IBPP3/443-20/13/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-20/13/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lutego 2014 r. (data wpływu 21 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sprawa dotyczy możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. "..." współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta", Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007#61485;2013.

Środki przekazywane są na podstawie umowy o dofinansowanie projektu... zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Zarządem Województwa (Instytucja Zarządzająca).

Zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej, w celu zawarcia umowy o dofinansowanie Wnioskodawca przedstawił oświadczenie, iż nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową zostanie przedstawiona informacja czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu z Urzędu Skarbowego lub Krajowej Informacji Podatkowej.

W związku z powyższym obowiązkiem, Wnioskodawca występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Beneficjentami projektu są Wnioskodawca oraz Miasto. Strony zawarły w dniu 8 lipca 2010 r., stosowną umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu. Zgodnie z niniejszą umową Stowarzyszenie jest Liderem projektu, głównym koordynatorem, Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedsięwzięcia. Gmina natomiast jako partner projektu jest użytkownikiem wieczystym budynku, którego dotyczy realizowany projekt.

Wnioskodawca ponosi wszystkie wydatki związane z realizacją projektu.

Wnioskodawca, chociaż posiada NIP, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (nie składa deklaracji VAT-7), tj. korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Realizację przedmiotowego projektu zaplanowano od 7 maja 2009 r. (termin poniesienia pierwszego wydatku) do 31 lipca 2014 r. (planowany termin finansowego zakończenia inwestycji).

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na regionalnym i... rynku pracy, przez stworzenie dogodnych warunków do ich rozwoju zawodowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedmiotowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna budynku biurowego po byłej Kopalni wraz z terenem przyległym przez ich adaptację na zakład aktywności zawodowej.

Zakres projektu obejmuje:

* roboty rozbiórkowe,

* roboty budowlane związane z rozbudową i nadbudową budynku,

* prace wykończeniowe, przebudowę instalacji wewnętrznych,

* zagospodarowanie terenu,

* wykonanie przyłączy.

Przewidywane formy działalności zakładu aktywności zawodowej to:

* restauracyjna,

* pralniczo-maglownicza,

* warsztatowo-gościnna,

* ogrodniczo-gospodarcza,

* administracyjna.

W związku z realizacją niniejszego projektu Wnioskodawca poniósł wydatki m.in. na prace przygotowawcze (dokumentację studialną i techniczną), roboty budowlane, zarządzanie projektem, promocję projektu. Wszystkie ww. wydatki objęte były 22% lub 23% stawką podatku od towarów i usług. Do końca realizacji projektu Wnioskodawca poniesie dalsze wydatki w ww. kategoriach.

Wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Na etapie budowlanym inwestycja realizowana będzie przez Wnioskodawcę. Środki trwałe będące wynikiem realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do odpłatnego świadczenia usług. Efekt zrealizowanego projektu nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, czyli na etapie eksploatacyjnym, obiekt będzie użytkowany przez wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę, tj. zakład aktywności zawodowej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będącą odrębnym podatnikiem VAT i realizujący czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Pismem z 5 maja 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że nie będzie uzyskiwał przychodów związanych ze zrealizowanym projektem. Po zrealizowaniu projektu obiekt będący przedmiotem projektu zostanie przekazany nieodpłatnie w użyczenie do zakładu aktywności zawodowej, będącego odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem. Realizacja projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z 5 marca 2014 r.):

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z 5 marca 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 7 maja 2009 r. do 31 lipca 2014 r. realizuje projekt pn. "...". Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na regionalnym i... rynku pracy, przez stworzenie dogodnych warunków do ich rozwoju zawodowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedmiotowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją niniejszego projektu Wnioskodawca poniósł wydatki m.in. na prace przygotowawcze (dokumentację studialną i techniczną), roboty budowlane, zarządzanie projektem, promocję projektu. Do końca realizacji projektu Wnioskodawca poniesie dalsze wydatki w ww. kategoriach. Wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Po zrealizowaniu projektu obiekt będący przedmiotem projektu zostanie przekazany nieodpłatnie w użyczenie do zakładu aktywności zawodowej, będącego odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (nie składa deklaracji VAT-7)

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania, w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl