IBPP3/443-266/08/BWo (KAN-3978/04/08) - Jaką stawką powinny być opodatkowane roboty budowlano montażowe w opisanym obiekcie budownictwa mieszkaniowego, tj. z lokalami użytkowymi, garażami lub parkingami podziemnymi, garażami łączącymi się z budynkiem jedną ścianą wspólną?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-266/08/BWo (KAN-3978/04/08) Jaką stawką powinny być opodatkowane roboty budowlano montażowe w opisanym obiekcie budownictwa mieszkaniowego, tj. z lokalami użytkowymi, garażami lub parkingami podziemnymi, garażami łączącymi się z budynkiem jedną ścianą wspólną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania robót budowlano-montażowych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego jako PKOB 112 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania robót budowlano-montażowych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego jako PKOB 112.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą budowlaną, która buduje w generalnym wykonawstwie w ramach jednej umowy budynek mieszkalny wraz z lokalami użytkowymi na parterze, garażami podziemnymi lub parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem. Budynek zgodnie z klasyfikacją statystyczną sklasyfikowany jest w PKOB 112 tj. więcej niż 50% powierzchni przeznaczona jest na cele mieszkalne. W niektórych przypadkach garaże łączą się z budynkiem jedną ścianą. Szereg robót budowlanych takich jak malowanie, dach, ocieplenie, sieci wewnętrzne i zewnętrzne podzleca podwykonawcom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jaką stawką powinny być opodatkowane roboty budowlano montażowe w opisanym obiekcie budownictwa mieszkaniowego tj. z lokalami użytkowymi, garażami lub parkingami podziemnymi, garażami łączącymi się z budynkiem jedną ścianą wspólną?

2.

Jaką stawkę VAT mają stosować podwykonawcy Wnioskodawcy realizujący roboty związane z całym obiektem, mający jedną umowę bez podziału na część mieszkalną i użytkową, czy też garaże np., wykonanie sieci wewnętrznych, wykopów, wylewek, dachu itp.?

3.

Jaką stawką należy opodatkować wykonanie sieci wewnątrz budynku i tych do ostatniego przyłącza do budynku?

Zdaniem Wnioskodawcy, roboty budowlano-montażowe realizowane na budynku mieszkalnym w ramach jednej umowy pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego z usługami na parterze, garażami podziemnymi" winny być opodatkowane stawką 7%, infrastruktura towarzysząca, ogrodzenie, sieci zewnętrzne stawka 22%.

Wnioskodawca jest zdania, że zarówno generalny wykonawca (Wnioskodawca) jak i jego podwykonawcy realizują roboty budowlane na budynku, który został opisany wyżej w ramach jednej umowy, bez podziału robót na dotyczące części mieszkalnej i użytkowej ma prawo zastosować 7% stawkę VAT.

Bez znaczenia pozostaje wówczas fakt, że w obiektach tych znajdują się również lokale użytkowe, czy też parkingi podziemne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

*

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

*

eksport towarów;

*

import towarów;

*

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

*

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 12 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumieć należy budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Na podstawie zapisu art. 41 ust. 12b, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,.

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c).

Z powyższego wynika, że o możliwości zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 do 12c ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Ponadto, zgodnie z treścią § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

-

w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych powyżej przepisach wynika, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do wszystkich obiektów budownictwa mieszkaniowego, zarówno objętych społecznym programem mieszkaniowym jak i nieobjętych tym programem.

Wskazać należy także, iż zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca buduje w generalnym wykonawstwie w ramach jednej umowy budynek mieszkalny, który zgodnie z klasyfikacją statystyczną sklasyfikowany jest jako PKOB 112, tj. więcej niż 50% powierzchni przeznaczona jest na cele mieszkalne. W niektórych przypadkach garaże łączą się z budynkiem jedną ścianą. Roboty budowlane realizowane są na budynku mieszkalnym, w którym oprócz lokali mieszkalnych są także lokale użytkowe na parterze tj. garaże podziemne lub parkingi oraz infrastruktura towarzysząca i ogrodzenie. Szereg robót budowlanych takich jak malowanie, dach, ocieplenie, sieci wewnętrzne i zewnętrzne Wnioskodawca podzleca podwykonawcom.

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 jako całości (umowa jest zawarta na budowę budynku jako całości), to stawka 7% VAT ma zastosowanie do całości robót (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi jak i ze stanowiskami garażowymi). Preferencyjna stawka 7% ma zastosowanie do robót budowlanych związanych z całym obiektem, w ramach jednej umowy bez podziału na część mieszkalną i użytkową wykonywanych przez podwykonawców.

Podkreślić jednak należy, iż w przypadku gdy podejmowana byłaby osobna robota budowlana (na podstawie odrębnej umowy), wykonywana w odniesieniu do lokali użytkowych, stanowisk garażowych, to dla takich robót powinna mieć zastosowanie stawka 22% VAT.

Natomiast w odniesieniu do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, siecią zewnętrzną należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2008 r. utraciły moc przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2007 r. dotyczące usług budowlano-montażowych, remontowych i konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W nowym brzmieniu przepisów odnoszących się do tego typu usług ustawodawca nie przewidział pojęcia "infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu".

Powołane wyżej regulacje przewidują stawkę preferencyjną dla usług dotyczących wyłącznie budownictwa mieszkaniowego oraz objętego społecznym programem mieszkaniowym z wyłączeniem lokali użytkowych.

Wskazać należy, iż zgodnie z przepisami cyt. wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2).

Wnioskodawca w stanie faktycznym wskazał ogólnie przyłącza sieci wewnątrz budynku do ostatniego przyłącza do budynku.

W odniesieniu do powyższego Minister Infrastruktury w § 115 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) określił wewnętrzną instalację wodną w budynku oraz zewnętrzną na terenie działki budowlanej. Natomiast w § 156 ust. 2 określił instalację gazową, jako układ przewodów do kurka głównego wewnątrz budynku i od kurka głównego do przyłącza na zewnątrz budynku.

Tym samym roboty budowlano - montażowe oraz remontowe związane infrastrukturą towarzyszącą oraz z instalacją m.in. wodociągową oraz gazową od zaworu głównego będącego wewnątrz budynku do przyłącza znajdującego się na zewnątrz budynku, podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.

Reasumując, zarówno Wnioskodawca jak również jego podwykonawcy w zaistniałym stanie faktycznym mają prawo zastosować obniżoną 7% stawkę do całości robót (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi jak i ze stanowiskami garażowymi) polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego w ramach jednej umowy bez podziału na część mieszkalną i użytkową. Natomiast w odniesieniu do robót obejmujących infrastrukturę towarzyszącą, ogrodzenie, sieci zewnętrzne obowiązuje stawka podstawowa, tj. 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w kwestii przeliczania poniesionych kosztów w walutach obcych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl