IBPP3/443-1179/14/UH, Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w... - OpenLEX

IBPP3/443-1179/14/UH - Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1179/14/UH Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) oraz z 5 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) oraz z 5 stycznia 2015 r. będącymi odpowiedzią na wezwanie organu z 11 grudnia 2014 r. znak: IBPP3/443-1179/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Na terenie Szkoły Podstawowej... (Wnioskodawca) funkcjonuje stołówka szkolna. Nie wolno z niej korzystać nauczycielom, gdyż organ prowadzący szkołę uważa, że wykupienie obiadów przez nauczycieli jest związane z odprowadzaniem podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że wniosek dotyczy tylko nauczycieli tj. pracowników pedagogicznych szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Wniosek nie dotyczy pracowników administracji i obsługi. Nie sprawują oni opieki nad uczniami, ani też nie wykonują żadnych zadań dotyczących usług edukacyjnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny" i nie składa deklaracji VAT-7.

Czynności, których dotyczy pytanie są niezbędne do wykonywania usługi zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit.a. Nauczyciele do tej pory nie korzystali z posiłków w stołówce szkolnej. Stołówka szkolna prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów tj. zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Organem prowadzącym dla stołówki szkolnej jest Urząd Miejski w.... Nauczyciele w chwili obecnej nie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Gdyby była ustalana odpłatność, to kalkulacja pokryłaby faktyczne koszty ich wytworzenia. Planowana cena obejmowałaby równowartość "wsadu do kotła" oraz koszty produkcji posiłków. Cena dla nauczycieli różniłaby się od ceny dla uczniów.

Usługi wyżywienia nauczycieli są ściśle związane z usługami edukacyjnymi. W szkole realizowanych jest wiele programów dotyczących zdrowego odżywiania się, kultury spożywania posiłków. Nauczyciele sprawują także funkcje opiekuńcze i wychowawcze podczas posiłków uczniów, nie mogąc równocześnie z nimi spożywać obiadów.

Sprzedaż posiłków dla nauczycieli w stołówce szkolnej nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi sprzedaż posiłków wyłącznie dla swoich uczniów. Nie są sprzedawane dla osób z zewnątrz. Nie są również sprzedawane dla nauczycieli.

W piśmie z 5 stycznia 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował wniosek wskazując, że jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina.... Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Stołówka szkolna obsługiwana jest przez personel zatrudniony przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie z 17 grudnia 2014 r.):

Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów dla nauczycieli w stołówce szkolnej funkcjonującej na terenie Szkoły Podstawowej.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 17 grudnia 2014 r.):

Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla nauczycieli byłaby zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit.a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie takie gwarantowałaby możliwość spożywania posiłków przez nauczycieli wraz z uczniami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Jednocześnie art. 43 ust. 17 ww. ustawy, stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Należy również wskazać, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1.

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2.

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

3.

napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju,

4.

napojów bezalkoholowych gazowanych,

5.

wód mineralnych,

6.

innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina. Na terenie Szkoły Podstawowej (Wnioskodawca) funkcjonuje stołówka szkolna. Stołówka szkolna nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Stołówka szkolna obsługiwana jest przez personel zatrudniony przez Wnioskodawcę. Stołówka ta prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów (zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Wnioskodawca prowadzi sprzedaż posiłków wyłącznie dla swoich uczniów, nie są sprzedawane posiłki dla osób z zewnątrz. Obecnie nauczyciele nie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Skalkulowana w przyszłości wysokość odpłatności za posiłki dla nauczycieli, pokryje faktyczne koszty ich wytworzenia. Planowana cena będzie obejmowała równowartość "wsadu do kotła" oraz koszty produkcji posiłków. Sprzedaż posiłków dla nauczycieli w stołówce szkolnej nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów.

Jak stanowi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez szkoły publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoły nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkołom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.

Wnioskodawca podkreślił, że wniosek dotyczy kwestii opodatkowania sprzedaży obiadów tylko dla nauczycieli w stołówce szkolnej.

Mając zatem na względzie przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi wyżywienia świadczone, przez stołówkę szkolną dla pracowników pedagogicznych tej szkoły (nauczycieli) należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

W konsekwencji, usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc zatem powyższe przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro stołówka szkolna działa na podstawie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe na rzecz nauczycieli tj. pracowników pedagogicznych szkoły, które jak wskazano powyżej należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, na rzecz nauczycieli jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl