Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Prawo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy systemu informatycznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1196/13/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 września 2013 r. (data wpływu 24 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) oraz pismem z 12 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 25 listopada 2013 r. nr IBPP3/443-1196/13/JP oraz pismem z 12 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (...) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.). 25 marca 2013 r. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na potrzeby realizowanego przez siebie projektu współfinansowanego przez budżet środków europejskich, który po zakończeniu będzie generował przychód objęty podatkiem VAT. Na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej nr IBBB/443-311/12/AŚ z 5 czerwca 2012 r. zgodnie z art. 87 pkt 5a ustawy o podatku od towarów i usług jednostka może być czynnym podatnikiem VAT i dokonywać rozliczenia VAT - naliczonego z poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dnia 24 czerwca 2013 r. wyrok NSA (sygn. akt I FPS 1/13) zmienił status Wnioskodawcy stwierdzeniem: "W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług".

Wnioskodawca, jako jednostka organizacyjna województwa, realizuje również projekt "..." na podstawie decyzji zmieniającej nr. Zarządu Województwa z dnia 6 czerwca 2013 r. do decyzji nr. Zarządu Województwa z 23 listopada 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Okres realizacji przedmiotowego projektu został ustalony następująco: rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu - 14 lutego 2013 r., zakończenie rzeczowe realizacji - 30 listopada 2013 r.

B. - otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia, związanych z nimi usług on-line.

W ramach projektu B. zostanie zbudowane nowoczesne, informatyczne środowisko, umożliwiające współpracę w dziedzinie danych przestrzennych, zarówno wewnątrz jednostek administracji publicznej województwa, jak i z jego mieszkańcami i instytucjami. Zostaną również opracowane modelowe rozwiązania służące harmonizacji działań systemu B. z głównymi europejskimi inicjatywami: Inicjatywą A. Komisji Europejskiej obejmującą budowę Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Inicjatywą C. Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, dotyczącą Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Inicjatywy D. Międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi.

Spośród celów szczegółowych należy wyliczyć:

* stworzenie ogólnie dostępnego geoportalu, prezentującego zintegrowane dane przestrzenne dla terytorium województwa,

* dostarczenie dla systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, jednorodnej i aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej pochodzącej z wielu rozproszonych zasobów źródłowych,

* zwiększenie liczby dostępnych usług przez rozbudowę funkcjonalności i użyteczności istniejących formularzy elektronicznych platform e-Usług publicznych PeUP-SEKAP o możliwości wykorzystania informacji przestrzennej,

* utworzenie regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej spełniającego obowiązujące w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennej.

Oczekiwanymi korzyściami z realizacji projektu są m.in:

* usprawnienie procesów administrowania województwem na wszystkich szczeblach administracji publicznej,

* usprawnienie procesów planowania i monitoringu rozwoju województwa oraz wsparcie procesów restrukturyzacji regionu,

* usprawnienie i ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych map i zestawień oraz szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych,

* poprawienie dostępu do informacji przestrzennej i przepływu danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,

* zwiększenie ilości informacji dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów z zakresu ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia z jednoczesną poprawą efektywności dostępu do takich informacji.

Wdrożony system stanowić będzie własność województwa.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez województwo- Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Pismem z 4 grudnia 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że na fakturach figuruje jako nabywca Wnioskodawca. Nabyte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne figurują w Księdze Środków Trwałych Wnioskodawcy.

Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca zakupi:

* usługę nadzoru technicznego,

* wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych/pamiątkowych,

* opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych, rozbudową istniejącego systemu E., budową i wdrożeniem B., w tym z pilotażowym wdrożeniem w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego oraz przeprowadzeniem szkoleń,

* zbudowanie infrastruktury informatycznej przeznaczonej do uruchomienia systemu B. przez dostawę sprzętu, wymaganego oprogramowania warstwy sprzętowej, ich instalację, uruchomienie i konfigurację oraz świadczenie usług dedykowanej asysty technicznej i gwarancji,

* budowę baz danych przeznaczonych do zasilenia B.,

* usługę przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej.

System powstały po zakończeniu realizacji projektu będzie nieodpłatnie udostępniał informacje w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji. Wnioskodawca nie zamierza świadczyć odpłatnych usług (np. reklama, odpłatne udostępnianie informacji).

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej powołaną uchwałą nr. Sejmiku Województwa

z 13 czerwca 2005 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Wnioskodawca jako jednostka organizacyjna województwa nie może nabywać we własnym imieniu i na własny rachunek praw i obowiązków, w tym także prawa własności. Wszelkie nabyte w wyniku działalności Wnioskodawcy mienie należy do województwa. Wskazanie, że nabyte w ramach projektu mienie będzie stanowić własność województwa ma zatem wymiar cywilnoprawny.

Wnioskodawca realizując projekty występuje jako województwo, niemniej zasady odrębnego księgowania kosztów projektu, zapisy w Księdze Inwentarzowej, zawieranie umów, oraz całą niezbędną dokumentację Wnioskodawca prowadzi jako.... Wnioskodawca jest także odrębnym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7K.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do ww. projektu Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z 12 grudnia 2013 r.):

W odniesieniu do projektu pn. "..." Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Treść powyższego przepisu wskazuje zatem, iż odliczenie podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Odliczyć można więc w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Wskazana zasada wyklucza jednocześnie możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizował projekt pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach projektu B. zostanie zbudowane nowoczesne, informatyczne środowisko, umożliwiające współpracę w dziedzinie danych przestrzennych, zarówno wewnątrz jednostek administracji publicznej województwa, jak i z jego mieszkańcami i instytucjami. Na fakturach figuruje jako nabywca Wnioskodawca. Nabyte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne figurują w Księdze Środków Trwałych Wnioskodawcy.

System powstały po zakończeniu realizacji projektu będzie nieodpłatnie udostępniał informacje w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji. Wnioskodawca nie zamierza świadczyć odpłatnych usług (np. reklama, odpłatne udostępnianie informacji). Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy jednoznacznie wskazuje, że system (cyfrowa platforma integrująca) powstały w wyniku realizacji przedmiotowego projektu (B.) nie będzie w żaden sposób wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak sam wskazał Wnioskodawca, nie zamierza świadczyć odpłatnych usług, a towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu ani w całości ani w części, gdyż w przedstawionej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa zasada tj. nie wystąpi związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą generującą podatek należny.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części, jest prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl