Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-319/13/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym od dnia 28 maja 1993 r. (posiada nadany NIP) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności w zakresie usług edukacyjnych, udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, obsługi programów Unii Europejskiej oraz projektów doradczo-informacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursu na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wniosek złożony przez Wnioskodawcę został wybrany do dofinansowania. Projekt jest współfinansowany w 15% ze środków krajowych i w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 17 lutego 2012 r. została podpisana umowa o udzielenie wsparcia nr PK/2.2.1/2012/R/12-06 - realizowana na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP "...".

Zakres umowy obejmuje:

1.

Świadczenie usług informacyjnych (bezpłatnych dla klienta) i doradczych (częściowo odpłatnych dla klienta) w ramach prowadzonego przy Wnioskodawcy Regionalnego Punktu Konsultacyjnego. W ramach usług informacyjnych nie występują czynności opodatkowane VAT. Natomiast w ramach usług doradczych dochodzi do sprzedaży opodatkowanej. W projekcie zgodnie z art. 5 i art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług czynnością opodatkowaną (ze względu na zaistnienie odpłatności usługi) jest usługa doradcza, a wymagana odpłatność za usługę w formie 10% wkładu własnego klienta w finansowanie tej usługi jest obrotem - kwotą należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku VAT.

2.

Pełnienie roli Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla ośmiu Punktów Konsultacyjnych w regionie - tj. realizację zadań zleconych przez PARP i na rzecz PARP, polegających na prowadzeniu promocji i koordynacji regionalnej sieci PK. W ramach tych zadań nie występują czynności opodatkowane.

Umowa o udzieleniu wsparcia na realizację projektu przewiduje dotację na finansowanie:

* 100% kosztów kwalifikowanych usług informacyjnych,

* 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadań koordynacji i promocji regionalnej sieci PK

* 90% kosztów kwalifikowanych usług doradczych (pozostałe 10% kosztów usług doradczych finansuje klient w formie wkładu własnego).

Projekt nie generuje dochodu.

Od wkładu własnego jako wartości czynności do opodatkowania, Wnioskodawca ma obowiązek z chwilą odbioru usługi przez klienta naliczyć podatek od towarów i usług należny według stawki 23% (nie zachodzi tu zwolnienie podmiotowe ze względu na odpłatne usługi doradcze zgodnie z art. 43 i art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług). Wkład własny jako czynność opodatkowana jest ujmowany w ewidencji sprzedaży w wartości netto faktury VAT wystawionej klientowi - potwierdzającej dokonanie sprzedaży. Kwota należna od klienta obejmuje wkład własny oraz należny podatek VAT.

Zatem w przypadku usług doradczych w projekcie zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego bez względu na to, z jakich środków zostały sfinansowane zakupy, gdyż występuje związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację usług informacyjnych oraz usług doradczych, a także dotacja na pokrycie kosztów koordynacji i promocji regionalnej PK w ramach projektu "..." nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 ma charakter zakupowy i nie będzie stanowiła sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ale będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu - ściśle określonych w budżecie stanowiącym załącznik do umowy wsparcia zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Regionalny PK przy Wnioskodawcy realizując zadania:

* usługi informacyjne (bezpłatne),

* usługi doradcze (częściowo odpłatne)

posiada odrębny budżet na promocję własnych usług informacyjnych i odrębny budżet na promocję własnych usług doradczych i w tym zakresie Wnioskodawca ma możliwość przypisania zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Zadania koordynacji regionalnej sieci PK w ramach Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dotyczą ośmiu PK w regionie i są oparte o finansowanie zawarte w budżecie projektu Regionalnego PK w części informacyjnej tego budżetu jako kolejne odrębne zadanie pn. "Zadanie II. Koordynacja. Koszty tego zadania są sfinansowane w 100% przez Państwowa Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie występuje sprzedaż opodatkowana.

Szczegółowy zakres Zadania II "Koordynacja regionalnej sieci PK" określony jest w umowie zawartej z PARP i obejmuje:

1.

Przygotowanie i aktualizację oferty regionalnej usług specjalistycznych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dostępnych w województwie śląskim,

2.

Organizację spotkań regionalnej sieci PK, w tym sesji informacyjnych dla konsultantów PK,

3.

Aktywizowanie regionalnej sieci PK do współpracy z przedsiębiorcami i partnerami w regionie (współpraca z instytucjami w regionie, w szczególności Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, urzędami miast i gmin).

4.

Współpracę z instytucjami oferującymi usługi informacyjne i doradcze, działającymi na terenie województwa, w tym w zakresie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, dotyczących komplementarnej oferty zarówno PK, jak i instytucji regionalnych i sieci działających w regionie, skierowanej do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

5.

Raportowanie o działaniach, programach, projektach, inicjatywach podejmowanych w województwie, a także o inicjatywach i wynikach współpracy regionalnej podejmowanej przez RPK KSU.

6.

Odpowiedzialność za realizację kompleksowych działań promocyjnych oraz wdrożenie strategii promocji regionalnej sieci PK.

7.

Monitorowanie Punktów Konsultacyjnych, zgodnie z procedurą monitoringową, przekazaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz informowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wynikach tego monitoringu w formie sprawozdań, przesłanych do PARP.

Zakres zadań monitoringowych obejmuje:

1.

prowadzenie nadzoru nad PK w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania zasad określonych w umowie, w tym w zakresie świadczenia usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

2.

przeprowadzenie wizyt monitoringowych PK w obszarze danego województwa, właściwego dla RPK, w tym m.in.:

a.

sprawdzenie dokumentów potwierdzających świadczenie i zrealizowanie usługi zgodnie z umową, tj. porównanie przedstawionych przez PW Formularzy wykonania usługi z przedstawioną do PARP ewidencją klientów i usług PK wraz ze szczegółową charakterystyką klientów,

b.

sprawdzanie czy konsultant/ci obecny/i w PK w trakcie wizyty monitoringowej został/li zaakceptowany/i do projektu,

c.

sprawdzenie warunków organizacyjno-lokalowych, w tym czy wizualizacja jest zgodna z obowiązującą wersją Wytycznych w ramach oznaczania projektów w ramach PO 2007-2013,

d.

sprawdzanie sposobu realizacji działań promocyjnych, w tym czy wizualizacja jest zgodna z obowiązującą wersją Wytycznych w ramach oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013,

e.

sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są oznakowane zgodnie z obowiązującą wersją Wytycznych w ramach oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013,

f.

sprawdzenie prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu podlegającej archiwizacji (dot. siedziby PK),

g.

sprawdzenie sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych osobowych oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie Formularzy Wykonania Usług oraz ewidencji klientów i usług generowanej z SI KSU w zakresie:

h.

sprawdzenie czy PW posiada oświadczenia osób aktualnie zaangażowanych w realizację projektu

3.

sprawdzenie (telefoniczne) raz na kwartał obecności minimum jednego zaakceptowanego konsultanta w godzinach pracy PK.

4.

informowanie PARP w formie pisemnej o problemach w realizacji projektu oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Natomiast promocja regionalnej sieci PK w ramach Regionalnego Punktu Konsultacyjnego, dotycząca ośmiu PK w regionie jest nakreślona w budżecie projektu Regionalnego PK KSU w części informacyjnej tegoż budżetu jako odrębne "Zadanie III: Promocja". W ramach zadania sfinansowanego w 100% przez PARP Wnioskodawca realizuje promocję polegająca na:

1.

przygotowaniu, wdrożeniu i aktualizacji we współpracy z pozostałymi w regionie PK strategii regionalnej promocji PK, sposób jej realizacji, określenie sposobu współpracy RPK z PK KSU w regionie lub sposób koordynacji przez RPK działań realizowanych przez pozostałe PK. Aktualizacje strategii regionalnej promocji PK podlegają każdorazowo akceptacji PARP.

2.

dostosowaniu działań promocyjnych regionalnej sieci PK do specyfiki regionu, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na relacje/współpracę z urzędami marszałkowskimi, urzędami miast i gmin, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, organizacjami pracodawców oraz innymi miejscami zainteresowania przedsiębiorców.

3.

koordynacji regionalnych działań promocyjnych z działaniami krajowymi prowadzonymi przez PARP.

4.

Dystrybucji materiałów promocyjnych w ramach sieci regionalnej PK, w tym materiałów dostarczanych przez PARP.

5.

Opiniowaniu materiałów promocyjnych przygotowanych przez PK co do ich zgodności z "Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji PARP.

6.

Konsultowaniu i nadzorowaniu działań promocyjnych w sieci PK realizowanych przez poszczególne PK w regionie, (materiały muszą być przygotowane zgodnie z księgą systemu identyfikacji wizualnej KSU oraz PARP).

7.

Koordynacji bezpłatnych działań promocyjnych poszczególnych PK, w tym media relations.

Jak wynika z powyższych zadań w zakresie promocji i koordynacji (w tym monitoringu) - zadania te nie są bezpośrednio związane z promocją ani zarządzaniem sprzedażą opodatkowaną usług świadczonych przez poszczególne PK. Regionalny PK w realizowanej promocji regionalnej nie może dopuścić do wypromowania danych konkretnego ośrodka, a jedynie obrazuje zasady funkcjonowania PK, istnienie sieci i marki Krajowego Systemu usług. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż promocja indywidualna leży po stronie każdego z ośrodków, co ma odzwierciedlenie w budżecie każdego z nich.

Również Regionalny PK nie uczestniczy w zawieraniu umów z usługodawcami, wystawianiu dokumentów sprzedaży, weryfikowaniu ilości wyświadczonych usług, rozliczaniu kosztów poszczególnych PK, a zatem jego działania nie są w bezpośredni sposób związane ze sprzedażą opodatkowaną. Czynności podejmowane przez Regionalny PK w zakresie koordynacji i promocji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych mają jedynie charakter wspomagający działania PARP na szczeblu regionalnym. Sprawozdania oraz rozliczenia projektu prowadzone są wyłącznie i bezpośrednio przez PARP. Rolą Regionalnego PK jest wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych indywidualnie przez poszczególne PK oraz centralnie przez PARP.

Chcąc zastosować art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, na podstawie którego Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na koordynację i promocję regionalnej sieci PK w takim zakresie, w jakim towary i usługi związane z tymi zadaniami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawca musiałby posiadać wiedzę w zakresie ilości wyświadczonych usług doradczych przez ośrodki PK. Brak informacji w tym zakresie nie pozwala na wyliczenie proporcji pomiędzy usługami informacyjnymi a doradczymi. Do realizowanych przez RPK zadań nie należy rozliczanie ponoszonych kosztów przez PK na realizację usług opodatkowanych i niepodlegających VAT.

Ponadto - skoro Regionalny PK nie promuje konkretnych ośrodków, zaś ośrodki same prowadzą zindywidualizowaną promocję swoich usług - trudno wysunąć tezę, że wyświadczone przez nie usługi są następstwem działań promocyjnych realizowanych przez Regionalny PK.

Biorąc powyższe pod uwagę i dodatkowo nie mając możliwości ustalenia ponoszonych przez poszczególne PK wydatków na realizację czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających ustawie VAT poprzez fakt, iż każdy PK rozlicza się samodzielnie i sporządza kwartalne sprawozdania dla PARP, zastosowanie klucza podziału wydatków występującego w Regionalnym PK do określania wartości zakupów związanych z opodatkowanymi usługami doradczymi w ramach wydatków na promocję i koordynację regionalnej sieci PK, jest nieuzasadnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych KSU, finansowanymi z dotacji w ramach zadań zleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i realizowanych na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zdaniem Wnioskodawcy, od poniesionych kosztów sfinansowanych w 100% z dotacji pozyskanej przez Wnioskodawcę na pokrycie wydatków na koordynację i promocję regionalnej sieci PK nie można odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego.

Wydatki na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych finansowane są z dotacji w ramach zadań zleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i są realizowane na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czynności podejmowane przez Regionalny PK w zakresie koordynacji i promocji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych mają jedynie charakter wspomagający działania PARP na szczeblu regionalnym. Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia ponoszonych przez poszczególne PK wydatków na realizację czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających ustawie o VAT. Do realizowanych przez Wnioskodawcę zadań nie należy rozliczenie ponoszonych kosztów przez PK na realizację usług opodatkowanych i niepodlegających VAT. Zakres działań Wnioskodawcy nie obejmuje zbiorczej sprawozdawczości, ani kontroli wartości zrealizowanych usług przez inne PK. Każdy PK rozlicza się samodzielnie i sporządza kwartalne sprawozdania dla PARP z realizacji usług informacyjnych i usług doradczych.

Regionalny PK KSU przy Wnioskodawcy realizując zadania:

* usługi informacyjne (bezpłatne),

* usługi doradcze (częściowo odpłatne)

* posiada odrębny budżet na promocję własnych usług informacyjnych i odrębny budżet na promocję własnych usług doradczych i w tym zakresie Wnioskodawca ma możliwość przypisania zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Zastosowanie klucza podziału wydatków występującego w Regionalnym PK przy Wnioskodawcy do określenia wartości zakupów związanych z opodatkowanymi usługami doradczymi, zdaniem Wnioskodawcy, nie znajduje uzasadnienia do określenia zakresu w jakim towary i usługi związane z zadaniami promocji i koordynacji regionalnej sieci PK są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Powołany art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, iż związek ten ma być bezpośredni i wyłączny.

Wobec tego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest "wykreowanie" sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Ostatecznie bowiem dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić jakiekolwiek przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu systemowego PARP pn. "...". Zakres umowy obejmuje:

* świadczenie usług informacyjnych (bezpłatnych dla klienta) i doradczych (częściowo odpłatnych dla klienta) w ramach prowadzonego przy Wnioskodawcy Regionalnego Punktu Konsultacyjnego

* pełnienie roli Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla ośmiu Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie tj. realizacja zadań zleconych przez PARP i na rzecz PARP, polegających na prowadzeniu promocji i koordynacji regionalnej sieci PK.

Regionalny Punkt Konsultacyjny przy Wnioskodawcy realizując zadania (usługi informacyjne, usługi doradcze) posiada odrębny budżet na promocję własnych usług informacyjnych i odrębny budżet na promocję własnych usług doradczych i w tym zakresie ma możliwość przypisania zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Zadania koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dotyczą ośmiu Punktów Konsultacyjnych w regionie i są oparte o finansowanie zawarte w budżecie projektu Regionalnego PK w części informacyjnej tego budżetu jako kolejne odrębne zadanie pn. "Zadanie II. Koordynacja. Koszty tego zadania są sfinansowane w 100% przez PARP. Nie występuje sprzedaż opodatkowana. W treści wniosku wskazano, że zadania w zakresie promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych nie są bezpośrednio związane z promocją ani zarządzaniem sprzedażą opodatkowaną usług świadczonych przez poszczególne Punkty Konsultacyjne. Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w realizowanej promocji regionalnej nie może dopuścić do wypromowania danych konkretnego ośrodka, a jedynie obrazuje zasady funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych, istnienie sieci i marki Krajowego Systemu Usług. Dzieje się tak dlatego, że promocja indywidualna leży po stronie każdego z ośrodków, co ma odzwierciedlenie w budżecie każdego z nich. Również Regionalny Punkt Konsultacyjny nie uczestniczy w zawieraniu umów z usługodawcami, wystawianiu dokumentów sprzedaży, weryfikowaniu ilości wyświadczonych usług, rozliczaniu kosztów poszczególnych Punktów Konsultacyjnych, a zatem jego działania nie są w bezpośredni sposób związane ze sprzedażą opodatkowaną. Czynności podejmowane przez Regionalny Punkt Konsultacyjny w zakresie koordynacji i promocji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych mają charakter wspomagający działania PARP na szczeblu regionalnym. Rolą Regionalnego Punktu Konsultacyjnego jest wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych indywidualnie przez poszczególne Punkty Konsultacyjne oraz centralnie poprzez PARP.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według regulacji art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Natomiast z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie uległa treść art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Aby zatem nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, musi być świadczeniem dokonanym dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pełni rolę Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla ośmiu Punktów Konsultacyjnych w regionie tj. realizuje zadania zlecone przez PARP i na rzecz PARP, polegające na prowadzeniu promocji i koordynacji regionalnej sieci PK KSU.

W treści wniosku wskazano, że zadania w zakresie promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych KSU nie są bezpośrednio związane z promocją ani zarządzaniem sprzedażą opodatkowaną usług świadczonych przez poszczególne Punkty Konsultacyjne. Regionalny Punkt Konsultacyjny w realizowanej promocji regionalnej nie może dopuścić do wypromowania danych konkretnego ośrodka, a jedynie obrazuje zasady funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych, istnienie sieci i marki Krajowego Systemu Usług. Działania Regionalnego Punktu Konsultacyjnego nie są w bezpośredni sposób związane ze sprzedażą opodatkowaną. Czynności podejmowane przez Regionalny Punkt Konsultacyjny w zakresie koordynacji i promocji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych mają jedynie charakter wspomagający działania PARP na szczeblu regionalnym.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy czy ponosząc wydatki na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych może odliczyć podatek naliczony, wykazany na fakturach dokumentujących poniesienie tych wydatków - stwierdzić należy, iż aby nieodpłatne świadczenie przez Wnioskodawcę usług promocji i koordynacji na rzecz sieci Punktów Konsultacyjnych (tekst jedn.: na rzecz 7 Punktów Konsultacyjnych, bez Punktu prowadzonego przez Wnioskodawcę) można było uznać na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług, a zatem za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono dokonane do celów innych niż działalność gospodarcza.

W przedmiotowej sprawie nieodpłatne świadczenie usług promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, a zatem działania Wnioskodawcy w celu promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych nie można uznać za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zatem działania Wnioskodawcy wykonywane w ramach realizacji projektu polegające na promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych (działania na rzecz 7 Punktów Konsultacyjnych) nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu VAT, albowiem wykonywane są nieodpłatnie, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, co wyklucza ich opodatkowanie na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem w tej części zadania polegającego na promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych KSU, podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione na promocję i reklamę 7 Punktów Konsultacyjnych wchodzących w skład regionalnej sieci, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie podlega obliczeniu, ze względu na brak związku ponoszonych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Faktem jest, że każdy Punk Konsultacyjny świadczy usługi niepodlegające opodatkowaniu VAT (usługi informacyjne) oraz usługi podlegające opodatkowaniu VAT (usługi doradcze). Ale jak wynika z treści wniosku każdy punk konsultacyjny prowadzi własną promocję indywidualną, co ma odzwierciedlenie w budżecie każdego z tych Punktów. W wyniku własnej, indywidualnej promocji każdy Punkt Konsultacyjny osiąga sprzedaż opodatkowaną VAT. Słusznie więc Wnioskodawca wskazuje, że działania w ramach promocji i koordynacji sieci regionalnej nie są w bezpośrednim sposób związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT, osiąganą przez poszczególne Punkty Konsultacyjne.

Jednakże w pewnej części działania Wnioskodawcy w zakresie promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych dotyczą także działalności Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Wnioskodawcę. W ramach tego punktu Wnioskodawca także świadczy nieodpłatnie usługi informacyjne (niepodlegające VAT) oraz odpłatne usługi doradcze, podlegające opodatkowaniu.

Treść wniosku ewidentnie wskazuje, że celem projektu jest zainteresowanie ewentualnych przyszłych przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usługami świadczonymi m.in. przez Wnioskodawcę jak i pozostałe Punkty Konsultacyjne KSU wchodzące w skład regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych. Zamiarem Wnioskodawcy jest osiągnięcie jak najszerszego efektu promocyjnego, który przekładał się będzie na osiągnięcie m.in. przez Wnioskodawcę celów komercyjnych. Bezsprzecznie Wnioskodawca promując działalność i funkcjonowanie regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych dociera z informacją o swoim produkcie (Punkcie Konsultacyjnym) do potencjalnych lub obecnych klientów. Przedmiotowy projekt służy więc realizacji celu komercyjnego jakim jest promocja konkretnego "produktu" (sieci Punktów Konsultacyjnych, w tym punkt prowadzonego przez Wnioskodawcę).

Jak wskazano na wstępie, na tle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, związek pomiędzy podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi nie ma charakteru absolutnego w tym znaczeniu, że nie zawsze możliwym jest wskazanie na ścisłe powiązanie danego podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

W omawianym przypadku, pomimo wskazania Wnioskodawcy, że działania w zakresie promocji i koordynacji nie są bezpośrednio związane z promocją i zarządzaniem sprzedażą opodatkowaną usług świadczonych przez poszczególne Punkty Konsultacyjne, jednakże prowadzone działania w zakresie promocji i koordynacji całej sieci będą miały pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Wnioskodawcę w prowadzonym Punkcie Konsultacyjnym.

Należy uznać, że wszystkie czynności w ramach promocji i koordynacji regionalnej sieci w sposób pośredni zmierzają do sprzedaży usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę. Sprzedaż tych usług jest niewątpliwie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, co potwierdza Wnioskodawca w treści wniosku.

Zdaniem tut. organu realizacja projektu pn. "..." w zakresie zadania polegającego na promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Treść wniosku jednoznacznie wskazuje, że celem projekt jest poinformowanie, zainteresowanie potencjalnych klientów sieci funkcjonujących na rynku Punktów Konsultacyjnych, w tym m.in. Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Wnioskodawcę, który świadczy odpłatne usługi doradcze, opodatkowanie podatkiem VAT.

Zatem działania Wnioskodawcy w roli Regionalnego Punktu Konsultacyjnego prowadzącego zadania w zakresie promocji i koordynacji regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych mają związek z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności niepodlegajacych opodatkowaniu podatkiem VAT (w zakresie nieodpłatnych usług świadczonych na rzecz 7 Punktów Konsultacyjnych wchodzących w skład regionalnej sieci) oraz mają związek ze świadczeniem usług opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających VAT, a wykonywanych w ramach własnego, prowadzonego Punktu Konsultacyjnego. Mowa o nieodpłatnych usługach informacyjnych i odpłatnych usługach doradczych.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na promocje i koordynację regionalnej sieci Punktów Ko0nsultacyjnych KSU związane są ze świadczeniem usług niepodlegajacych opodatkowaniu VAT, jak i ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w takim zakresie, w jakim towary i usługi związane z tymi zadaniami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że od poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji otrzymanej na pokrycie wydatków na koordynację i promocję regionalnej sieci Punktów Konsultacyjnych KSU nie można odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl