IBPP3/443-289/07/AB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-289/07/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach związanych z realizacją projektu pod nazwą "P. Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach związanych z realizacją projektu pod nazwą "P. Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jako niepubliczna szkoła wyższa, działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Główną działalnością statutową Wnioskodawcy jest kształcenie i wychowanie młodzieży oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i szkoleń oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.Niektóre zadania Uczelnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi. Aktualnie Wnioskodawca realizuje kilka zadań w oparciu o dotacje pozyskane w ramach programu ZPORR, przekazywane na podstawie umów zawartych z urzędem wojewódzkim, marszałkowskim oraz wojewódzkim urzędem pracy.Uczelnia realizuje projekt o nazwie "P. monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych" zawarty pomiędzy Wyższą Szkołą a Urzędem Marszałkowskim. Projekt realizowany był w ramach ZPORR, typ projektu: naukowo - badawczy, projekt został zakończony i jest na etapie rozliczenia.

Głównym celem projektu było przeprowadzenie kompleksowych analiz i badań rynku pracy w oparciu o statystyki urzędowe, przeprowadzenie badań własnych dotyczących planowanych przyjęć i zwolnień pracowników na reprezentatywnej grupie pracodawców, stworzenie mechanizmu (system zbierania i analizowania informacji, baza danych, portal internetowy, monitorowanie rynku pracy) pozwalającego skoordynować politykę podmiotów rynku pracy i sektora edukacyjnego z potrzebami rynku pracy oraz przekazanie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w R. jako instytucji posiadającej odpowiedni potencjał merytoryczny oraz ustawowe możliwości do praktycznego wykorzystania tego mechanizmu po zakończeniu projektu. Wyniki i efekty uzyskane w czasie realizacji projektu zostały zgodnie z umową upowszechnione w formie drukowanego wydawnictwa oraz przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.Beneficjentami ostatecznymi projektu są nieokreślone z nazwy jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu. WSIiZ był podmiotem realizującym i zarządzającym projektem.

Materiały i usługi nabyte z dotacji, zostały zgodnie z umową i budżetem projektu zużyte w 100% na potrzeby projektu. W projekcie nie dokonywano zakupów środków trwałych i wyposażenia.Dla potrzeb związanych z procesem rozliczania VAT prowadzone są w WSIiZ wydzielone rejestry zakupów związanych bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną - w przypadku, gdy ta sprzedaż (realizowane usługi) podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z realizacją projektu nie dokonano żadnej sprzedaży ani na etapie realizacji projektu ani też po jego zakończeniu. W projekcie nie wystąpiły przychody (w tym opodatkowane podatkiem VAT), nie prowadzono dla tego projektu rejestrów zakupów i sprzedaży VAT.Efekty prac i badań zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy a wyniki badań zostały upowszechnione i zgodnie z założeniami projektu przekazano je beneficjentom ostatecznym. Żadna część projektu nie jest wykorzystywana przez inną jednostkę w celu osiągnięcia przychodu. W dającej się przewidzieć perspektywie kilku lat, żadna część projektu nie będzie ani dla WSIiZ ani też dla innego podmiotu, stanowić źródła przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uczelnia realizując przedmiotowy projekt może odzyskać w całości lub w części kwotę podatku VAT zapłaconego, w związku z dokonanymi zakupami, przy realizacji ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieje na etapie realizacji oraz po jego zakończeniu możliwość odzyskania przez Uczelnię części lub całości podatku VAT opłacanego przy nabywaniu środków trwałych i wyposażenia oraz materiałów i usług w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika. Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług związane z realizacją przedmiotowego projektu nie mają i nie będą mieć związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl