IBPP3/443-15/12/PK_s

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-15/12/PK_s

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2012 r. (data wpływu 20 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium Kraju. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 lutego 2012 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 lutego 2012 r. znak: IBPP3/443-1298/11/PK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zawarła kontrakt z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii na pośrednictwo w wymianie pakietów RTP przy wykorzystaniu protokołów sygnalizacyjnych właściwych dla technologii VOIP między kontrahentem a podmiotami działającymi w krajach poza terenem UE. Świadczone usługi są świadczone dla siedziby prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta brytyjskiego, która znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Podobnych kontraktów spółka zamierza zawrzeć w przyszłości więcej. RTP (ang. Realtime Transfer Protocol) jest to protokół transmisji pakietów w czasie rzeczywistym stosowany między innymi do przesyłu danych audio (VOIP) lub video. Technologia VOIP jest to technologia telefonii internetowej. Kontrahent angielski będzie przekazywał w technologii VOIP pakiety RTP do serwera spółki, który to przetransportuje je dalej do odbiorcy w dowolnym miejscu na świecie.

Działalność ta sklasyfikowana jest w PKD 61.90.z - działalność w zakresie pozostałej Telekomunikacji - podklasa - umożliwianie rozmów za pośrednictwem internetu (VOIP - Voice Over Internet Protocol).

Do dnia sporządzenia niniejszego wniosku nie wykonano jeszcze żadnych usług z tego kontraktu. Zgodnie z kontraktem kontrahent angielski będzie wpłacał na rachunek bankowy spółki przedpłaty zgodnie z prognozowanymi zapotrzebowaniami lub na podstawie faktur pro forma.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy polski. Podstawą rozliczenia przedpłat będzie faktura końcowa wystawiona w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego. Kontrahent angielski podał jedynie swój NIP - nie podał NIP UE. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przez prezesa urzędu komunikacji elektronicznej (UKE). W ogólnym opisie sieci telekomunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących zawartym, w wydanym przez UKE zaświadczeniu zawarte są usługi objęte kontraktem tj. usługa telekomunikacyjna sprzedawana we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonywana przez innego dostawcę usług/tranzyt połączeń telefonicznych w technologii VOIP.

Spółka nie jest i nie będzie zarejestrowana dla potrzeb VAT na terenie Wielkiej Brytanii.

Wydatki pośrednie związane z działalnością opisaną we wniosku to wydatki ogólnie nazwane administracyjnymi takie jak: telefony, energia, woda i kanalizacja, usługi informatyczne, dostęp do internetu, koszty remontów pojazdów firmowych itp. Wydatki te będą również związane z inną działalnością Spółki podlegającą podatkowi VAT. Wydatki te można by przyporządkować proporcjonalnie do działalności opodatkowanej i zwolnionej. Innej działalności zwolnionej ani nie podlegającej podatkowi, oprócz opisanej we wniosku Spółka nie prowadzi.

Spółka będzie posiadać dokumenty na wydatki w zakresie kosztów pośrednich działalności w związku z czynnościami opisanymi we wniosku do ich rozliczenia systemem proporcjonalnym (czynności opodatkowane i czynności zwolnione).

W związku z powyższym zadano pytania:

Czy w przypadku jeżeli usługi nie będą opodatkowane w Polsce istnieje możliwość odliczenia pełnego VAT naliczonego w spółce związanego bezpośrednio i pośrednio z tą działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, nie stosuje się odliczenia częściowego wedle proporcji określonej w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb uczenia proporcji sprzedaży (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 marca 2011 r. Sygn akt i SA/Bk 18/11). Odliczenie pełne VAT związanego z tą działalnością stosuje się również w przypadku świadczenia tylko usług nipodlegających VAT w Polsce a opodatkowanych w innych krajach UE (art. 86 ust. 8 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że w odrębnym rozstrzygnięciu znak IBPP3/443-1298/11/PK stwierdzono, że na podstawie art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, miejscem świadczenia usług oraz opodatkowania opisanych we wniosku usług jest Wielka Brytania.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

2.

w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;

6.

różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ww. ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Co do zasady ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 86 ust. 8 pkt 1 podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Na mocy ww. regulacji podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia, o ile udowodni, że w sytuacji świadczenia analogicznej czynności w kraju miałby prawo do odliczenia. W celu określenia prawa do odliczenia podatku w związku z wykonywaniem czynności poza krajem, należy stworzyć pewien hipotetyczny model. W ramach tego modelu czynność wykonaną za granicą należy "umieścić w kraju", następnie ocenić, czy w tym przypadku podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku. Jeśli w ramach tego modelu takie prawo przysługiwałoby, wówczas prawo do odliczenia przy świadczeniu będzie przysługiwać. Jeśli natomiast po umieszczeniu danej czynności - w ramach stworzonego modelu - w kraju, prawo do odliczenia nie przysługiwałoby, tzn. że również wykonanie tej czynności za granicą nie daje zasadniczo prawa do odliczenia (Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Komentarz, LEX 2011).

Powszechność opodatkowania podatkiem VAT jaka wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT na mocy, którego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ustawodawca nie przewidział zwolnienia z podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych. Tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu właściwej stawki podatku na terenie kraju.

Mając powyższe na uwadze trzeba stwierdzić, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur w takim zakresie w jakim nabycia te były związane z świadczeniem usług telekomunikacyjnych, których miejsce świadczenia znajduje się poza krajem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Gwoli wyjaśnienia, przywołany przez Wnioskodawcę wyrok WSA w Białymstoku odnosił się do kwestii ustalenia proporcji (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT) gdy oprócz usług zwolnionych i opodatkowanych podatnik świadczy usługi niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast niniejsza interpretacja odnosiła się, zgodnie z przedstawionym stanem, do wyłącznie do działalności opodatkowanej poza terytorium kraju dla której nie ustala się ww. proporcji tym samym przywołany wyrok nie ma zastosowania do niniejszej sprawy.

Ponadto niniejsza interpretacja nie odnosi się do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inną działalnością niż świadczenie przedmiotowych usług telekomunikacyjnych albowiem nie były one przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl