IBPP3/443-20/14/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-20/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w związku z realizacją projektu pn. "..". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z 18 stycznia 1996 r. o Kulturze fizycznej. Jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania w dniu 22 sierpnia 2012 r. o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów - nazwa wniosku "...". Wszystkie rachunki i faktury związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą podlegały refundacji. Działanie związane jest z kosztami dotyczącymi planowania, przygotowania oraz realizacji projektu. Okres realizacji projektu to 22 sierpień 2012 r. - 31 październik 2013 r.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W piśmie z 3 lutego 2014 r. uzupełniającym opis stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

1. Projekt był realizowany od 22 sierpnia 2012 r. do 31 października 2013 r.

2. Projekt skierowany do zawodników: rocznik 1999-2002.

3. Cel projektu: zwiększenie pozaszkolnej aktywności fizycznej młodzieży oraz rozwój zamiłowania do uprawiania sportu poprzez organizację szkolenia sportowego w piłce nożnej.

4. Uczestnictwo w szkoleniu było nieodpłatne (brak wpisowego).

5. Efektem szkolenia był udział 34 uczestników w przedziale wiekowym 1999-2002.

6. Realizacja projektu nie wiązała się z otrzymaniem żadnego dochodu.

7. Nie powstała sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

8. Towary i usługi:

1.

piłki do gry w piłkę nożną,

2.

drabinki koordynacyjne,

3.

bramki treningowe,

4.

pachołki treningowe,

5.

wynagrodzenie trenera

nie miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

9. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca został wskazany Wnioskodawca.

10. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów.

11. Realizacja projektu nie miała żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

12. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 3 lutego 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosku w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 - 2013.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 3 lutego 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosku w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przepisów w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., bowiem wniosek dotyczy stanu faktycznego zaistniałego w 2012 r. i w 2013 r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie od 22 sierpnia 2012 r. do 31 października 2013 r. zrealizował projekt pn. "...". Celem projektu było zwiększenie pozaszkolnej aktywności fizycznej młodzieży oraz rozwój zamiłowania do uprawiania sportu przez organizację szkolenia sportowego w piłce nożnej. Uczestnictwo w szkoleniu było nieodpłatne (brak wpisowego). Efektem szkolenia był udział 34 uczestników w przedziale wiekowym 1999-2002. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu zostały udokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca został wskazany Wnioskodawca. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów. Realizacja projektu nie miała żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, a mianowicie zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca, niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur, dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl