IBPP3/443-1463/13/UH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1463/13/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z 13 lutego 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 13 lutego 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządy terytorialnego o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz.UE.L277 z 21 października 2005 r. str.1) mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowane jako "podatnik VAT czynny" i nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach działania 421 "Wdrożenie projektów współpracy" w ramach osi IV - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc finansowa przyznawana jest na przygotowanie/realizację projektów współpracy lokalnej, międzyregionalnej, międzynarodowej mającej na uwadze, aby były one zgodne z celami zawartymi w podstawowym dokumencie strategicznym tj.: Lokalnej Strategii Rozwoju, a ich treść brzmi następująco:

1. Wykorzystane turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe obszaru...Grupy Działania,

2. Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna obszaru...Grupy Działania,

3. Wsparcie konkurencyjności działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarze...Grupy Działania,

4. Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach osi IV - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa... na realizację operacji o następującym tytule: "...".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA będzie stanowić niezbędny załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania poniesionych wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

W ramach realizacji projektu współpracy pt. "..." stworzonych zostanie 6 wiosek tematycznych oraz podstawy ich funkcjonowania jako ofert turystycznych przez przygotowanie koncepcji i wstępne wdrożenie produktów turystycznych wykorzystujących zasoby społeczne, historyczne, kulturowe, rolnicze, przyrodnicze i turystyczne wsi w sposób twórczy i nowatorski.

Przez pracę z wybranymi miejscowościami, w których prowadzone będą działania animacyjno-szkoleniowe zostaną opracowanie metodą aktywną i partycypacyjną produkty turystyczne oparte na gospodarce wiedzy, twórczości i emocji. Zostanie wstępnie zinterpretowana przestrzeń wsi, opracowana koncepcja wyposażenia miejsc do prowadzenia zajęć tak, żeby stało się to podstawą do starania się o dalsze środki finansowe.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty:

* spotkania informacyjno-szkoleniowe,

* dwudniowe warsztaty szkoleniowe,

* warsztaty na terenie poszczególnych wsi,

* trzydniowe warsztaty uczenie się w działaniu,

* "...".

* jednodniowe warsztaty z udziałem liderów.

Opracowana zostanie strategia rozwoju i promocji wiosek tematycznych. Natomiast w celu rozpromowania utworzonych ofert turystycznych z poszczególnych wiosek wydany zostanie katalog promocyjny składający się z okładki i broszur promocyjnych każdej miejscowości tematycznej, przygotowany zostanie film instruktażowo-promocyjny oraz utworzona podstrona www. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie również otwarta konferencja mająca na celu przedstawienie ofert szerszemu gronu oraz m.in. biurom turystycznym i szkołom.

Koszty związane z realizacją projektu zostaną poniesione na:

* wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia/warsztaty, trenerów

* poczęstunki dla uczestników szkoleń/warsztatów

* wynajem sal na przeprowadzenia szkoleń/warsztatów

* pendrive dla uczestników dwudniowych warsztatów w.

* zakwaterowanie i wyżywienie uczestników dwudniowych warsztatów

* transport uczestników na jednodniowe i dwudniowe warsztaty oraz konferencje

* materiały do zajęć praktycznych na szkoleniach/warsztatach

* opracowanie scenariuszy do zajęć

* opracowanie strategii

* opracowanie graficzne, druk i tłumaczenie katalogu

* kopiowanie filmu instruktażowo-promocyjnego

* podróż i pobyt osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy

* utworzenie podstrony www na temat wiosek tematycznych

* wynagrodzenie współkoordynatora projektu.

Wszystkie zamówione towary i usługi (wymienione w opisie stanu faktycznego) związane z realizacją projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Uczestnicy nie będą ponosili żadnych (w tym wyżej wymienionych) kosztów w związku z uczestnictwem w warsztatach/szkoleniach/konferencji. Faktury dotyczące zakupów materiałów i usług będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach osi IV - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach osi IV - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. "...", ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana na podstawie przepisów w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., ponieważ wniosek dotyczy stanu faktycznego a wpłynął do organu 22 listopada 2013 r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. "....". Projekt polegał na stworzeniu 6 wiosek tematycznych z podstawami ich funkcjonowania. Wioski te będą stanowiły oferty turystyczne. W wybranych miejscowościach prowadzone będą działania animacyjno-szkoleniowe. Zostanie wstępnie zinterpretowana przestrzeń wsi, opracowana koncepcja wyposażenia miejsc do prowadzenia zajęć. Działania te będą stanowiły podstawą do starania się o dalsze środki finansowe. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty (spotkania informacyjno-szkoleniowe, dwudniowe warsztaty szkoleniowe, warsztaty na terenie poszczególnych wsi, trzydniowe warsztaty uczenie się w działaniu, "...", jednodniowe warsztaty z udziałem liderów).

Opracowana zostanie strategia rozwoju i promocji wiosek tematycznych. Wydany zostanie katalog promocyjny składający się z okładki i broszur promocyjnych każdej miejscowości tematycznej, przygotowany zostanie film instruktażowo-promocyjny oraz utworzona podstrona www. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie również otwarta konferencja mająca na celu przedstawienie ofert szerszemu gronu oraz m.in. biurom turystycznym i szkołom.

W związku z realizacją projektu poniesiono koszty na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia/warsztaty, trenerów, poczęstunki dla uczestników szkoleń/warsztatów, wynajem sal na przeprowadzenia szkoleń/warsztatów, pendrive dla uczestników dwudniowych warsztatów, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników dwudniowych warsztatów, transport uczestników na jednodniowe i dwudniowe warsztaty oraz konferencje, materiały do zajęć praktycznych na szkoleniach/warsztatach, opracowanie scenariuszy do zajęć, opracowanie strategii, opracowanie graficzne, druk i tłumaczenie katalogu, kopiowanie filmu instruktażowo-promocyjnego, podróż i pobyt osób zaangażowanych ze strony LGD w realizację projektu współpracy, utworzenie podstrony www na temat wiosek tematycznych. wynagrodzenie współkoordynatora projektu.

Wszystkie zamówione towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Uczestnicy nie będą ponosili żadnych kosztów w związku z uczestnictwem w warsztatach/szkoleniach/konferencji. Faktury dotyczące zakupów materiałów i usług będą wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji ww. projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "Wioski tematyczne pomysłem na innowacyjne produkty turystyki wiejskiej".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl