IBPP3/443-1163/14/UH - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP3/443-1163/14/UH

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1163/14/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 30 października 2014 r. znak: IBPP3/443-1163/14/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja (Wnioskodawca) realizuje projekt pn. "...", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu L na podstawie umowy nr... z 28 września 2012 r. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr... z 3 października 2012 r.

W związku z tym budżet przedmiotowego projektu został przygotowany tak, że podatek VAT został zaliczony jako wydatek kwalifikowalny (jest kosztem projektu).

Do rozliczenia przedmiotowego projektu Grantodawca wymaga przedłożenia interpretacji odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wskazano, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny" i składa deklaracje VAT-7.

Głównym celem projektu "..." jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci N oraz poprawienie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski.

W ramach projektu realizowane są różnorodne działania związane z promocją i zarządzaniem siecią Natura 2000 w tym głównie:

* Centrum Informacji N (CIN), którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznego doradztwa przyrodniczego dla ogółu społeczeństwa polskiego oraz zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy o funkcjonowaniu sieci N,

* Szkolenia i warsztaty, których celem jest aktywizacja i przygotowanie społeczności lokalnych do opracowania i wdrożenia planów zadań ochronnych,

* 12-odcinkowy serial telewizyjny pt.: "...". Serial, utrzymany w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych, prezentuje obszary N w różnych rejonach Polski i innych krajach Unii Europejskiej, Edukacja przy pomocy portali internetowych, platformy e-learningowej etc.

Efekty projektu to:

1.

rzeczowy:

* zorganizowanie szkolenia - 16 szt. (jednodniowe),

* zorganizowanie seminarium/warsztatów - 60 szt. (dwudniowe),

* przygotowanie i druk plakatów, w tym wielkoformatowych - 500 szt.,

* opracowanie i druk biuletynów informacyjnych/broszur - 20 000 szt.,

* przygotowanie i produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych - 16 000 szt., (długopisy, torby ekologiczne, naklejki, koszulki),

* produkcja filmów - 1 szt. (12 odcinków),

* zakupiony sprzęt - 11 szt. (laptopy, rzutniki, tablice suchościeralne),

* powstanie Centrum Informacji N - 1 szt.,

* budowa i obsługa stron internetowych/portali i wortali - 1 szt.,

* materiały informacyjno-edukacyjne na DVD - 9000 szt. płyt z filmem "...",

* budowa i edukacja przez platformę e-learningową.

2.

ekologiczny:

podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ogólnopolskie szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na środowisko, tworzenie partnerstw oraz moderowanie platform dialogu na rzecz ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu "..." to od 1 września 2012 r. do 31 maja 2016 r. i jest to także okres, w którym dokonywane są zakupy towarów i usług dotyczących projektu.

W ramach projektu "..." dokonywane są wydatki typu:

* na potrzeby szkoleń/warsztatów i działań Centrum Informacji N (noclegi, wyżywienie, transport, wynajem sal, wynajem ekspertów/trenerów, przygotowanie materiałów warsztatowych, zakup opracowań, wykonanie ekspertyz przyrodniczych, prawnych, artykułów tematycznych etc.),

* zakup 12 odcinków serialu "...",

* na potrzeby edukacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych (zakup silnika CMS portalu, zakup platformy e-learningowej i jej aktualizacja etc.),

* na potrzeby promocji projektu (zakup koszulek z nadrukiem, toreb, długopisów, naklejek, plakatów, tablic informacyjnych, płyt DVD z filmem, druk broszur/ulotek etc),

* zakup środków trwałych (laptopy, rzutniki i tablice suchościeralne),

* obsługa księgowa projektu i audyt finansowy,

* wyposażenie biura (biurka, krzesła, oświetlenie etc.),

* na potrzeby utrzymania biura (czynsz z mediami, telefon, internet, materiały biurowe i drobny sprzęt biurowy, opłaty pocztowe, sprzątanie biura, środki czystości, kawa, herbata dla personelu etc.).

Z efektów projektu "..." korzystać będą nieodpłatnie:

* społeczności lokalne (głównie podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków tj. rolnicy, właściciele ziemscy, drobni przedsiębiorcy działający na obszarach chronionych, właściciele terenów rekreacyjnych etc.),

* urzędnicy samorządowi (m.in. przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, wójtów, sołtysów),

* organizacje i urzędy odpowiedzialne za wdrażanie Planów Zadań Ochronnych oraz dążące do intensyfikacji i poprawy ochrony przyrody w Polsce.

Wszystkie towary i usługi, jakie zostały zakupione w ramach realizacji projektu nie będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca będąc płatnikiem VAT może otrzymać zwrot podatku od zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu "..." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu L na podstawie umowy nr... z 28 września 2012 r. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr z 3 października 2012 r.

Stanowisko Wnioskodawcy doprecyzowane w piśmie z 30 listopada 2014 r.:

Wnioskodawca nie może otrzymać zwrotu podatku od zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa

w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W okresie od 1 września 2012 r. - 31 maja 2016 r. realizuje on projekt pn. "...". Towary i usługi zakupione w trakcie realizacji projektu nie będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Tak przedstawiony opis sprawy wskazuje, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył/nabywa realizując przedmiotowy projekt nie są wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Zatem, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w ramach realizowanego projektu pn. "...".

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystania efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl