Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1593/13/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1212/12 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 lutego 2011 r. (data wpływu 10 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z 26 kwietnia 2011 r. (data wpływu 28 kwietnia 2011 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 kwietnia 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 kwietnia 2011 r. nr IBPP4/443-271/11/JP.

W dniu 11 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał interpretację znak: IBPP4/443-271/11/JP, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 27 maja 2011 r., złożonym na podstawie art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Wnioskodawca wezwał tut. organ do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 11 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-271/11/JP.

W odpowiedzi na wezwanie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach pismem z 10 czerwca 2011 r. znak: IBPP4/443W-7/11/JP (doręczonym 13 czerwca 2011 r.) podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-271/11/JP.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 11 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-271/11/JP złożył skargę z 8 lipca 2011 r. (data wpływu 12 lipca 2011 r.), w której wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji.

WSA w Gliwicach wyrokiem z 6 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/GL 1316/11 oddalił skargę.

Od powyższego wyroku Gmina działająca za pośrednictwem pełnomocnika - radcy prawnego, złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 17 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1212/12 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 6 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/GL 1316/11 oraz uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 11 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-271/11/JP.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Wskutek powyższego wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miasto J od 1 czerwca 2010 r. realizuje projekt pn. "..." w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii wizerunkowej i produktowej ukierunkowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą, realizowaną w kraju i za granicą wykorzystującą na wielką skalę nowe media, a szczególnie narzędzie nowoczesnej komunikacji elektronicznej - internet, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych form promocji.

Projekt, prócz wypromowania strategicznych dla rozwoju miasta terenów inwestycyjnych, ma za zadanie wykreować markę poprzez spójny system identyfikacji wizualnej Miasta, pod hasłem:.

Źródła finansowania:

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%,

* budżet miasta - 15%.

Na koszty kwalifikowane składają się następujące zadania:

* opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej dla miasta,

* zorganizowanie na stronie www witryny poświęconej terenom inwestycyjnym,

* stworzenie elektronicznego informatora gospodarczego,

* produkcja widżetów,

* produkcja gadżetów,

* publikacja materiałów promujących potencjał inwestycyjny miasta,

* reklama w nowych mediach,

* kampania na stronach www,

* kampania w blogach,

* kampania mailingowa,

* kampania wizerunkowa,

* produkcja i emisja spotu telewizyjnego,

* reklama prasowa w powiązaniu z reklamą na stronach www wydawnictw,

* reklama na nośnikach zewnętrznych,

* kampania promująca potencjał inwestycyjny i gospodarczy na zagranicznych portalach informacyjnych.

W piśmie z 26 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że celem projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej dla miasta, której założenia opierają się na uwypukleniu najistotniejszych dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta obszarów: korzystnego położenia pomiędzy aglomeracją katowicką a Krakowem, korzystnych połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych, kapitału społecznego, realizowanych w mieście inwestycji, przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. Celem projektu jest również wypracowanie narzędzi marketingowych, wykorzystywanych przy przeprowadzeniu kampanii wizerunkowej.

Kampania wizerunkowa miasta przeprowadzona zostanie przy wykorzystaniu w głównej mierze nowoczesnych mediów. Realizowana będzie poprzez produkcję i emisję spotu telewizyjnego, na nośnikach zewnętrznych, na portalach internetowych w prasie krajowej i zagranicznej. Celem przeprowadzonej kampanii wizerunkowej jest wzrost rozpoznawalności marki w skali regionu, kraju i świata. Celami pośrednimi projektu są: wdrożenie nowatorskich narzędzi marketingowych w obszarze promocji społeczno-gospodarczej miasta, które będą rozwijane w przyszłości; promocja "nowych mediów" i społeczeństwa informacyjnego.

Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przyczynić się ma również na przestrzeni lat pośrednio do: wzrostu inwestycji; zmniejszenia bezrobocia w mieście, a pośrednio w województwie; transferu nowych technologii i innowacji, a pośrednio do województwa; wyższych dochodów w budżecie z tytułu podatków; poprawy wizerunku miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych - wzrost liczby mieszkańców.

W ramach kampanii wizerunkowej dla miasta, skupiającej się w głównej mierze na podkreśleniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta zaplanowano również prezentację strategicznych dla rozwoju miasta terenów możliwych do zagospodarowania. Celem prezentacji terenów inwestycyjnych jako jednego z elementów kampanii jest wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta i podmiotów z nim związanych oraz cech mających wpływ na rozpoznawalność oferty miasta np. firm, produktów, atrakcji turystycznych, kapitału ludzkiego, otoczenia biznesu itp., mających wpływ na pozytywne opinie, postawy i zachowanie adresatów kampanii promocyjnej.

Promocja miasta poprzez realizację projektu "..." zachęci do zapoznania się z możliwościami inwestowania, rozważenia możliwości wejścia na rynek i kooperacji z istniejącymi na rynku przedsiębiorstwami.

Celem promocji terenów inwestycyjnych w ramach przeprowadzanej kampanii wizerunkowej jest zobrazowanie potencjału miasta, możliwości realizacji w nim szerokiego wachlarza inwestycji, od przemysłowo-usługowych aż po inwestycje w nowe technologie.

Promocja terenów inwestycyjnych to tylko jednostkowy element w całym cyklu działań marketingowych zmierzających do kreowania nowego wizerunku miasta.

Projekt realizowany jest w ściśle określonym terminie czyli od czerwca 2010 r. do stycznia 2012 r. Celem przeprowadzanej w tym czasie kampanii wizerunkowej nie jest sprzedaż, dzierżawa terenów inwestycyjnych, celem promocji miasta jest wzrost rozpoznawalności J w skali regionu, kraju i świata.

Materiały promocyjne, w tym gadżety służą przede wszystkim do rozwinięcia się marki miasta J. W chwili obecnej wobec migracji ludności z miast do miast celem znalezienia lepszej pracy poprzez wypromowany pozytywny wizerunek miasta Wnioskodawca pragnie pozyskać przyszłych mieszkańców miasta, a co za tym idzie zwiększyć np, dochody miasta w postaci większych podatków, zachęcić inwestorów gospodarczych do inwestowania w lokalne rozwijające się przedsiębiorstwa i firmy. Z miasta przemysłowego kiedyś, miasto ewaluuje na miasto zwrócone pozytywnie w stronę handlu, usług. rekreacji i turystyki. Potencjalni inwestorzy to nie tylko w przekonaniu Wnioskodawcy wielcy inwestorzy zakupujący tylko i wyłącznie ogromne tereny inwestycyjne, to również przyszli mieszkańcy miasta. Potencjalni inwestorzy to również osoby z kraju i ze świata, które w swoich wypowiedziach zwracają uwagę w sposób pozytywny na J, dają przykład innym ze miasto kojarzy się z samymi superlatywami w różnych sferach życia społecznego jak i gospodarczego organizując wszelkiego rodzaju targi spotkania, konferencje, imprezy okolicznościowe, kwesty, seminaria, sympozja, zjazdy, pikniki, itp., na których są wręczane materiały promocyjne w tym gadżety, jest realizowany główny cel projektu, a mianowicie utrwalenie wizerunku miasta w świadomości zainteresowanych oraz poprzez drobne upominki wzbudzić pozytywne emocje o J.

Na wszystkich materiałach promocyjnych wszelkiego rodzaju, które w ramach projektu miasto zamierza zakupić, sporządzić czy opublikować będzie również promocja UE oraz rodzaju źródła finansowania projektu czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie dot. promocji jak i wytycznymi instytucji zarządzającej projektem.

Głównym gadżetem zakupionym w ramach projektu będą pendrivy, na których zostanie nagrana prezentacja multimedialna dotyczącą promocji potencjału gospodarczego miasta i ofert inwestycyjnych, różnicowana ze względu na grupy docelowe. Pozostałe gadżety zakupione w ramach projektu to aparaty cyfrowe w kształcie karty kredytowej, kamerki internetowe, aktówki, notesy z długopisem. Gadżety przygotowane w ramach tego działania mają przede wszystkim budować pozytywne skojarzenia z miastem i być użytecznymi w życiu codziennym.

Długookresowym (pochodnym) celem projektu będzie rozpoznawalność marki miasta. Mają temu służyć wypracowane w ramach projektu narzędzia marketingowe, które pozwolą utrwalać markę J również po zakończeniu kampanii wizerunkowej, finansowanej ze środków zewnętrznych. Projekt ma na celu zapisanie w świadomości społeczeństwa w skali regionu, kraju i świata cech pozytywnych, istotnych dla atrakcyjności inwestycyjnej J, prezentacje m.in. atrakcji turystycznych obszaru gospodarczego, kapitału społecznego istniejącej infrastruktury. Potencjał inwestycyjny miasta to nie tylko tereny inwestycyjne, ale również szereg płaszczyzn, które wpływają na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej.

Celem kampanii wizerunkowej realizowanej w ramach projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta a nie sprzedaż bądź dzierżawa terenów inwestycyjnych.

Wobec powyższego miasto jako beneficjent projektu pn. "..." stoi na stanowisku, że celem projektu nie są przyszłe, pochodne czynności stanowiące podstawę do opodatkowania podatkiem VAT, bo jak opodatkować "rozpoznawalność" miasta czy kreowanie marki miasta.

Bez realizacji przedmiotowego projektu miasto sprzedawało, dzierżawiło nieruchomości i będzie sprzedawać oraz dzierżawić tereny inwestycyjne działając zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przyczyniającej się do rozpoznawalności marki J, w kontekście jego atrakcyjności inwestycyjnej. Długookresowym celem projektu jest rozwój miasta, na którego wpływ mają obecni i przyszli mieszkańcy miasta, inwestorzy, przedsiębiorstwa i inne środowiska.

Głównym celem projektu jest zaplanowanie, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej dla miasta zarówno w kraju jak i za granicą, która ma za zadanie wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Efektem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności marki J, a nie sprzedaż terenów inwestycyjnych.

Wnioskodawca podkreśla fakt i jednoznacznie wskazuje, że realizacją przedmiotowego projektu jest przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki J w skali regionu, kraju i świata.

Wszystkie produkty, które są wynikiem realizacji projektu będą udostępniane i rozpowszechniane bezpłatne.

Celem kampanii wizerunkowej jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, miasto ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub w całości nie prowadząc działalności gospodarczej i nie uzyskując przychodu opodatkowanego podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Miasto nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej, nie uzyskując przychodów w tym zakresie. W związku z czym zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie powodują opodatkowania podatkiem VAT dla Wnioskodawcy.

Miasto nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Urząd Miejski i Miasto posiada jeden numer identyfikacji podatkowej i składa jedno rozliczenie VAT.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1212/12, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "..." jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., natomiast od dnia 26 sierpnia 2011 r. - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym da 31 marca 2013 r. - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. Art. 15 ust. 6 ustawy stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie C-37/95, Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV TSUE stwierdził, że system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...", w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii wizerunkowej i produktowej ukierunkowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą J, realizowaną w kraju i za granicą wykorzystującą na wielką skalę nowe media, a szczególnie narzędzie nowoczesnej komunikacji elektronicznej - internet, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych form promocji.

Projekt, prócz wypromowania strategicznych dla rozwoju miasta terenów inwestycyjnych, ma za zadanie wykreować markę J poprzez spójny system identyfikacji wizualnej Miasta, pod hasłem:.

Celem projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej dla miasta, której założenia opierają się na uwypukleniu najistotniejszych dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta obszarów: korzystnego położenia pomiędzy aglomeracją katowicką a Krakowem, korzystnych połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych, kapitału społecznego, realizowanych w mieście inwestycji, przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej J. Celem projektu jest również wypracowanie narzędzi marketingowych, wykorzystywanych przy przeprowadzeniu kampanii wizerunkowej.

Celem przeprowadzonej kampanii wizerunkowej jest wzrost rozpoznawalności marki J w skali regionu, kraju i świata.

Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przyczynić się ma również na przestrzeni lat pośrednio do: wzrostu inwestycji w J; zmniejszenia bezrobocia w mieście, a pośrednio w województwie; transferu nowych technologii i innowacji do J, a pośrednio do województwa; poprawy wizerunku miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych - wzrost liczby mieszkańców.

W ramach kampanii wizerunkowej dla miasta, skupiającej się w głównej mierze na podkreśleniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta zaplanowano również prezentację strategicznych dla rozwoju miasta terenów możliwych do zagospodarowania. Celem prezentacji terenów inwestycyjnych jako jednego z elementów kampanii jest wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta i podmiotów z nim związanych oraz cech mających wpływ na rozpoznawalność oferty miasta np. firm, produktów, atrakcji turystycznych, kapitału ludzkiego, otoczenia biznesu itp., mających wpływ na pozytywne opinie, postawy i zachowanie adresatów kampanii promocyjnej.

Promocja miasta przez realizację projektu "...." zachęci do zapoznania się z możliwościami inwestowania w J, rozważenia możliwości wejścia na rynek i kooperacji z istniejącymi na rynku przedsiębiorstwami.

Celem promocji terenów inwestycyjnych w ramach przeprowadzanej kampanii wizerunkowej jest zobrazowanie potencjału miasta, możliwości realizacji w nim szerokiego wachlarza inwestycji, od przemysłowo-usługowych aż po inwestycje w nowe technologie.

Promocja terenów inwestycyjnych to tylko jednostkowy element w całym cyklu działań marketingowych zmierzających do kreowania nowego wizerunku miasta.

Celem przeprowadzanej w tym czasie kampanii wizerunkowej nie jest sprzedaż, dzierżawa terenów inwestycyjnych, celem promocji miasta jest wzrost rozpoznawalności J w skali regionu, kraju i świata.

Wnioskodawca pragnie pozyskać przyszłych mieszkańców miasta, a co za tym idzie zwiększyć np, dochody miasta w postaci większych podatków, zachęcić inwestorów gospodarczych do inwestowania w lokalne rozwijające się przedsiębiorstwa i firmy. Potencjalni inwestorzy to nie tylko w przekonaniu Wnioskodawcy wielcy inwestorzy zakupujący tylko i wyłącznie ogromne tereny inwestycyjne, to również przyszli mieszkańcy miasta. Głównym gadżetem zakupionym w ramach projektu będą pendrivy, na których zostanie nagrana prezentacja multimedialna dotyczącą promocji potencjału gospodarczego miasta i ofert inwestycyjnych, różnicowana ze względu na grupy docelowe. Projekt ma na celu zapisanie w świadomości społeczeństwa w skali regionu, kraju i świata cech pozytywnych, istotnych dla atrakcyjności inwestycyjnej J, prezentacje m.in. atrakcji turystycznych obszaru gospodarczego, kapitału społecznego istniejącej infrastruktury. Potencjał inwestycyjny miasta to nie tylko tereny inwestycyjne. ale również szereg płaszczyzn, Które wpływają na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej.

Celem kampanii wizerunkowej realizowanej w ramach projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta a nie sprzedaż bądź dzierżawa terenów inwestycyjnych. Bez realizacji przedmiotowego projektu miasto sprzedawało, dzierżawiło nieruchomości i będzie sprzedawać oraz dzierżawić tereny inwestycyjne działając zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przyczyniającej się do rozpoznawalności marki J, w kontekście jego atrakcyjności inwestycyjnej. Długookresowym celem projektu jest rozwój miasta J, na którego wpływ mają obecni i przyszli mieszkańcy miasta, inwestorzy, przedsiębiorstwa i inne środowiska.

Głównym celem projektu jest zaplanowanie, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej dla miasta zarówno w kraju jak i za granicą, która ma za zadanie wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Wszystkie produkty, które są wynikiem realizacji projektu będą udostępniane i rozpowszechniane bezpłatne.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia.

Nad wątpliwościami dotyczącymi możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach a następnie Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1212/12, wskazał: "Prawo do odliczenia powstaje zatem jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Tytułem uzupełnienia należy jedynie wspomnieć, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 Uptu oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W przypadku gminy opisany powyżej mechanizm znajduje pełne zastosowanie. By prawo do odliczenia powstało, gmina musi bowiem wykorzystywać nabyte dobra do czynności opodatkowanych. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że za wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, gmina działająca jako organ władzy publicznej nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6 Uptu).

Zakres działania gminy, jako organu władzy publicznej, został uregulowany w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), dalej powoływanej jako "ustawa o samorządzie" (...) i jak wynika z zawartych tam przepisów ma on dość złożony charakter. Główną sferę działalności gmin stanowi realizacja szeroko rozumianych zadań o charakterze publicznym, w których skład wchodzą zadania własne gminy (art. 7 ust. 1) oraz zadania zlecone (art. 8 ust. 1), należące do właściwości innych organów państwowych. Gminy mogą prowadzić również działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie), z tytułu której to działalności, są bez wątpienia podatnikami podatku od wartości dodanej.

Zasadniczym przedmiotem działalności gminy są jednak czynności wykonywane w charakterze podmiotu prawa publicznego w celu sprawowania władzy publicznej. Jest to szeroko rozumiana działalność nastawiona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy. Do zakresu działania gminy należą zatem wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W sferze publicznoprawnej mieści się również promocja gminy, co wynika zresztą jednoznacznie z treści art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie.

Nie budzi zatem wątpliwości, że budowanie dobrego wizerunku gminy oraz jej promocja mieszczą się zarówno w sferze działań publicznych gminy jak i w interesie społeczności lokalnej. Oczywistym wydaje się również, że rzetelna działalność promocyjna wymaga określonych nakładów na wszechstronną i profesjonalną kampanię, taką jak opisany we wniosku projekt "...".

Wydatki na promocję gminy, jako obszaru inwestycyjnego, nie mogą w opisanym stanie faktycznym być jednak uznane jako bezpośrednie narzędzie do realizacji celów komercyjnych, gdyż działalność promocyjna i wynikające z niej korzyści dla społeczności lokalnej, z punktu widzenia gminy, wydają się absolutnie dominować nad ewentualnymi czynnościami opodatkowanymi, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Sąd pierwszej instancji nie dostrzegł bowiem różnicy między okolicznościami podejmowania działań o charakterze autopromocyjnym przez gminę oraz typowego przedsiębiorcę, który koszty ponoszone na te działania zalicza do kosztów ogólnych, służących czynnościom opodatkowanym.

(...) W odniesieniu do gminy, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że promocja, niezależnie od potencjalnych korzyści z niej wynikających, stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności wymienionej jednostki samorządowej. W tym znaczeniu, promocja może być uznana za cel sam w sobie, gdyż gmina realizuje w ten sposób jedno z zadań własnych, wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż występuje jako organ władzy publicznej, wyłączony podmiotowo na podstawie art. 15 ust. 6 Uptu.

Analizując natomiast działalność promocyjną gminy przez pryzmat realizacji innych celów o istotnym znaczeniu lokalnym należy stwierdzić, że zwiększenie atrakcyjności gminy jako obszaru inwestycyjnego prowadzi do redukcji bezrobocia, wzrostu konkurencji na danym rynku, poprawy infrastruktury, napływu ludności, transferu technologii itd. Z tego też względu nie można uznać, że nakłady na promocję gminy pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi, albowiem cel takich działań należy rozpatrywać w znacznie szerszej perspektywie niż zawieranie umów cywilnoprawnych z potencjalnymi inwestorami.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić trzeba, że ze złożonego wniosku o interpretację wynikało, iż realizacja projektu "..." stanowić będzie działanie gminy w charakterze organu władzy publicznej prowadzące do wzrostu inwestycji, zmniejszenia bezrobocia, wzrostu wpływów z podatków, transferu technologii do gminy oraz poprawy wizerunku miasta w oczach mieszkańców. W założeniach program ma zatem przyczynić się do realizacji zadań z zakresu sprawowania administracji publicznej, do których gmina, jako organ władzy publicznej oraz zarządca danego terenu jest zobowiązana. Z tego też względu należało zgodzić się z autorem skargi kasacyjnej, że poniesione w związku z projektem wydatki nie będą pozostawały w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi takimi jak sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości. Słuszna jest również skądinąd konstatacja, że w takim związku mogą chociażby pozostawać wydatki poniesione w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub wydzierżawienia, takie jak koszty operatów geodezyjnych, uzbrojenia terenu, wzniesienia budowli, nakładów na lokale mieszkalne lub użytkowe.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro projekt "..." ma na celu promocję gminy jako obszaru inwestycyjnego to należało go potraktować jako przejaw działalności gminy występującej w charakterze organu władzy publicznej, realizującego zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Gmina realizując ten projekt nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a zatem dokonane zakupy nie zostały poniesione w związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. (...) Z tego też względu art. 86 ust. 1 Uptu został w rozpoznawanej sprawie niewłaściwie zastosowany, gdyż faktury dokumentujące wydatki poniesione przez gminę nie będą rodziły prawa do odliczenia podatku naliczonego".

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, powołany wyżej wyrok NSA z 17 października 2013 r. sygn. akt I FSK 1212/12 oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części lub w całości w odniesieniu do projektu pn. "...".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl