IBPP3/443-164/12/JP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-164/12/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-164/12/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. (data wpływu 17 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 17 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 17 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Składa miesięczne deklaracje VAT-7. Szpital świadczy usługi ochrony zdrowa (PKWiU 86.1), które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług są usługami zwolnionymi. Jednocześnie w celu realizacji zadań statutowych szpital będzie nabywał towary i usługi również z środków otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" - projekt "...". W efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny, szerokopasmowy, bezpieczny i nieodpłatny dostęp do internetu w obrębie całego Szpitala. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uruchomiony będzie hot spot oraz zainstalowane kioski internetowe/multimedialne z zapewnionym dostępem do szerokopasmowego internetu, wykonana zostanie infrastruktura światłowodowa wraz z wyposażonymi punktami dystrybucji oraz punktami sieci okablowania strukturalnego. Użytkownikami będą pacjenci Szpitala, osoby odwiedzające placówkę i osoby im towarzyszące.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 r. realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane na potrzeby realizowanego projektu towary i usługi nie będą miały związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 r.):

Czy w związku z realizacją projektu pn. "..." Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 r.), nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Szpital) będzie nabywał towary i usługi ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" na realizację projektu pn. "...".

W efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny, szerokopasmowy, bezpieczny i nieodpłatny dostęp do internetu w obrębie całego Szpitala.

Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane na potrzeby realizowanego projektu towary i usługi nie będą miały związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca w treści wniosku wyraźnie wskazał, iż w efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny, szerokopasmowy, bezpieczny i nieodpłatny dostęp do internetu w obrębie całego Szpitala, realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT

Wnioskodawca nie ma więc możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...", należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (np. odpłatny dostęp do internetu), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zakwalifikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług ochrony zdrowia do grupowania PKWiU 86.1. i zaliczenia ich do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, nie sformułowano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl