Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 maja 2014 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-183/14/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem które wpłynęło 7 kwietnia 2014 r. oraz pismem z 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło 7 kwietnia 2014 r. oraz pismem z 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie które wpłynęło 7 kwietnia 2014 r. oraz w piśmie z 15 kwietnia 2014 r.):

Wnioskodawca organizował bezpłatną imprezę dla dzieci i społeczeństwa gminy K., a szczególnie z miejscowości P. i członków - uczestników ośrodka.... Celem imprezy było pokazanie możliwości aktywnie: sportowo i rekreacyjnie, spędzenia wolnego czasu w kontakcie z przyrodą i pokazanie walorów przyrodniczych gminy K. Liczba uczestników 90. W ramach realizacji "Małego Projektu" Wnioskodawca uzyskał dotację na imprezę dla dzieci i społeczeństwa, którą przeprowadzi bezpłatnie, oraz na zakup sprzętu sportowego niezbędnego dla przeprowadzenia tej imprezy. Dotacja stanowi 80% całkowitych kosztów. Kwota 20% kosztów imprezy jest wkładem własnym kwalifikowanym, z którego Wnioskodawca też nie będzie odliczał podatku VAT.

Program Dnia... (św. Huberta): 9 listopada 2013 r.

1.

zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, 3 konkursy, w 3 kategoriach,

2.

konkurs jeździecki - terenowy,

3.

pogoń za lisem - tradycyjny bieg terenowy na koniach,

4.

pokaz ośrodka - oprowadzanie po obiektach ośrodka i pokaz koni,

5.

jazdy dzieci - gości na kucykach, oprowadzanych przez pomocników instruktorów,

6.

poczęstunek dla gości i dzieci - catering,

7.

występ szkolnego zespołu śpiewaczego z pieśniami ułańskimi i rycerskimi.

Dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia ośrodek Wnioskodawcy zakupił:

1.

materiały do budowy i naprawy przeszkód terenowych dla przeprowadzenia tradycyjnych zawodów - Bieg terenowy (będą to belki, kantówki, deski itp.),

2.

catering dla pięćdziesięciu dzieci i gości ośrodka,

3.

wynajmie karetkę pogotowia - konieczną w czasie zawodów jeździeckich,

4.

zatrudni trzech sędziów dla przeprowadzenia zawodów,

5.

zatrudni czterech pomocników instruktora do oprowadzania dzieci na kucykach,

6.

zatrudni cztery hostessy do obsługi (pomocy) dzieci - gości,

7.

zakupi osiemnaście pucharów dla zwycięzców konkursów jeździeckich,

8.

zakupi plakaty i ulotki informujące o imprezie i je rozprowadzi.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług dokonane w związku z organizacją imprezy udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wstęp na zorganizowaną imprezę był ogólnodostępny i bezpłatny.

W piśmie z 15 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca ostatecznie wyjaśnił, że prawidłowa nazwa projektu to...". Projekt polegał na zorganizowaniu imprezy pod nazwą "...". Projekt został zrealizowany w dniu 22 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło 7 kwietnia 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło 7 kwietnia 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. "..."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w piśmie, które wpłynęło do tut. organu 7 kwietnia 2014 r. uzupełniającym wniosek, Wnioskodawca między innymi przeformułował zadane pytanie oraz własne stanowisko. Tym samym przyjęto, że przedstawione w tym piśmie informacje są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji pytania i stanowiska Wnioskodawcy.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Należy podkreślić, że cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje, że dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 22 grudnia 2013 r. zrealizował projekt pn. "...". Projekt polegał na zorganizowaniu bezpłatnej imprezy dla dzieci i społeczeństwa gminy K. pod nazwą "...".

Dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia ośrodek Wnioskodawcy zakupił:

1.

materiały do budowy i naprawy przeszkód terenowych dla przeprowadzenia tradycyjnych zawodów - Bieg terenowy (będą to belki, kantówki, deski itp.),

2.

catering dla pięćdziesięciu dzieci i gości ośrodka,

3.

wynajmie karetkę pogotowia - konieczną w czasie zawodów jeździeckich,

4.

zatrudni trzech sędziów dla przeprowadzenia zawodów,

5.

zatrudni czterech pomocników instruktora do oprowadzania dzieci na kucykach,

6.

zatrudni cztery hostessy do obsługi (pomocy) dzieci - gości,

7.

zakupi osiemnaście pucharów dla zwycięzców konkursów jeździeckich,

8.

zakupi plakaty i ulotki informujące o imprezie i je rozprowadzi.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług dokonane w związku z organizacją imprezy udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wstęp na zorganizowaną imprezę był ogólnodostępny i bezpłatny.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ (jak wskazał Wnioskodawca) nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a podstawową przesłanką pozytywną jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, który w omawianej sprawie nie występuje. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. "..."

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tekst jedn.: generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl