IBPP3/443-1194/14/KG, Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP3/443-1194/14/KG - Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1194/14/KG Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 427). Wnioskodawca jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Obszarem działania jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytorium innych państw.

Celem statutowym Wnioskodawcy jest:

1.

wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego gospodarczego wsi D.;

2.

integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

3.

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Wnioskodawca zgodnie ze statutem nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w dniu 8 września 2014 r. złożył do LGD Stowarzyszenie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na "...".

Celem operacji jest rozwijanie i poprawa stanu technicznego infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa dostępności mieszkańców do korzystania z ww. infrastruktury, wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, wzrost liczby dzieci i młodzieży (turystów) odwiedzających miejscowość. Osiągając cel operacji zrealizowany zostanie cel PROW obejmujący: poprawę jakości i poziomu życia na obszarze LSR przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (w tym potrzeb rekreacyjno-sportowych).

W ramach planowanej operacji zostanie przebudowany plac zabaw i skatepark zlokalizowany na działce o nr ewid.... w miejscowości D. Planowana operacja wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD. Operacja zgodna jest z celem głównym I "Wykorzystanie potencjału turystycznego oraz wzmocnienie na obszarze LSR sektora pozarolniczego" oraz celem szczegółowym I "Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej" oraz działaniem I "...". Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika - ilość osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

Operacja zgodna jest z kryteriami wyboru operacji przez LGD. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów, posiada osobowość prawną, jego siedziba znajduje się w miejscowości liczącej 140 914 mieszkańców (z Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.). Realizacji operacji przyniesie wymierne i mierzalne korzyści nie tylko mieszkańcom D. ale też mieszkańcom Gminy L. i N. S. Przyczyni się do promocji wioski i Regionu objętego LSR, większej dostępności do infrastruktury rekreacyjnej, będzie ciekawą formą (pozytywną) oddziaływania na wizerunek wsi i Gminy. Operacja przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców, ludzi młodych, będzie elementem wzmocnienia więzi z miejscowością w której się urodzili i wychowali.

Przedmiotem planowanej operacji jest przebudowa placu zabaw i skateparku polegająca na wykonaniu elastycznych nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw oraz powiększeniu placu dojazdy na rolkach i ułożeniu nowej nawierzchni na skateparku. Plac zabaw i skatepark zlokalizowany jest na działce o nr ewid...., której właścicielem jest Gmina L. a Wnioskodawca użytkuje działkę na podstawie umowy użyczenia nr XXX z 12 grudnia 2013 r. Został wybudowany przez Wnioskodawcę w latach 2008 - 2009. Na jednej części przedmiotowej działki zlokalizowany jest plac zabaw o nawierzchni nieutwardzonej-trawiastej z zamontowanymi urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury. Na drugiej części zlokalizowany jest skatepark o nawierzchni betonowej na którym zamontowane są urządzenia sportowo-rekreacyjne przeznaczone dojazdy na rolkach i deskorolkach. Jest to teren ogólnodostępny z czterech stron otoczony nasypem z gruntu rodzimego.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca występując z wnioskiem o udzielenie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" uwzględniło w budżecie operacji podatek VAT jako koszt kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją operacji pn. "..." realizowanej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją operacji pn. "..." realizowanej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. "...", gdyż - jak wskazuje treść wniosku - nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a dokonywane zakupy na potrzeby realizacji operacji nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl