Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-348/13/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2013 r. (data wpływu 19 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital (Wnioskodawca) złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - na realizację projektu pn. "...."

Na zintegrowany system informatyczny składają się m in. następujące moduły: Ruch Chorych, Kolejki oczekujących, Zlecenia, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne, Apteka Centralna, Apteczka Oddziałowa, Przychodnia, Rozliczenia z NFZ, Rejestracja Internet, Laboratorium, Punkt Pobrań Materiału, Pracownia Diagnostyczna, Grafik, Gruper JGP, Dokumentacja Medyczna.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (serwery, komputery wraz z osprzętem peryferyjnym - monitory, drukarki, czytniki), a także zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania systemowego (moduły i licencje wraz z ich wdrożeniem).

Usługi świadczone w wyniku realizacji Projektu świadczone będą pacjentom Szpitala korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (kontrakt z płatnikiem - NFZ) oraz przez pacjentów indywidualnych, u których określone procedury medyczne wykonywane będą odpłatnie. Celem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jest m.in. zwiększenie jakości świadczonych usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania Pacjenta na rejestrację oraz oczekiwania na diagnozę lub opis choroby.

Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011.112.654 z późn. zm.) i świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, z mocy ustawy zwolnione od podatku od towarów i usług.

Przy zakupie towarów i usług dotyczącego Projektu Szpital nie odliczył podatku VAT, gdyż usługi świadczone przez Szpital podlegają zwolnieniu od podatku VAT (art. 43.1. Zwalnia się od podatku: pkt 18a usługi w zakresie opieki medycznej i zgodnie z art. 86 ust. 1 Szpitalowi nie przysługuje prawo odliczania podatku VAT przy zakupie towarów i usług.

Szpital posiada status podatnika VAT czynnego i odprowadza podatek VAT w związku z prowadzoną działalnością dodatkową, inną niż określona w art. 43 ust. 1 pkt 18. Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Szpital, nie ma związku z działalnością inną niż usługi w zakresie opieki medycznej, zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług Zakupione w ramach projektu towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do realizacji czynności zwolnionych z podatku od towaru i usług.

Wszelkie faktury związane z realizacją projektu oraz równoważne im dokumenty księgowe wystawione były na Wnioskodawcę.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2013 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2013 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją powyższego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (czynny, zarejestrowany podatnik podatku VAT) złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - na realizację projektu pn. "...." W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (serwery, komputery wraz z osprzętem peryferyjnym - monitory, drukarki, czytniki), a także zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania systemowego (moduły i licencje wraz z ich wdrożeniem). Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją ww. projektu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Tut. organ zaznacza, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie opieki medycznej, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl