Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Uznanie przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportu do nowo powołanej spółki.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1242/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu w dniu 13 października 2014 r., uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportu do nowo powołanej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportu do nowo powołanej spółki. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 2 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1242/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką jawną z siedzibą w Polsce prowadzącą działalność w zakresie handlu paliwami płynnymi.

Wnioskodawca w dniu 22 maja 2014 r. utworzył zależną spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami własnymi, do której w ramach aportu na pokrycie kapitału zakładowego wniósł:

* prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Z., objętej księgą wieczystą nr X oraz prawo własności budynków i budowli wzniesionych na wskazanej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana następującymi budynkami: budynkiem parterowym z segmentem administracyjno-biurowym oraz warsztatami i garażami, budynkiem warsztatowo-magazynowym z myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, wiatą samochodową, stacją paliw oraz utwardzonymi drogami i placami,

* prawa i obowiązki wynikające z 5 (pięciu) umów najmu dotyczących lokali biurowych i użytkowych oraz powierzchni znajdujących się w tych budynkach i na nieruchomości zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, sprzedaży detalicznej części samochodowych jak i myjni samochodowej,

* prawa i obowiązki związane z 3 (trzema) umowami dostawy mediów do wskazanej nieruchomości, obowiązujących w dniu utworzenia spółki i wniesienia aportu,

* wierzytelności pieniężne związane z zarządzaniem nieruchomością przysługujące mu wobec 5 (pięciu) dłużników,

* zobowiązania pieniężne, obejmujące opłaty eksploatacyjne, opłatę za użytkowanie wieczyste oraz zobowiązania na rzecz osób trzecich, związane z zarządzaniem nieruchomością,

* tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania powołaną wyżej nieruchomością,

* księgi oraz dokumenty przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zarządu i udostępniania przeniesionej nieruchomości,

* wobec art. 23 kodeksu pracy - stanowisko pracy jednego pracownika wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę,

* wszelkie wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy, przysługujące od podmiotów trzecich, a wynikające z innych stosunków prawnych związanych z powyższymi składnikami majątku.

Intencją Wnioskodawcy było, by nowo powołana spółka przejęła istniejące w dniu dokonania aportu wierzytelności jak i zobowiązania związane ze wskazaną nieruchomością, a także prowadzoną przy jej pomocy działalnością gospodarczą, a w rezultacie przejęła działalność związaną z zarządem przeniesioną nieruchomością oraz związanymi z nią prawami i obowiązkami. Dlatego też wszelkie dokumenty księgowe, związane z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem nieruchomości zostały przekazane nowo powstałej spółce.

W piśmie z 14 stycznia 2015 r. Wnioskodawca w pierwszej kolejności wskazuje, że z dniem 20 listopada 2014 r. spółka pod firmą X spółka jawna (spółka przekształcana) uległa przekształceniu (na podstawie art. 551 § 1, 562 oraz 563 k.s.h.) w spółkę pod firmą Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w P. (spółka przekształcona). W związku z dokonanym przekształceniem spółka przekształcona weszła w całość praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym w niniejsze postępowanie. Z uwagi na sposób przekształcenia ważność zachowuje umocowanie pełnomocnika w niniejszej sprawie.

Wnioskodawca w przedmiotowym ww. piśmie wskazał ponadto, że:

1. Zespół składników materialnych i niematerialnych opisany we wniosku i niesiony aportem do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Wskazane wyodrębnienie przejawiało się oddzielnym przechowywaniem dokumentacji związanej z wykonywaniem działalności z wykorzystaniem opisanego przedmiotu aportu, a także dokumentacji prawnej dotyczącej wskazanego majątku (nieruchomości, rzeczy ruchomych). Również dokumenty księgowe dotyczące zdarzeń gospodarczych związanych z opisanym zespołem składników materialnych i prawnych były przechowywane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich natychmiastową identyfikację niezależnie od pozostałych dokumentów księgowych spółki. W ramach działania spółki wskazana została również osoba odpowiadająca za zarządzanie działalnością gospodarczą z wykorzystaniem zbioru składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu, w szczególności zawierania i nadzorowania wykonania umów najmu oraz dostaw mediów związanych wyłącznie z nieruchomością wchodzącą w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych. Co więcej, wyłącznie do bieżącego administrowania nieruchomością wchodzącą w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych oddelegowany został specjalnie jeden z pracowników spółki. Osoby odpowiadające za zarządzanie i administrację przedmiotem aportu posiadały swobodę w zakresie czynności zwykłego zarządu, jak i upoważnienie do prowadzenia negocjacji w imieniu spółki Wnioskodawcy. Dzięki takiej organizacji przedmiotu aportu możliwe było prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wymianie i zarządzaniu nieruchomością w sposób niezależny od pozostałej działalności Wnioskodawcy.

2. Zespół składników materialnych był wyodrębniony finansowo w ten sposób, że prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala na wyodrębnienie zdarzeń dotyczących zespołu składników materialnych i prawnych będącego przedmiotem aportu. Możliwe jest więc przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności zobowiązań dotyczących zespołu składników materialnych, co przejawia się również w fakcie możliwości ich jednostkowego wskazania w opisie aportu w akcie notarialnym. Możliwe było również przyporządkowanie oddzielnie finansów przedsiębiorstwa oraz finansów zespołu stanowiącego przedmiot aportu.

3. Wniesiony aportem zespół składników materialnych i niematerialnych opisany we wniosku (w tym wierzytelności i zobowiązania) był całkowicie wystarczający do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i po dniu wniesienia w ramach aportu do jego funkcjonowania nie było konieczne korzystanie ze struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nie stanowiących aportu. Wierzytelności pieniężne oraz umowy najmu będące składnikiem zespołu objętego aportem pozwoliły na całkowitą samodzielność finansową, zaś prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej przez utworzoną spółkę działalności dały możliwość i podstawę do dalszego zarządzania nieruchomością całkowicie niezależnie od przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i rozwijania takiej działalności (zawierania nowych umów najmu, prowadzenia remontów i prac naprawczych). Do prowadzenia tej działalności nie były konieczne jakiekolwiek licencje, pozwolenia lub prawa nie będące składnikiem zespołu składników materialnych i niematerialnych.

4. Wniesiony aportem zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym wierzytelności i zobowiązania) przeznaczone były do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomością własną oraz wynajmem lokali użytkowych. Składniki materialne - prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków i dokumentacje, a także składniki niematerialne - umowy najmu, wierzytelności i zobowiązania pozwalają na prowadzenie działalności zarobkowej w zakresie usług najmu i zarządzania nieruchomością.

5. Zarówno Wnioskodawca jak i utworzona spółka zależna po przeniesieniu zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku posiadają pełną zdolność do samodzielnego i niezależnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi swą działalność w zakresie obrotu paliwami płynnymi, utworzona spółka zależna z kolei świadczy usługi najmu i zarządza własną nieruchomością.

6. Nowo utworzona spółka zależna na bazie składników będących przedmiotem aportu kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu aportowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, rozwijając ją.

7. Wniesienie aportu nastąpiło w dniu 22 maja 2014 r. aktem notarialnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonany aport prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na nieruchomości, umowami najmu oraz umowami dostawy mediów dotyczącymi nieruchomości, wraz przekazaniem ksiąg i dokumentów dotyczących nieruchomości na rzecz nowo powołanej spółki, a także zmianą osoby pracodawcy dla pracownika sprawującego dozór nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wobec zakwalifikowaniu go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy przedmiot aportu stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Aport spełnia bowiem definicję art. 55 k.c., stanowiąc zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomością i gospodarczym wynajmie jej infrastruktury.

W skład elementów dokonanego aportu weszło prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i urządzeń na nim wzniesionych, prawa wynikające z umów najmu, jak też z umów dostawy mediów do nieruchomości, wierzytelności pieniężne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z zakresem przedstawionej działalności - zarządem nieruchomości własnej.

Ponadto, przedmiot aportu spełnia definicję art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawiony zespół składników materialnych i niematerialnych do czasu jego przeniesienia stanowił bowiem część wyodrębnioną fizycznie i organizacyjnie - z uwagi na położenie poza siedzibą Wnioskodawcy oraz finansowo, z uwagi na fakt samobilansowania oraz samofinansowania działalności z zakresie zarządu nieruchomością. Elementem tego zespołu składników były również zobowiązania - zarówno zobowiązania pieniężne, przeniesione wprost, co do których nowopowołana spółka zobowiązała się do ich przejęcia, jak i zobowiązania wynikające z umów najmu oraz umów dostawy mediów.

Przedmiot aportu pozwala również na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przeniesioną nieruchomością. Jako majątek powołanej spółki, pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w pełnym zakresie, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych składników majątkowych, licencji lub praw.

Jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług do dokonanego aportu nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie w stanowisku zajętym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2010 r. ILPP1/443-601/10-5/AL, jak i w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wskazanym w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2014 r. IBPP4/443-519/13/LG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie tut. organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.)

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego "całości lub części majątku".

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: "Przegląd Podatkowy" 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń - innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz - w zależności od konkretnego przypadku - składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia "przekazania całości lub części majątku", wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca utworzył zależną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami własnymi, do której w ramach udziału na pokrycie kapitału zakładowego wniósł:

* prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Z., objętej księgą wieczystą nr X oraz prawo własności budynków i budowli wzniesionych na wskazanej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana następującymi budynkami: budynkiem parterowym z segmentem administracyjno-biurowym oraz warsztatami i garażami, budynkiem warsztatowo-magazynowym z myjnią samochodową, magazynem gazów technicznych, wiatą samochodową, stacja paliw oraz utwardzonymi drogami i placami,

* prawa i obowiązki wynikające z 5 (pięciu) umów najmu dotyczących lokali biurowych i użytkowych oraz powierzchni znajdujących się w tych budynkach i na nieruchomości zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, sprzedaży detalicznej części samochodowych jak i myjni samochodowej,

* prawa i obowiązki związane z 3 (trzema) umowami dostawy mediów do wskazanej nieruchomości, obowiązujących w dniu utworzenia spółki i wniesienia aportu,

* wierzytelności pieniężne związane z zarządzaniem nieruchomością przysługujące mu wobec 5 (pięciu) dłużników,

* zobowiązania pieniężne, obejmujące opłaty eksploatacyjne, opłatę za użytkowanie wieczyste oraz zobowiązania na rzecz osób trzecich, związane z zarządzaniem nieruchomością,

* tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania powołaną wyżej nieruchomością,

* księgi oraz dokumenty przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zarządu i udostępniania przeniesionej nieruchomości,

* wobec art. 23 kodeksu pracy - stanowisko pracy jednego pracownika wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę,

* wszelkie wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy, przysługujące od podmiotów trzecich, a wynikające z innych stosunków prawnych związanych z powyższymi składnikami majątku.

Intencją Wnioskodawcy było, by nowo powołana spółka przejęła istniejące w dniu dokonania aportu wierzytelności jak i zobowiązania związane ze wskazaną nieruchomością, a także prowadzoną przy jej pomocy działalnością gospodarczą, a w rezultacie przejęła działalność związaną z zarządem przeniesioną nieruchomością oraz związanymi z nią prawami i obowiązkami. Zespół składników materialnych i niematerialnych wniesiony do zależnej spółki z o.o. był wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Zespół składników materialnych był wyodrębniony finansowo w ten sposób, że prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala na wyodrębnienie zdarzeń dotyczących zespołu składników materialnych i prawnych będącego przedmiotem aportu. Wniesiony aportem zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym wierzytelności i zobowiązania) przeznaczone były do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomością własną oraz wynajem lokali użytkowych. Zarówno Wnioskodawca jak i utworzona spółka zależna po przeniesieniu zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku posiadają pełną zdolność do samodzielnego i niezależnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem dokonanego aportu, odznaczający się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Tym samym, wniesienie w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do nowo utworzonej spółki zależnej jest wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym do dokonanego aportu nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kraków, ul. Rakowicka 10, 31-511 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl