IBPP3/443-1287/14/AŚ, Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej... - OpenLEX

IBPP3/443-1287/14/AŚ - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1287/14/AŚ Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "KRS") siedziba Wnioskodawcy znajduje się w D. Ponadto Wnioskodawca posiada oddział z siedzibą w C (dalej: "Oddział"), który został zarejestrowany w KRS oraz zgłoszony w NIP-2 (B. 13) jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Oddział ten został utworzony w związku z procesem połączenia Wnioskodawcy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba znajdowała się w C. (tekst jedn.: spółką "B."). W wyniku tego połączenia Wnioskodawca (jako spółka przejmująca) przejął cały majątek "B." (spółki przejmowanej). W praktyce zatem dotychczasowa spółka B. po jej przejęciu przez Wnioskodawcę funkcjonuje jako jego Oddział.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę zarówno w swojej siedzibie, jak i w Oddziale, Wnioskodawca nabywa od swoich kontrahentów towary oraz usługi z miejscem dostawy/wykonania określonym pod adresem swojej siedziby albo pod adresem Oddziału. Może się zdarzyć, że na fakturach otrzymanych od kontrahentów jako dane nabywcy wpisana jest nazwa (firma) Wnioskodawcy wraz z jego numerem NIP oraz adresem Oddziału (bez wskazania adresu siedziby Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Z art. 86 ust. 1 ustawy VAT wynika, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z ogólną zasadą prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że prawo podatnika VAT do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest jednym z zasadniczych elementów konstrukcyjnych podatku od towarów i usług i takie rozumienie tego prawa jest bardzo istotną wytyczną przy wykładni przepisów ustawy VAT. W szczególności jak stwierdza się w literaturze "nie można (...) odbierać prawa do odliczenia podatku naliczonego li tylko z powodu niespełnienia warunków formalnych, jakie prawo krajowe nakłada na podatników, jeśli tylko przyznanie w danej sytuacji podatnikowi prawa do odliczenia mieściłoby się w schemacie VAT."

Ustawa VAT w art. 106e ust. 1 wskazuje jakie elementy powinna zawierać wystawiana przez podatnika VAT faktura. Zgodnie z punktem 3 tego przepisu na fakturze należy podać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Powołany przepis nie wskazuje czy chodzi o adres siedziby danego podmiotu. W konsekwencji należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że z uwagi na brak zawężenia dopuszczalne jest podawanie na fakturach adresu siedziby nabywcy towarów/usług i/lub adresu jego oddziału, który stanowi wyodrębnioną w ramach struktury danego podatnika VAT i samodzielną organizacyjnie jednostkę, której celem jest wykonywanie przez niego działalności gospodarczej poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności, tym bardziej, że fakt prowadzenia działalności w miejscu położenia Oddziału podlegał zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy.

Umieszczenie na fakturze wyłącznie adresu oddziału nabywcy towarów/usług (szczególnie w przypadku, gdy towar/usługa jest dostarczana/wykonywana i/lub ma związek tylko z miejscem/adresem, pod którym położony jest ten oddział) może mieć również praktyczne znaczenie dla stron transakcji, ponieważ w lepszym stopniu zapewnia właściwą identyfikację nabywcy, co zwiększa pewność i transparentność obrotu gospodarczego. Należy zauważyć, iż podanie na fakturze adresu innego niż adres siedziby danego nabywcy przy jednoczesnej prawidłowo wskazanej jego nazwie, numer NIP itd. nie ma wpływu na prawidłowe ustalenie tożsamości tego nabywcy, a takie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego w VAT.

Niemniej przyjęcie stanowiska odmiennego od powyższego, tj. takiego według którego na fakturze powinien być wskazany adres siedziby nabywcy towarów lub usług, a nie tylko adres jego oddziału, nie może prowadzić do wniosku, że okoliczność ta stanowi przeszkodę do skorzystania przez tego nabywcę z prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury o takiej treści (przy przyjęciu założenia, że pozostałe elementy tej faktury na podstawie których identyfikowany jest nabywca zostały określone w sposób prawidłowy).

Przede wszystkim bowiem żaden z przepisów ustawy VAT nie wyłącza w takiej sytuacji przedmiotowego prawa po stronie podatnika VAT. W szczególności przypadek taki nie został wskazany w żadnym z punktów art. 88 ust. 3a ustawy VAT regulującego kwestie dotyczące braku możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z uwagi na przesłanki odnoszące się między innymi do treści faktur.

Z przepisu tego wynika, że faktury nie stanowią podstawy do odliczenia VAT naliczonego w przypadku gdy:

* sprzedaż, została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący.

* transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

* wystawione faktury lub faktury korygujące:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

* faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,

* wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Na podstawie zacytowanego przepisu ustawy VAT można stwierdzić, iż wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego zostało zarezerwowane dla takich przypadków, w których wady/braki odnoszące się do danej faktury są tego rodzaju, iż wykluczają możliwość potraktowania tego dokumentu jako podstawy do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego. W związku z tym - a także biorąc pod uwagę systematykę ustawy VAT i umiejscowienie w niej art. 88 ust. 3a - powinien on zostać uznany za regulację szczególną, która musi być interpretowana w sposób ścisły.

W konsekwencji błędy faktury, które nie zostały wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy VAT. należy kwalifikować jako uchybienia mniejszej wagi. które nie powodują wyłączenia po stronie podatnika VAT prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z takiej faktury. Potwierdza to np. treść uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt I SA/Ld 1136/07). w którym stwierdzono, że pozbawienie podatnika prawa do odliczenia dotyczyć może jedynie takich wad i braków faktury, które wyłączają identyfikacje podmiotów oraz przedmiotu transakcji, jak również ustalenie poprawności określenia podatku od wartości dodanej. Powyższe uwagi pozwalają na sformułowanie tezy, iż wady faktury musza być na tyle poważne, aby wykluczały możliwość traktowania tego dokumentu, jako faktury VAT. Trzeba bowiem raz jeszcze zaznaczyć, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego jest jego głównym uprawnieniem, a zarazem istotą podatku naliczonego, który dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od towarów i usług jest neutralny. A contrario, podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wówczas, gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, określane niekiedy błędami mniejszej wagi. Pod pojęciem tym rozumieć należy wszelkiego rodzaju uchybienia przepisom dotyczącym rygorów formalnych faktury, których ciężar gatunkowy jest jednak tego rodzaju, iż nie wpływa na możliwość obniżenia podatku należnego".

W związku z tym nawet przyjęcie, iż umieszczenie na otrzymanej z tytułu zakupu towarów lub usług fakturze VAT w ramach danych nabywcy adresu samego Oddziału, bez podania adresu siedziby Wnioskodawcy, stanowi właśnie taki błąd mniejszej wagi, to nie wpływa on w żadnym wypadku na prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury VAT (oczywiście przy założeniu, że w odniesieniu do tego zakupu będzie spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy VAT).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje na:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2012 r. (sygn. IPPP2/443-777/12-2/KOM). w której organ podkreślił, że "inny adres podmiotu (adres jego oddziału terenowego) przy jednoczesnej prawidłowej nazwie oraz prawidłowym numerze NIP jest jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego (...) Reasumując. Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia na podstawie faktur VAT. które zawierają pewne braki formalne, tzn. zawierają elementy pozwalające na identyfikację Wnioskodawcy jako strony transakcji udokumentowanej faktura VAT, ale na których zamiast adresu Wnioskodawcy wskazany jest adres jego oddziału terenowego. ",

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2011 r. (sygn. IPPP3/443-669/11-3/JK), zgodnie z którą Jak wynika z wyżej przytoczonego przepisu, brak adresu siedziby, z jednoczesnym wskazaniem na inny adres związany z działalnością gospodarczą nabywcy na fakturze, nie jest przesłanką pozbawiającą podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z lego dokumentu. (...) Reasumując, Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa do odliczenia na podstawie otrzymanej faktury VAT. która zawiera braki formalne, to znaczy wskazuje nazwę spółki, adres jej skrytki pocztowej i właściwy numer VAT, ale nie zawiera adresu jej siedziby."

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W myśl art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczonej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, o czym stanowi art. 86 ust. 11 ustawy.

Z przytoczonych przepisów art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy wynika, że z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik może skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

* powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług;

* doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług;

* podatnik jest w posiadaniu faktur dokumentujących te transakcje.

Jednak w przypadku, gdy podatnik wpłaca całość lub część należności w związku z nabyciem towarów i usług na terytorium kraju, mamy do czynienia z sytuacją, w której spełnione zostają jedynie dwie z ww. przesłanek, ponieważ w przypadku zaliczki nie dochodzi do faktycznego nabycia towarów i usług.

W takiej sytuacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, gdy spełnione są łącznie dwa warunki, a mianowicie powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu i podatnik otrzyma fakturę dokumentującą zaliczkę związaną z nabyciem towarów i usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

7.

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Ponadto, na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z wyżej przytoczonego przepisu art. 88 ust. 3a ustawy, brak w fakturze dokumentującej nabycie adresu siedziby nabywcy, z jednoczesnym wskazaniem adresu związanego z jego działalnością gospodarczą, nie jest przesłanką pozbawiającą podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tego dokumentu.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit.a.

Z kolei dane jakie winna zawierać faktura dokumentująca zaliczkę określone zostały w art. 106f ww. ustawy.

W myśl art. 106f ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6.

Z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego siedziba Wnioskodawcy znajduje się w D. Ponadto Wnioskodawca posiada oddział z siedzibą w C., który został zarejestrowany w KRS oraz zgłoszony w NIP-2 (B. 13) jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Oddział ten został utworzony w związku z procesem połączenia Wnioskodawcy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba znajdowała się w C. (tekst jedn.: spółką "B."). W wyniku tego połączenia Wnioskodawca (jako spółka przejmująca) przejął cały majątek "B." (spółki przejmowanej). W praktyce zatem dotychczasowa spółka B. po jej przejęciu przez Wnioskodawcę funkcjonuje jako jego Oddział. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę zarówno w swojej siedzibie, jak i w Oddziale, Wnioskodawca nabywa od swoich kontrahentów towary oraz usługi z miejscem dostawy/wykonania określonym pod adresem swojej siedziby albo pod adresem Oddziału. Może się zdarzyć, że na fakturach otrzymanych od kontrahentów jako dane nabywcy wpisana jest nazwa (firma) Wnioskodawcy wraz z jego numerem NIP oraz adresem Oddziału (bez wskazania adresu siedziby Wnioskodawcy).

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

Do obligatoryjnych danych zamieszczanych w fakturze należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (ww. art. 106e ust. 1 pkt 3)

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 226 pkt 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Przepisy dotyczące faktur nie zawężają jednak podawanych na fakturze adresów wyłącznie do adresów siedziby, czy też prowadzenia działalności nabywcy, a zatem adresem podawanym w fakturze może być adres, który został przez podatnika wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o NIP w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2014 r., zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej.

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o NIP w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r. zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy uznać, że podmiotem identyfikowanym na podstawie numeru identyfikacji podatkowej jest Wnioskodawca. Tym samym, Zainteresowany jest obowiązany do podawania swojej nazwy wraz z numerem identyfikacji podatkowej oraz adresem na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że cytowany wcześniej art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 106f ust. 1 pkt 1 ustawy określają minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura. Koniecznym jest, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Uzależnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego od posiadania faktury spełniającej określone warunki formalne było przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE w połączonych sprawach 123/87 i 330/87 pomiędzy Léa Jorion a Société anonyme d'étude et de gestion immobiliere (EGI) a Państwem Belgijskim. Rozstrzygane spory dotyczyły prawa do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturami, które nie spełniały wszystkich wymogów prawa belgijskiego. W orzeczeniu Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie mają prawo uzależnić odliczenie podatku naliczonego od faktu posiadania faktury spełniającej określone wymogi formalne. Zdaniem Trybunału takie szczegóły nie mogą jednak powodować, że z powodu ich liczby lub natury technicznej prawo do odliczenia stałoby się praktycznie niemożliwe lub nadmiernie trudne do wykonania.

Generalnie, faktura VAT jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących, na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego zakupu. Faktury VAT są dokumentami o charakterze sformalizowanym. Co do zasady zatem, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie będzie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura VAT potwierdza zaistniałe zaszłości gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e oraz art. 106f ust. 1 pkt 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku. W szczególności należy to odnieść do takich braków, jak brak jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej. Są to elementy rachunkowe faktury, mające zasadnicze znaczenie dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego, bez których nie jest możliwe zweryfikowanie, czy wysokość podatku została ustalona prawidłowo.

O prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy zauważyć, że wskazanie na fakturze adresu oddziału podmiotu, a nie adresu jego siedziby - przy jednoczesnej prawidłowej nazwie podmiotu oraz prawidłowym numerze NIP - pozwala na prawidłowe określenie nabywcy towaru lub usługi, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Nie można stwierdzić, że faktury te nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Reasumując, Wnioskodawcy - po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy - nie można odmówić mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokumentującej dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru usługi, w treści której wpisano adres Oddziału Wnioskodawcy bez adresu jego siedziby.

Mając powyższe na uwadze należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl