IBPP3/443-1164/12/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1164/12/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2012 r. (data wpływu 25 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. (data wpływu 24 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. (data wpływu 24 grudnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. ukształtował się następujący stan faktyczny:

W dniu 23 sierpnie 2012 r. Gmina reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zawarła z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne" Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych". Zgodnie z umową beneficjentem projektu jest Gmina, a realizatorem jest samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 679.996,08 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 669.405,64 zł z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 568.994,79 zł.

Zakres projektu objął inwestycje związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania zasobami mieszkaniowym oraz umożliwieniem elektronicznego przekazywania informacji mieszkańcom zasobów administrowanych i zarządzanych przez ZGM.

Głównym celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego pozwalającego na:

* racjonalizację procesów obsługi/finansów, budżetowania, zarządzania infrastrukturą, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania operacyjnego i strategicznego, obsługi zamówień publicznych oraz gospodarki materiałowej,

* usunięcie bariery czasu i przestrzeni w uzyskiwaniu informacji,

* integrację procesów i racjonalizację kosztów jednostkowych działalności,

* zwiększenie efektywności wykorzystania majątku trwałego,

* wsparcie dla procesu przemian organizacyjnych,

* rozwinięcie rachunku kosztów, budżetowania i kontrolingu,

* dostarczanie wydajnych narzędzi dla kadry zarządzającej.

W ramach realizowanego projektu zakupiono wartości niematerialne i prawne:

* licencję zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami "..." obejmującą moduły czynsze, media, windykacja, finanse, księgowość, elektroniczny obrót płatniczy, wspólnoty mieszkaniowe, środki trwałe, gospodarka materiałowa, kadry i płace,

* licencję "Portal Internetowy Mieszkańców" wspomagającą komunikację między zarządcą nieruchomości a obsługiwanymi przez niego najemcami i właścicielami w zakresie umów, naliczeń, opłat itp.,

* sprzęt komputerowy: 2 serwery, 41 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 8 szt. urządzeń peryferyjnych,

* oprogramowania antywirusowe.

System objęto nadzorem informatycznym oraz serwisem. W ramach wdrażania systemu przeszkolono 42 pracowników.

Projekt nie generuje i nie będzie generował przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnienie powierzchni i sprzętu związanego z projektem. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa co miesiąc deklaracje VAT-7. Zakład jest płatnikiem podatku VAT z tytułu świadczonych umów najmu i dzierżawy lokali niemieszkalnych. Zakład prowadzi wyodrębnioną ewidencję czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi w związku z realizacją projektu w latach 2007-2012 były związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT - usługami zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z roku 2004 70.32.11, a także pod symbolem PKWiU z roku 2008 68.32.12.0 oraz z usługami w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z roku 2004 70.20.11, a pod symbolem PKWiU z roku 2008 68.20.11. Podatek VAT naliczony w fakturach zakupu wystawionych na zakład w ramach projektu nie został odliczony w miesięcznych deklaracjach VAT-7 i Wnioskodawca uznał nieodliczony podatek VAT jako koszt kwalifikowany. Zostanie on w konsekwencji zwrócony w ramach funduszu przez Instytucję Zarządzającą RPO W.

Wszystkie nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi zostały wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 20 grudnia 2012 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Należy podkreślić, iż cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje na fakt, iż dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizował, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne" Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", projekt pn. "...".

Zakres projektu objął inwestycje związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania zasobami mieszkaniowym oraz umożliwieniem elektronicznego przekazywania informacji mieszkańcom zasobów administrowanych i zarządzanych przez ZGM.

Wszystkie faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi zostały wystawione na Wnioskodawcę.

Projekt nie generuje i nie będzie generował przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnienie powierzchni i sprzętu związanego z projektem.

Wszystkie nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa co miesiąc deklaracje VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca w treści wniosku wyraźnie wskazał, iż projekt nie generuje i nie będzie generował przychodów opodatkowanych podatkiem VAT, wszystkie nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu należało uznać za prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, iż odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tekst jedn.: generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. organ zauważa także, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl