IBPP3/443-252/07/AŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-252/07/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Wspomagamy rozwój edukacyjny - program stypendialny" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu "Wspomagamy rozwój edukacyjny - program stypendialny".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat w latach 2006/2007 realizował projekt "Wspomagamy rozwój edukacyjny - program stypendialny" (umowa Z/2.16/II/2.2/2/06/U/27/06) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach ZPORR. Projekt zakładał wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu na zasadzie refundacji poniesionych kosztów własnych. Wsparciem objętych zostało 163 uczniów, całkowita wartość projektu to 117000,00 PLN.

Najważniejsze elementy projektu oraz główne zasady jego realizacji:

1.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwał koordynator projektu i księgowy projektu zatrudnieni na podstawie umów zleceń przez Powiat. W realizacji projektu pomagali pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

3.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie, którzy złożyli poprawny wniosek oraz spełniali, ustalone przez Instytucję Zarządzającą, kryterium dochodu na członka rodziny. W listopadzie 2006 r. komisja stypendialna (dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, szkół Powiatu, pedagodzy szkolni, przedstawiciel komitetu rodziców lub rady rodziców, księgowy projektu oraz koordynator projektu) ustalili listę stypendystów.

Do 15 grudnia 2006 r. nastąpiło podpisanie z beneficjentami ostatecznymi umów przekazania stypendiów na rok szkolny 2006/2007.

Wypłata stypendiów dokonana została w transzach, przelewy zostały zrealizowane w grudniu 2006 r., w kwietniu 2007 r. oraz na przełomie czerwca i lipca 2007 r. Wsparcie stypendialne przekazywane było uczniom na wskazane przez nich konta bankowe.

4.

Projekt zakładał zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu: segregatory, płyty CD, papier ksero, koperty, długopisy.

5.

Wszelkie czynności związane z otrzymaniem i realizacją wsparcia były bezpłatne dla uczniów.

6.

Projekt nie został całkowicie rozliczony w dniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową, dalszej weryfikacji podlega zasadność udzielonego wsparcia co oznacza, że być może pojawi się konieczność zwrotu wypłaconych stypendiów przez część stypendystów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia projektu, tj. do 31 grudnia 2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma, i w przyszłości nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Starostwo Powiatowe na mocy Ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje zadania Powiatu. Powiat jest czynnym płatnikiem podatku VAT, lecz nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, która umożliwiałaby odzyskanie podatku VAT w tym przypadku. Ponadto działania realizowane w ramach przedmiotowego projektu prowadzone były jako działalność edukacyjna, która jest zwolniona z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgimnazjalnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Powiat zrealizował projekt "Wspomagamy rozwój edukacyjny - program stypendialny" w zakresie zadań własnych związanych z edukacją publiczną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W ramach tego projektu Podatnik zakupił materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu oraz dokonał wypłaty stypendiów dla uczniów, tj. czynności niespełniających warunków do uznania ich za czynności podlegające opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych ww. wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dacie zaistnienie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl