IBPP3/443-147/07/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-147/07/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dotacji i braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją Przedsięwzięcia pod nazwą "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w N" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa opodatkowania dotacji i braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją Przedsięwzięcia pod nazwą "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w N".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 11 kwietnia 2007 r. Fundacja podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o udzielenie wsparcia przeznaczonego na realizację Przedsięwzięcia zatytułowanego "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego". Celem przedsięwzięcia jest wsparcie obecnych i przyszłych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego. Działalność Regionalnego Ośrodka EFS polega na bezpłatnym świadczeniu wszelkich usług takich jak: usługi informacyjne, konsultacyjne i szkoleniowe w zakresie możliwości oraz sposobu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, bezpłatnym świadczeniu usług doradczych na rzecz podmiotów realizujących oraz przygotowujących się do realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, wszelkie usługi świadczone są bezpłatnie.

Dotacja na realizację ww. Przedsięwzięcia jest przekazywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji, transzami, na podstawie składanych przez Fundację wniosków o płatność i pokrywa wyłącznie wydatki kwalifikowane w ramach realizowanego Przedsięwzięcia takie jak: zakup sprzętu, usługi hotelowe, wynajem sal szkoleniowych, druk materiałów szkoleniowych, zakup artykułów żywnościowych dla uczestników szkoleń i konferencji, koszty promocji działań ośrodka, koszty związane z użytkowaniem lokalu i zakup materiałów biurowych zużywalnych. Wszelkie wydatki niekwalifikowane Fundacja zobowiązana jest pokryć z własnych środków.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

1.

Czy dofinansowanie otrzymane w formie dotacji na pokrycie kosztów realizacji Przedsięwzięcia "Regionalny Ośrodek EFS" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2.

Czy Fundacji przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją Przedsięwzięcia "Regionalny Ośrodek EFS".

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana dotacja na realizację Przedsięwzięcia "Regionalny Ośrodek EFS" nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie jest ona związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż służą one usługom świadczonym bezpłatnie, a otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Według art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powołanego wyżej przepisu, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Związek podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych staje się tym samym podstawowym kryterium odliczenia.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach realizowanego przedsięwzięcia świadczy nieodpłatnie wszelkie usługi (tj. usługi informacyjne, konsultacyjne i szkoleniowe itd.). Brak obrotów stanowiących podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług powoduje, że brak jest związku nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie ma też zastosowania powołany art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

Nakłady poniesione na realizację Przedsięwzięcia pod nazwą "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego" wykorzystywane są wyłącznie do świadczenia bezpłatnych usług i nie będą one w żaden sposób wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Z treści cyt. wyżej przepisów art. 8 ust. 2, art. 29 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż w sytuacji gdy działalność podmiotu podlega wyłącznie na świadczeniu usług bez otrzymywania bezpośrednio z nim powiązanego wynagrodzenia, brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych usług.

W takich sytuacjach podmiot ten traktowany jest jako odbiorca końcowy, bowiem znajduje się niejako na końcu łańcucha dystrybucji. Zaś przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że podatek naliczony nie jest odliczany w momencie przerwania łańcucha transakcji tj. w momencie świadczenia usług na rzecz odbiorcy końcowego, który nie przenosi ciężaru podatku na następnego odbiorcę, poprzez dokonanie kolejnej transakcji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku powiązanie pomiędzy Wnioskodawcą i odbiorcami usług nie zawiera się w żadnej kategorii czynności objętych podatkiem od towarów i usług, która zapewnia neutralność konkurencji. W takim przypadku, usługi świadczone nieodpłatnie różnią się swym charakterem od transakcji podlegających opodatkowaniu, które to, w ramach systemu podatku od towarów i usług, zakładają warunek ustalenia ceny bądź innego wynagrodzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl