IBPP3/443-1247/11/PK - Obniżenie podatku VAT należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1247/11/PK Obniżenie podatku VAT należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W celu usprawnienia przepływu faktur, Spółka zamierza zmienić sposób odbierania faktur poprzez zaakceptowanie propozycji kontrahentów dotyczącej otrzymywania przez Spółkę faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług drogą elektroniczną (e-mail), poprzez załączenie pliku PDF z treścią faktury, który nie będzie zabezpieczony podpisem elektronicznym. Faktury te będą zawierały wszystkie dane, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powinny znaleźć się na fakturze.

W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia faktury Spółka zamierza formalnie uregulować z kontrahentami, z jakich adresów e-mail będą wysyłane i odbierane faktury, a także jak będą nazwane i którzy z pracowników kontrahenta będą mogli takie faktury wysyłać. W celu określenia zgodności danych na fakturze z danymi transakcji, pracownicy Spółki będą dokonywali kontroli biznesowej w postaci weryfikacji merytorycznej faktur. W celu zapewnienia integralności treści faktury e-mail od kontrahenta z załączoną fakturą zakupu w wersji elektronicznej zostanie zarchiwizowany w systemie komputerowym zgodnie z polityką rachunkowości określoną w Spółce i przy użyciu programu komputerowego, w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie, w podziale na okresy miesięczne a data otrzymania e-maila określała będzie datę wpływu faktury do Spółki.

W przypadku kontroli organów podatkowych faktura w wersji elektronicznej będzie mogła zostać udostępniona w tej wersji organowi kontrolującemu.

W związku z powyższym zadano pytania:

Czy faktura otrzymana przez Spółkę w sposób opisany w przedmiotowym stanie faktycznym, daje Spółce prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej opisane zachowanie Spółki i jej kontrahentów spełnia wymogi art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dn. 5 kwietnia 2004 r., Nr 54, poz. 535, dalej "u.p.t.u.") w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur zakupu.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. sposób i warunki przysyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661, dalej "Rozporządzenie") wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 u.p.t.u. Spółka uważa, że proponowana przez Spółkę metoda otrzymywania faktur w formie elektronicznej (w formacie.PDF) pozwala na zapewnienie wymogów określonych w § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia, a więc zgodna jest z brzmieniem u.p.t.u. i pozwala na odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego z faktur zakupu towarów lub usług. Zgodnie bowiem z § 4 Rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Ustawodawca określił w § 2 Rozporządzenia, iż autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane w szczególności w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. Użyte przez ustawodawcę określenie "w szczególności" wskazuje, że zawarty w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia katalog środków pozwalających na zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury nie jest katalogiem zamkniętym. Stanowisko to potwierdza również treść art. 233 Dyrektywy Rady 2006/112/We z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., dalej "Dyrektywa"), gdzie wskazano, iż poza wykorzystaniem rodzajów kontroli biznesowej opisanych w art. 233 ust. 1 Dyrektywy bezpieczny podpis elektroniczny lub elektroniczna wymiana danych (EDI) stanowią tylko przykłady technologii zapewniających autentyczność pochodzenia I integralność treści faktury elektronicznej. Zgodnie natomiast z art. 218 Dyrektywy, dla celów Dyrektywy państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale. Za fakturę elektroniczną uznaje się każdą fakturę zawierającą informacje wymagane w Dyrektywie, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Jak wskazuje art. 233 Dyrektywy, autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność lektury, niezależnie od tego, czy wystawiono ją w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia się od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania

Spółka uważa, że zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury możliwe jest przez ustalenie z kontrahentem procedury obiegu faktur, która daje pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. W tym celu Spółka zamierza ustalić, z jakich adresów e-mall wysyłane będą faktury, jak będą nazwane i którzy z pracowników kontrahenta będą mogli takie faktury wysyłać. W związku z powyższym, mając na uwadze, że strony dokonujące transakcji mają pewność co do wzajemnej tożsamości, dodatkowo umówiły się w zakresie sposobu wystawiania faktur elektronicznych jak i sposobu przesyłania lub udostępniania, zdaniem Spółki należy uznać, że autentyczność pochodzenia faktury otrzymanej z ustalonego źródła, w ustalonej formie, zawierającą dane dostawcy towarów lub usługodawcy została zapewniona.

Drugie kryterium tj. zapewnienie integralności treści faktury spełnione może być - jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia - jeżeli na fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Spółka interpretuje wspomniany wyżej przepis w ten sposób, że w celu zapewnienia integralności treści faktury sposób obiegu faktur powinien być tak skonstruowany, aby nie istniała możliwość ingerencji w treść faktury pomiędzy jej przysłaniem przez kontrahenta na wskazaną skrzynkę, a jej odbiorem przez Spółkę w celu zarchiwizowania w bazach systemu informatycznego Spółki. Jeżeli więc w subiektywnej ocenie podatnika w otrzymanej, zarchiwizowanej fakturze nie zmieniono żadnych danych, można uznać że podatnik zapewnił integralność treści faktury elektronicznej. Dokonane przez Spółkę subiektywne stwierdzenie spełnienia warunku integralności treści faktury jest możliwe przez odniesienie treści faktury do obiektywnych warunków związanych z transakcją którą faktura dokumentuje, jak chociażby zgodność z zamówieniem, z ilością otrzymanego towaru. Subiektywna ocena podatnika jest jednym z narzędzi, których Spółki będzie używała do stwierdzenia, iż integralność faktury przysłanej elektronicznie została zachowana w przypadku faktur przesłanych w formie elektronicznej w formacie PDF, przechowywanych w tym samym formacie w systemie informatycznym. Zdaniem Spółki celem ustawodawcy przy konstruowaniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia było zobligowanie podatników do przedsięwzięcia środków, które uniemożliwiają ingerencję w treść faktury przesyłanej elektronicznie tj. wdrożenie procedury, która pozwala na identyfikację treści faktury w brzmieniu nadanym jej przez kontrahenta. W tym właśnie celu e-maile z datą adresem nadawcy i odbiorcy, jak i załączoną fakturą przechowywane będą w specjalnym komputerowym archiwum, a osoby które mają dostęp do skrzynek pocztowych, na które będą przesyłane faktury, będą zobowiązane do zabezpieczenia swoich stanowisk komputerowych hasłem i do każdorazowego wy logowania się przed odejściem od stanowiska. Stanowisko Spółki zgodne jest z brzmieniem art. 233 Dyrektywy, gdzie ustawodawca wskazuje, iż każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury - można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiary godną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Zdaniem Spółki również format, w jakim przesyłane są faktury tj. PDF (portable document format) spełnia wymogi Rozporządzenia, gdyż zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. PDF jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Mając na uwadze, że opisany sposób przesyłania i otrzymywania faktur w żadnym stopniu nie rodzi zagrożenia nadużywania prawa do odliczenia podatku z tytułu otrzymanych faktur stanowisko Spółki należy uznać za uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Sposób i warunki przysyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Utraciło natomiast moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) - § 10 rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. § 2 ust. 1 rozporządzenia definiuje pojęcia: autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej treści. I tak przez:

* autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury;

* integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Stosownie do § 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1.

bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

2.

elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych2), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Prawodawca zdefiniował co należy rozumieć przez autentyczne pochodzenie faktury oraz integralność treści faktury. Jako przykład systemów zapewniających zachowanie ww. warunków podał bezpieczny podpis elektroniczny oraz elektroniczną wymianę danych (EDI). Przy czym jest to katalog otwarty i dopuszczalne są wszelkie inne metody przesyłania faktur drogą elektroniczną gwarantujące autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność takich faktur.

Koniecznym zatem jest stworzenie metod gwarantujących spełnienie powyższych wymogów, które jednak ma określić sam podatnik. Ww. rozporządzenie nie określa czy autentyczność pochodzenia i integralność treści należy zapewnić stosując rozwiązania informatyczne czy też odpowiednio opisane rozwiązania biznesowe (np. zapisane w formie procedur).

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż za fakturę przesyłaną w formie elektronicznej należy uznać taki dokument co do którego zapewniona jest tożsamość wystawcy (sprzedawcy) oraz nienaruszalność treści i został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy (nabywcy) co do takiej formy przesyłania faktur.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość otrzymywania faktur e-mailem w postaci pliku PDF. Zatem otrzymywanie faktur w formie pliku PDF stanowiącego załącznik do e-maila jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur, o której mowa w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.

Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia (np. zawarte w art. 88 ustawy o VAT). Wskazać przy tym należy na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz akceptacji sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl