Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-356/10/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania opisanego ośrodka za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania opisanego ośrodka za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm. dalej ustawa o rtv). Podstawowa statutowa działalność Spółki tj. nadawanie programów radiofonicznych (PKD: 60.10.Z) oraz świadczenie usług reklamowych (PKD: 73.11.Z, 73.12.A-D) prowadzona jest w siedzibie Spółki. Użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne znajdują się zarówno w siedzibie Spółki jak również w redakcjach terenowych zlokalizowanych w Cz, B oraz Z.

Ponadto Spółka dysponuje nieruchomością, w postaci działki o numerze 2392/1 o powierzchni 0,2746 ha, zabudowaną Ośrodkiem o powierzchni 244,96 m 2 i kubaturze 1820 m 3. Budynek stanowi własność Wnioskodawcy natomiast działka jest użytkowana wieczyście do dnia 1 listopada 2091 r.. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym. Dodać również należy, iż budynek został wybudowany w latach 1975-1977, a w latach 1996, 1997 oraz w 1999 został zmodernizowany kosztem nakładów, których wartość była większa niż 30% wartości początkowej budynku, a Spółce w stosunku do tych nakładów przysługiwało częściowe odliczenie podatku naliczonego. Do 2009 r. ośrodek przeznaczony był głównie na działalność socjalną świadczoną na rzecz pracowników Spółki. Oprócz tego w ośrodku świadczone były odpłatnie usługi noclegowe dla osób obcych zaklasyfikowane wg PKWiU z 1997 r. pod nr 55.23 tj. Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Działalność ta sklasyfikowana pod numerem PKD 55.20.2. znajduje się również w statucie jako przedmiot działania Spółki. W 2009 r. Spółka zmieniła przeznaczenie ww. ośrodka (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-17, sygn. akt IPKN 538/99) i ośrodek jest przeznaczony tylko i wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług o których mowa powyżej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ww. ośrodek jest wyodrębniony w Spółce terytorialnie (położenie jak powyżej), funkcjonalnie (realizuje odrębne usługi) oraz finansowo i majątkowo (dysponuje potrzebnym do funkcjonowania takiego obiektu wyposażeniem tj. środkami trwałymi oraz przedmiotami znajdującymi się w ewidencji pozabilansowej, a dla ewidencji kosztów funkcjonowania ośrodka wyodrębniona jest w systemie rachunkowości specjalna grupa kont zespołu "5". Zobowiązania związane z funkcjonowaniem ośrodka np: za dostarczone do ośrodka media, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonowania ośrodka). Zaznaczenia również wymaga fakt, iż na rynku ośrodek funkcjonuje pod nazwą Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "R".

W związku z faktem, iż wspomniany Ośrodek jest "uboczną" działalnością Spółki, niezwiązaną z działalnością, do której głównie Spółka została zawiązana tj. w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych (art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o rtv) oraz w związku z faktem, iż Ośrodek wymaga sporych nakładów inwestycyjnych jak i tych związanych z bieżącym funkcjonowaniem, których nie jest w stanie dłużej ponosić, Spółka zamierza sprzedać (zbyć) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy tj. nieruchomość wraz z wyposażeniem znajdującym się na stanie Ośrodka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż (zbycie) opisanego Ośrodka będzie stanowiła transakcję odpłatnego zbycia towarów opodatkowaną stawką 22% VAT, czy też transakcja zbycia ośrodka jest wyłączona spod przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej ustawa o PTU) na podstawie art. 6 jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja zbycia Ośrodka będzie stanowiła transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tym samym będzie ona wyłączona spod przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. Zdaniem Wnioskodawcy zaznaczenia wymaga fakt, iż art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, iż przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Spółka stoi na stanowisku, iż ośrodek spełnia wszystkie warunki, aby można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

1.

Ośrodek wraz z wyposażeniem w nim znajdującym się stanowi zespół składników materialnych (środki trwale i wyposażenie) i niematerialnych (na rynku funkcjonuje nazwa tj. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "R")Zobowiązania związane z funkcjonowaniem ośrodka (np. za dostarczone do Ośrodka media, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) dotyczą tylko i wyłącznie ośrodka.

2.

Ośrodek jest wyodrębniony organizacyjnie (terytorialnie) i finansowo - dla ewidencji kosztów funkcjonowania Ośrodka wyodrębniona jest w systemie rachunkowości specjalna grupa kont zespołu "5".

3.

Ośrodek przeznaczony jest do realizacji określonych usług, które zostały zaklasyfikowane wg PKWiU z 1997 r. pod nr 55.23 tj. usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

4.

W przypadku sprzedaży Ośrodka w dalszym ciągu może być prowadzona działalność gospodarcza w szczególności mogą być świadczone usługi noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i działalność ta może być prowadzona przez niezależne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym transakcja zbycia Ośrodka nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada nieruchomość wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej swojej Spółki. W ramach zbycia nieruchomości Wnioskodawca przeniesie na nabywcę ośrodek który wyodrębniony jest w Spółce terytorialnie, funkcjonalnie (realizuje odrębne usługi) oraz finansowo i majątkowo (dysponuje potrzebnym do funkcjonowania takiego obiektu wyposażeniem tj. środkami trwałymi oraz przedmiotami znajdującymi się w ewidencji pozabilansowej, a dla ewidencji kosztów funkcjonowania ośrodka wyodrębniona jest w systemie rachunkowości specjalna grupa kont zespołu "5". Zobowiązania związane z funkcjonowaniem ośrodka np: za dostarczone do ośrodka media, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonowania ośrodka).

Ośrodek przeznaczony jest do realizacji określonych usług, które zostały zaklasyfikowane wg PKWiU z 1997 r. pod nr 55.23 tj. usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. W przypadku sprzedaży Ośrodka w dalszym ciągu może być prowadzona działalność gospodarcza w szczególności mogą być świadczone usługi noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i działalność ta może być prowadzona przez niezależne przedsiębiorstwo.

W świetle przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że przedmiotowa nieruchomość jest wydzielona w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, oraz stanowi zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych.

Jeżeli zatem wyodrębniony z majątku Wnioskodawcy ośrodek, tak jak na dzień złożenia wniosku, w momencie dostawy posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, to mieścić się będzie w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji czynność zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie wyłączona spod działania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl