Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1384/14/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Operacja pn.: "..." to cykl warsztatów i wydarzeń ekologiczno-artystycznych organizowanych przez Wnioskodawcę w Centrum Kultury i Sztuki "....".

I. Pierwszą inicjatywą w ramach operacji było przeprowadzenie Ekologicznych Warsztatów Rzeźby Artystycznej adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Warsztaty byty bezpłatne. Uczestniczyła w nich młodzież z gmin z obszaru LSR. Celem warsztatów była aktywizacja młodzieży poprzez twórcze działanie oraz poszerzenie, poprzez materiały wykorzystywane w warsztatach (tektura, papier, plastik), ekologicznej świadomości młodych ludzi. Każda dwuosobowa grupa miała za zadanie wykonać co najmniej jedną, dwuelementową rzeźbę. Rzeźby wykonane były przede wszystkim z papieru i tektury. W celu zabezpieczenia prac przed wpływem warunków atmosferycznych, oklejone zostały dwukrotną warstwą transparentnej taśmy klejącej. Tak wykonane prace wyeksponowane były w okolicznej przestrzeni publicznej (około 2 miesięcy). Warsztaty prowadził znany rzeźbiarz........ Warsztaty odbyły się w dniach 22-27 lipca 2013 r. w ciągu 5 dni roboczych powstawały rzeźby. W szóstym dniu zaplanowano montaż rzeźb na drzewach.

II. Kolejną inicjatywą realizowaną w ramach operacji było zainstalowanie 5 oryginalnych eko-rzeźb..... w parku przy zabytkowych ruinach dworu....., w którym mieści się Centrum Kultury i Sztuki "....". Rzeźby w Parku miały za zadanie wzbogacenie estetycznych i turystycznych walorów przestrzeni parku. Wielkość jednej rzeźby plenerowej to ok. 4m. Rzeźby wykonane były w pracowni, a następnie przewiezione i zainstalowane na drzewach i przy drzewach w parku. Wernisaż wystawy rzeźb odbył się 26 października 2013 r. W ramach tego wydarzenia odbył się także ogólnodostępny, darmowy (eko) koncert zespołu "....." dla starszych i młodszych oraz bezpłatne działania animacyjne adresowane do dzieci i dorosłych mające na celu promowanie działań pro-ekologicznych prowadzone przez ekologa.... Wystawa trwała od października 2013 r. do października 2014 r.

III. W ramach projektu przeprowadzone zostały także interdyscyplinarne, bezpłatne, plastyczno-teatralne warsztaty dla najmłodszych. Warsztaty jednorazowo trwały ok. 2 godzin. Oferta adresowana była zarówno do uczestników indywidualnych, jak i do przedszkoli i szkół - (klasy 1-3). Przeprowadzono 5 spotkań warsztatowych w miesiącach maj-październik 2013 r. na podstawie scenariusza.... Spotkania obejmowały zagadnienia kształcące dziecięcą wrażliwość na świat przyrody. Warsztaty dla najmłodszych objęte były hasłem E. W ramach promocji projektu wydrukowano plakaty oraz zaproszenia. Wszystkie przeprowadzone w ramach projektu działania były nieodpłatne.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 (zwolnienie z art. 113, ustęp 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca poniósł następujące wydatki w zw. z realizacją projektu:

I. E. - materiały i narzędzia (816,94 zł), wyżywienie prowadzącego (145,2 zł), zakwaterowanie prowadzącego (210 zł), wynagrodzenie prowadzącego (3.500 zł),

II. Z. - wykonanie rzeźb plenerowych (10.006,48 zł), transport (891,75), koszt montażu i demontażu rzeźb (3.200 zł), koszt ekspertyzy i nadzoru wykonawczego (1.000 zł), materiały plastyczne (198,83 zł), opracowanie scenariusza zajęć z dziećmi (300 zł), wykonanie eko-koncertu (2.200 zł), oświetlenie koncertu (400 zł), poczęstunek podczas wernisażu (500 zł)

III. W. - wynagrodzenie specjalisty - ekologa (300 zł),

IV. P. - druk plakatów (344,40 zł), druk zaproszeń (82 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. "..." - przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-ekologicznych oraz przeprowadzenie wydarzeń promujących region, w tym organizacja czasowej instalacji rzeźb - promującej lokalne walory przyrodnicze zabytkowego Parku.... w........

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. "..." - przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-ekologicznych oraz przeprowadzenie wydarzeń promujących region, w tym organizacja czasowej instalacji rzeźb - promującej lokalne walory przyrodnicze zabytkowego Parku.....w....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje operacje pn.: "..." to cykl warsztatów i wydarzeń ekologiczno-artystycznych organizowanych przez Wnioskodawcę w Centrum Kultury i Sztuki "....".

W ramach operacji były przeprowadzone bezpłatne warsztaty, odbył się ogólnodostępny, darmowy (eko) koncert zespołu "...." dla starszych i młodszych oraz bezpłatne działania animacyjne adresowane do dzieci i dorosłych mające na celu promowanie działań pro-ekologicznych, przeprowadzone zostały także interdyscyplinarne, bezpłatne, plastyczno-teatralne warsztaty dla najmłodszych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7 (zwolnienie z art. 113, ustęp 1 ustawy o VAT).

Artykuł 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu "...". Tym samym nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania zwrotu na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia z 16 grudnia 2013 r., gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl