IBPP3/443-1223/14/EJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-1223/14/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1223/14/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1223/14/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 listopada 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 23 maja 2014 r. Wnioskodawca (Stowarzyszenie) podpisał umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. "..." w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu małych projektów. Umowa została zawarta z samorządem województwa.

Operacja została zakończona. Do wniosku o płatność poza dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków (rachunki, faktury) niezbędna jest indywidualna interpretacja podatkowa w zakresie prawnej możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki.

Rezultatem wykonanej operacji jest wybudowana altana piknikowo-grillowa, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności statutowej, będzie udostępniana nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia. Rezultat projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 19 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że realizacja projektu w zakresie organizacji wydarzenia promującego zbiorniki i cieki wodne Gminy polegała na uroczystym otwarciu przez Wójta Gminy altany piknikowo-grillowej oraz organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci mieszkańców Gminy. Po zakończeniu zawodów, uczestniczące w nich dzieci otrzymały nagrody w postaci zestawów wędkarskich. Zestawy te dzieci otrzymały w związku z planowanym powstaniem wiosną 2015 r. szkółki wędkarskiej dla najmłodszych. Z efektów projektu korzystali mieszkańcy Gminy, biorąc udział w zawodach wędkarskich dla dzieci oraz festynie rodzinnym. Mieszkańcy korzystali w ww. zakresie nieodpłatnie. Realizacja projektu nie generowała dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, u Wnioskodawcy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji całego projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 listopada 2014 r.):

Czy Wnioskodawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu pn. "..." w związku z realizacją działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 "LEADER", Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu małych projektów.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 listopada 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki projektu pn. "...".

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT - podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie planuje prowadzić działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje wyłącznie cele statutowe niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednym z warunków prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zgodnie z art. 89 ustawy o podatku VAT jest posiadanie statusu podatnika VAT. Wnioskodawca nie spełnia ww. warunku więc nie ma prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki. Podatek VAT należny nie występuje u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "...". Rezultatem wykonanej operacji jest wybudowana altana piknikowo-grillowa, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie w działalności statutowej, będzie udostępniana nieodpłatnie członkom stowarzyszenia. Rezultat projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja projektu nie generowała dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, u Wnioskodawcy nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji całego projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca prawidłowo uzasadnił swoje stanowisko w sprawie, jednakże błędnie przywołał przepis art. 89 ustawy o VAT, który w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl