wpisu do ewidencji szkół prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego według miejsca funkcjonowania placówki w przypadku szkół i placówek niepublicznych. Działalność bieżącą szkół i placówek oświatowych Wnioskodawca finansuje, zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, głównie z dotacji i subwencji otrzymywanych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, właściwych dla siedziby szkoły, czy placówki oświatowej.

Wnioskodawca pozyskuje także środki finansowe z Funduszy Europejskich w ramach różnych programów, tj. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację projektów. W trakcie realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich w Stowarzyszeniu dokonywane są zakupy towarów i usług. Zakupione towary i usługi wykorzystywane są wyłącznie do realizacji projektów jako pomoce dydaktyczne i wyposażenie do realizacji projektów, materiały biurowe do administracyjnej obsługi projektu, materiały promocyjne do informacji społeczeństwa lokalnego w zakresie działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Z towarów tych i usług korzystają nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu w szkołach i placówkach oświatowych.

Stowarzyszenia a także mieszkańcy środowisk lokalnych z obszarów, na terenie, których prowadzone są szkoły Stowarzyszenia. W ramach realizacji projektów nie zachodzi proces zbywania towarów i usług. Realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia, mających na celu indywidualizację kształcenia, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans edukacyjnych w środowiskach wiejskich, integralny rozwój ucznia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie wychowawczej roli rodziny, upowszechnianie ochrony praw dziecka. Wnioskodawca w wyniku realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich nie osiąga żadnych dochodów.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy towarów i usług nie są związane w wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W czwartym kwartale 2012 r. Wnioskodawca realizował projekt "...". Na realizację ww. projektu Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa... pomoc w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Zakupione towary i usługi zostały wykorzystane do utworzenia placu zabaw dla dzieci jako miejsca rekreacji i integracji, poprzez zagospodarowanie oraz wyposażenie placu zabaw w niezbędne urządzenia zabawowe. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

Zakupione towary i usługi wykorzystane zostały wyłącznie do realizacji projektu. Z towarów tych i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu. W ramach realizacji projektu nie zachodził proces zbywania towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu "..." w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu "..." w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Zakupione towary i usługi zostały wykorzystane do utworzenia placu zabaw dla dzieci jako miejsca rekreacji i integracji poprzez zagospodarowanie oraz wyposażenie placu zabaw w niezbędne urządzenia zabawowe. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.

Z towarów tych i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu. W ramach realizacji projektu nie zachodził proces zbywania towarów i usług.

Wobec powyższego brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stąd Wnioskodawca nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku naliczonego. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, co wyklucza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w czwartym kwartale 2012 r. realizował projekt pn. "...". W związku z realizacją ww. projektu zakupiono towary i usługi, które wykorzystano do utworzenia, zagospodarowania i wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia, którego celem jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Z zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu.

Ww. zakupy towarów i usług nie są związane w wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych na potrzeby zrealizowanego projektu towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Wobec powyższego, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu "...".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w....

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl