Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-333/10/PH
Dostawa gruntu a zwolnienie z VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 13 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od roku 1993 prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzona działalność jest w całości opodatkowania podatkiem VAT.

Spółka Wnioskodawcy powstała z podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W momencie podziału składniki mienia zostały przekazane gminie miejskiej i zgodnie z decyzją Rady Miasta powołana została jednoosobowa spółka z o.o. - Wnioskodawca.

Wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w skład której wchodzi warsztat samochodowy wybudowany w 1988 r. oraz zbiornik wieżowy murowany wybudowany w 1980 r..

Od 1993 do 2001 r. Wnioskodawca użytkował te nieruchomości w oparciu o umowę zlecającą przejęcie zarządu nad majątkiem podpisaną z Zarządem Miasta. Do tego czasu też środki trwałe pozostawały własnością Skarbu Państwa. Następnie w 2002 r. Gmina Miasto jako jedyny właściciel przekazał je aportem do Wnioskodawcy. Przez okres użytkowania nie były one ulepszane ani modernizowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w skład której wchodzi zbiornik wieżowy murowany oraz warsztat samochodowy będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT w oparciu o artykuł 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ aport w 2002 r. był czynnością zwolnioną z podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z pkt b ww. przepisu Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ani modernizację przedmiotowej nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż ta dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa była użytkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów bezpłatnie i następnie została wniesiona aportem, który był zwolniony z VAT.

Natomiast definicja pierwszego zasiedlenia, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT mówi, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi wówczas, gdy następuje oddanie do używania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez pojęcie sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotowym towarem jak właściciel. Przy czym zauważyć należy, iż czynność wniesienia aportu jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1, jeżeli przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i w związku z tym jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, niezależnie od tego czy do dostawy tej ma zastosowanie określona stawka podatku VAT czy zwolnienie od podatku.

Ponadto stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, iż do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też jest opodatkowana 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca od roku 1993 prowadzi działalność w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzona działalność jest w całości opodatkowania podatkiem VAT.

Spółka Wnioskodawcy powstała z podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W momencie podziału składniki mienia zostały przekazane gminie miejskiej i zgodnie z decyzją Rady Miasta powołana została jednoosobowa spółka z o.o. - Wnioskodawca.

Wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w skład której wchodzi warsztat samochodowy wybudowany w 1988 r. oraz zbiornik wieżowy murowany wybudowany w 1980 r..

Od 1993 do 2001 r. Wnioskodawca użytkował te nieruchomości w oparciu o umowę zlecającą przejęcie zarządu nad majątkiem podpisaną z Zarządem Miasta. Do tego czasu też środki trwałe pozostawały własnością Skarbu Państwa. Następnie w 2002 r. Gmina Miasto jako jedyny właściciel przekazał je aportem do Wnioskodawcy. Przez okres użytkowania nie były one ulepszane ani modernizowane.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT lub obniżenie stawki podatkowej, możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Opierając się na powyższej definicji należy przyjąć, iż z punktu widzenia pierwszego zasiedlenia, pierwszym nabywcą lub użytkownikiem budynku, budowli lub ich części będzie podmiot, który stanie się takim nabywcą lub użytkownikiem w następstwie czynności podlegającej opodatkowaniu, w tym również w przypadku nabycia ww. obiektów w drodze aportu.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Reasumując powyższe, podkreślić należy, iż przedmiotowe nieruchomości przez okres użytkowania nie były ulepszane ani modernizowane. A zatem pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 2002 r., kiedy Wnioskodawca otrzymał je w formie aportu.

W tym miejscu tut. organ pragnie zaakcentować różnicę pomiędzy zwolnieniem danej czynności od podatku od towarów i usług, a niepodleganiem tej czynności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W roku 2002, kiedy to Wnioskodawca otrzymał w formie aportu nieruchomość gruntową zabudowaną, w skład której wchodzi zbiornik wieżowy murowany oraz warsztat samochodowy, zwolnieniu od podatku podlegały wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego (do dnia 25 marca 2002 r. na podstawie § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a od dnia 26 marca 2002 r. na podstawie § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w spawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

A zatem planowane przez Wnioskodawcę zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, w skład której wchodzi zbiornik wieżowy murowany oraz warsztat samochodowy nie będzie miało miejsca w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również okres czasu, który upłynął od pierwszego zasiedlenia jest dłuższy niż dwa lata.

Tym samym zbycie przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do posadowionych na niej obiektów budowlanych, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast w odniesieniu do gruntu, na którym znajdują się zbiornik wieżowy murowany oraz warsztat samochodowy na podstawie art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Ponadto Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie planowanej dostawy przedmiotowej nieruchomości, jednakże pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 10 oraz art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT należało uznać za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne przepisy prawa, niż wskazano we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl